Szepo

2013 AZ EURÓPAI ASZTROLÓGIA ELEMEI SZERINT I.

Feltöltötte: Dénes Mária   ·   12 éve   ·   27356   ·   Sorsfigyelő

Az európai asztrológia szerint megvizsgálni az évet már összetettebb elemzést igényel.

Nem is lehet minden vonatkozására, részletére kitérni, sőt, nem is érdemes, viszont van pár szempont, amelyet jó számba venni.

Az asztrológiában kevésbé jártasok számára szeretném előre bocsátani, hogy bár bolygóhatásokról írok a rövidítés érdekében, mint tudjuk nem a fizikai bolygók hatnak ilyen, vagy olyan módon. Az asztrológia rendszerében a bolygók bizonyos egyetemes (általános) teremtő és szabályozó erőket, tartalmakat jelölnek meg.

2013 AZ EURÓPAI ASZTROLÓGIA ELEMEI SZERINT I.

Valamely bolygó egy olyan őselvre utal, amely mindenik mástól különbözik, semmilyen másra nem vezethető vissza, azzal nem tévesztendő össze és semmilyen más elvvel nem helyettesíthető. Tíz ilyen őselvet különböztet meg az asztrológia.

A cikk jobban hasznosítható azok számára, akik rendelkeznek már születési horoszkóppal, vagy ismerik legalább a születési képletüket, un. asztrogrammjukat. Nem a világjelenségekkel foglalkozok benne elsősorban, hanem azzal, hogy milyen az időminőség ebben az évben. A lassan mozgó bolygók és karmikus pontok rövid kifejtésére törekszem.

A 2013 év mindenképpen magán hordozza a Skorpió „bélyegét" és lesz is szó róla ebben a vonatkozásban a Szaturnusznál, amely a Skorpióban található 2012 novembere óta.

A Sárkányfarok-Sárkányfej tengely, amely az ábrán a nyílban végződő kék vonal a Bikából indul és a Skorpió fele mutat.

Ezt az évet a negatív, megrögzött, spekulatív materializmus és a szellemi igazságok közötti poláris feszültség, végletes kiéleződés határozza meg tehát. Nem a Bika Sárkányfarok és Skorpió Sárkányfej közötti feszültség, mert ez nem feszültség hanem irány, irányulás, a feszültség  tudattalan negatív késztetéseket megjelenítő Bika Sárkányfarok és a Skorpióban levő Szaturnusz között van.

A Bika ugyanis a fizikai dimenzióba történő megszilárdulásnak, az elsődleges fizikai, természeti igényeknek, szükségletek kielégítésének, használatának s az ezzel kapcsolatos információknak a spirituális erőtere. A negatív Bika (Sárkányfarok) számára a földi biztonság, a vagyon, a pénz és eszközcentrizmus, a fő, a követendő irányvonal, a boldogságidea. Ez a mérték, ez az érték, ennek van alárendelve a jellem és cselekvés, az akarat és vágyakozás stb., s ide tartozik mindaz, ami ennek az alapbeállítódásnak a következménye, úgy mint a kapzsiság, a fösvénység, az anyagiak megszerzése miatti túlhajszoltság, szellemi beszűkültség, korlátoltság, nyakasság, természetellenesség, kényelem és luxus-féltés, birtok- féltés stb.. Létezik a negatív Bika másik véglete is, amikor valaki a fizikai, anyagi szükségletek megteremtését, az azokkal való felelős bánásmódot, az önfenntartást félvállról veszi. A szellem kizárólagosságára hivatkozva az anyagi világot mellőzhetőnek tartja. Ezért az anyagi világot, a fizikai tapasztalatokra való figyelést elutasítja, esetleg mások munkája, erőfeszítései által kívánja fenntartani fizikai létét. Ez a véglet manapság a ritkább, de vannak emberek akinél egyáltalán nem kizárt jelenség.

Mindebből azt kell megérteni, hogy amennyiben vannak Bika jellegű, II-ös házas  meghatározottságaink a születési képletünkben, valamint amennyiben ennek a különböző aspektusai nem voltak nagyon komolyan átvilágítva az évek folyamán a személyiségünkben és a gyakorlati életünkben, akkor ezek a negatívumok ebben az évben felerősödnek. Agresszívabbakká, türelmetlenebbekké, szorongóbbakká, feszültebbé, még szemellenzősebbekké, makacsabbakká, hitetlenebbekké válunk miattuk.

 

Jupiter, Lilith

Az év elején Januártól Június végéig a Jupiter az Ikrek jegyében áll, akárcsak a Lilith egyébként.

A legegyértelműbben ezt az időszakot a pozitív Ikrek Napjegyű emberek érezhetik a maguk számára kedvezőnek, előre vivőnek. A születési horoszkópjukban a negatív Ikrek Nappal, vagy más nagyobbrészt negatív Ikrek bolygókkal rendelkezők és főképp az Ikrek karmások nem egyszer úgy érzik magukat ebben az időszakban, hogy kemény, számukra szokatlan morális, magasabb rendű szellemi igényeket tartalmazó megmérettetés alá kerülnek, váratlan szembesüléseknek vannak kitéve. Ebben a szembesülésben általában benne van a csalódás, amikor vagy bennük csalódnak, vagy ők csalódnak saját magukban, mert kiderül, hogy esetleg hamis kártyások voltak, értem ezalatt, hogy bizonyos vonatkozásokban hamis eszmékkel, gondolatokkal csapták be magukat és környezetüket hosszú éveken keresztül. Ők is csalódhatnak személyekbe, csoportokba, elvekbe, megoldásokba, szélsőséges esetben az életben, önmagukban. A csalódások mögött azonban mind végig ott lapul, a csalódásokat előidéző személyes karmikus gyengeségük is, amit az élet sodrásában észre sem vettek talán, vagy amelyet természetesnek, megengedhetőnek, sőt jónak véltek, vagy nem találtak eléggé fontosnak ahhoz, hogy foglalkozzanak vele, netán túl nehéznek, kötöttség és időigényesnek, vagy meghaladhatatlannak találtak s éppen azért kerülgették, halogatták, felszínesen vették. Felszínes, pillanatnyi, tűzoltó megoldásokban gondolkoztak csak.  A könnyebb utat választották. Ilyen körülmények között most hiába spekulálnak, kalkulálnak, okoskodnak, ügyeskednek, mert érzik, hogy túl könnyűnek minősülnek, nem jönnek be a számításaik az általuk elvárt módon, amit megtetőz, hogy ráadásul időközönként rossz erkölcsi fénybe kerülnek, hiteltelenekké válnak még a maguk számára is. Az is megtörténhet, valamely korábbi információ áramoltató, elméletező tevékenységükről, életfelfogásukról derül ki, hogy voltak komoly hibák benne. Minden ilyen szembesülésnél ajánlott félre kell tenni a büszkeséget, az egot, ugyanis az igazság iránti elköteleződésnek van hosszú távú sorsjavító ereje csak az életükben, a régi sémákba nem szabad újra visszacsúszni.

Az Ikrekről tudjuk, hogy kettős jegy. A Jupiter által jelzett helyes fontosságtudat, a komolyabb kritikai és önkritikai, valamint, az erkölcsi gondolkozás és magatartás által a kettős gondolkozás, a kettős magatartás lelepleződésének, és a meghaladás lehetőségének, az árnyékén felszámolásának az ideje ez. Mindez természetesen csak akkor lehetséges, ha komolyan elgondolkozunk és szembenézünk a pesszimista, immorális hajlamokkal nagyon is rendelkező árnyék énünk sorsrontó alakzataival, az egésznek morális összetevőivel, valamint azzal, hogy mi is fontos igazán az életünkben, a sorsunkban. Mindennek a vizsgálatnak az  eredménye az egységes belső öntudat, a fölösleges mentális, vagy más jellegű, szétszóró tevékenységektől, feszültségektől, spekulációktól, kapcsolatoktól, sorskicselezésektől való meg és felszabadulás, helyette az egyértelműségben való személyes megnyugvás, a kétség mentes belső alapállás és a valódi életfeladataink fele való pozitív odafordulás.

Lilith is az Ikrekben található, ezért a végső eredmény csak akkor „garantált", ha valóban éberek és őszinték vagyunk, s nem akarunk kiskapukat gyártani, azokon szellemi szempontból törvénytelenül meglépni az életfeladataink, valódi sors és személyiség jobbítási szándékaink elől.

Júliusban a Lilith átmegy a Rák jegyébe.

Természetesen július előtt is fontos volt a családi élet minőségére irányú belső és külső figyelem, de júliustól kezdve fokozottan kell figyeljenek főként azon személyek, akiknek Rák karmájuk van, vagy akiknek sok, vagy támadott bolygójuk van a születési képletükben a Rákban, mert igen hajlamosak lesznek a családdal kapcsolatos zavargásokra, tévképzetek, téves döntések, zavaros helyzetek kialakítására, tovább rontására. Illetve lehetséges az is, amikor valaki a rosszul, szentimentálisan, érzelgősen megélt, de metafizikailag kiüresedett, vagy összezavart, összekavart családi viszonyok akaratlan áldozatává lesz s az életében, személyiségében nem fejlődik, hanem látványosan visszafejlődik, retrogradál. Esetleg a családdal kapcsolatos teendők, nehézségek miatt kezdik egyesek egyre rosszabbul érezni magukat, kilátástalannak találni az életüket, valamint  erős család és életellenes belső átélésekbe belemenni, értelmetlen, jobb sorshelyzetbe nem vezető családbontásokra, válásokra való fokozott késztetéseket, gondolatokat forgatni és esetenként véghez vinni.

Ugyancsak Júliustól megy át azonban a Jupiter is a Rákba.

A Jupiterről tudjuk, az emberileg is megérthető, követhető igazság és morál, tisztesség, becsület őselve. Ugyanakkor az általános fontossági sorrend megértés és sorrend felállítás, az egyetemes hierarchiatudat őselve is. Minden embernek megvan a maga fontossági sorrendje, a maga hierarchiája. Olyan egyetemes elv ez, amely nélkül nem is lehet létezni. Az más kérdés, hogy ez a belső, az etikán is, alapuló fontossági sorrend  megtisztított, tudatos vagy éppen ellenkezőleg zavaros, érzelgős, kicsinyes, köpönyegforgató, állandóan hitetlenkedő és ami ennél is rosszabb, a szellemi valósággal ellentétes hierarchia, fontosság és értékesség tudat, mindazzal nem egyező, nem egyeztethető elemekkel, a mellékes dolgokkal a fő helyeken.

Így a Jupiterrel a Rákban a tévelygésre való hajlamok mellett, egy olyan időszak kezdődik, amikor az éber személyek számára a kezdeti hamis elvárásokban, reményekben (amennyiben voltak ilyenek) való csalódás után megszűnik, tisztázódik, sőt, nevetségessé válik sok, a családdal, gyerekvállalással, gyerekgondozással, családfenntartással kapcsolatos belső szorongás, aggódás téves hiedelem. Igaz hittel, bátrabb szívvel, optimistábban, sokkal derűsebben, teremtő, család és gyermek pártolóbb kedvvel teltebben tudnak tovább lépni az elmúlt időszakokhoz képest.

A családi értékek, a család értéke, a gyerek-szülő (rokoni) viszonyok mindenképpen szellemi ítélet alá kerülnek úgy a személyes életben, mint a társadalmi szinten. Az, hogy kit miképpen érint mindez és mit hoz az életébe, és nem utolsó sorban a személy maga „mit hoz ki" ebből, az nagyrészt attól függ, hogy korábban ezen a téren milyen elvek szerint élt, mit valósított meg és mit hanyagolt el, valamint mennyire nyitott az igazság megértésének és elfogadásának irányába. Minél nagyobb az elzárkózás, vagy a személyes tartozás, a szentimentalizmus, s nem utolsó sorban az önbecsapás ezen a területen annál „kényelmetlenebb", kényesebb helyzetekbe fog kerülni az illető személy (vagy csoport). A lényeg, hogy a szentimentalizmus, a bátortalanság, a szemforgatás, a képmutatás és megtévesztés, becsapás, hamisság helyett igyekezzünk minél inkább megérteni mi is az igazság a családapaságunkkal, családanyaságunkkal kapcsolatban. Mit kíván a sors megtanítani nekünk itt, melyek az igazi, realizálandó értékek, még akkor is, ha ez kellemetlenséggel, erőfeszítéssel, nem éppen kellemes lelepleződéssel is jár. Egészen biztos, hogy közelebb kerülünk az igazsághoz, a teljességhez, a boldogsághoz, ilyen módon, mintha megmaradnánk bezárkózva,  a korábbi elgondolásainkba, elveinkbe, hitnek nem nevezhető hiedelmeinkbe, az életre neheztelve, amiért ilyen szerencsétlennek nevezhető sorscsapások, megszégyenülések jutnak nekünk. Egyes tapasztalatok éppen azt célozzák meg, legyünk végre őszinték magunkkal és családunkkal, helyzetünkkel, elveinkkel és azok valóságtartalmával kapcsolatban.

A Rákhoz tágabb értelemben a szülőföldhöz, a nemzeti gyökerekhez, az hazához, hazafiassághoz való hozzáállás is tartozik. Véleményem szerint számos tisztázódás, esetenként „lelepleződés" lesz ezen a téren is, úgy személyes mint nagyobb arányokban, az mellett, hogy ezek a témák előtérbe kerülnek.


A még hátramaradt három bolygót a Szaturnuszt, Uránuszt, Neptunuszt és a Plútót következőkor fejtem ki röviden.

 

Dénes Mária

http://asztrologia.ro/


A koronavírus járvány tanulságai 1
A koronavírus járvány tanulságai 1
„Mindenből lehet tanulni és kell is, a betegségekből, sorscsapásokból, hátráltatásokból pedig  különösen.” Remélem most, amikor mindenkinek le kellett lassulnia vagy állnia a járvány következtében ...

A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
Tudjuk már, hogy a betegségek a hosszan, többszörösen, valójában naponta ismétlődően, megélt, vagy kevesebbszer ugyan, de sokkszerűen és mélyen átélt negatív érzelmekből alakulnak ki.  A negatív ...

A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás, a férfi és a női, egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni ...

A Nap - a születési képletünkben
A Nap - a születési képletünkben
A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépő, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési ...

2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
A kínai asztrológia szerint 2015 a Kecske éve és február 9.-étől kezdődik. A Bak alapvetően a törvényekkel, a törvények ismeretével, ismertetésével és alkalmazásával áll kapcsolatban, vagyis ...