Szepo

Az életünknek, de az egyetemes létezésnek is a kulcsa és ősoka: A LILITH!

Feltöltötte: Kozma Szilárd   ·   8 éve   ·   27440   ·   Sorsrendezés asztrológiával

A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket.

Az életünknek, de az egyetemes létezésnek is a kulcsa és ősoka: A LILITH!

Kép forrása: http://theartofrobertryan.deviantart.com/art/Lilith-Character-Design-353492567

És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriáknak maximum káros hatása lehet, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!), annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai örökségek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségem. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az első szülött lányát, sem a két később született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel jöttek a világra. Ezzel szemben ő, akárcsak a barátnőink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg előbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta, annak köszönhetően, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket ő igyekezett feloldani, meghaladni.

Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai örökségek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségem. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az első szülött lányát, sem a két később született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel jöttek a világra. Ezzel szemben ő, akárcsak a barátnőink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg előbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta, annak köszönhetően, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket ő igyekezett feloldani, meghaladni.

Egyedül az ember által érzékelhető és a Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített jellegzetes kauzális és spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonsága és természete jelzi, hogy az állatokkal ellentétben, az embert nem béníthatja le, és nem határozza meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája). Hanem, a spirituális értelme és képzelete (mágikus) ereje által lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására", vagyis akár azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis nem véletlen anyagi módosulásoknak és szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható bázis-struktúrája, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont befolyásolni: irányítani és változtatni tudunk a képzeletünk erejével. Főként a magzatot a méhükben hordó anyák és általában a családanyák képesek erre, akik a legerősebb a mágikus képzelettel rendelkeznek, amennyiben a várandóssági időszak alatt nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, és ez a képességük megmarad, ha ezt az áldott állapotban elérhető teremtői tudatukat megőrzik a szülés után is. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (illetve "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) anélkül például, hogy fejlődési hiba-jelző orvosi diagnózisok esetén, génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen (pozitív, vagy negatív) családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol, és ezt olyannyira, hogy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imagináció esetén például, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen és bárhogy is igyekezne, nem képes a család anyagi és egészségi helyzetét pozitív irányba terelni.
A probléma az, hogy a személyi horoszkóp-értelmezés segítségével történő spirituális és kauzális fejlődési sorsprogramunk feltárása nélkül, vagyis a negatív karmikus meghatározódások megismerése és tudatos feloldása nélkül, képzeletünket és gondolatainkat, de érzelmeinket és tetteinket is, a tudattalan szellemvilágunk legmélyebb rétegeiben rejlő, a horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett sóvárgásaink, irracionális vágyaink, szorongásaink és félelmeink, a tudattalan és önkéntelen negatív késztetéseink: életellenes (pl. magzat-és gyermekellenes), személyiség-ellenes, vagy sors-ellenes (Isten-ellenes) ambícióink befolyásolják - manipulálják. Hiába képzeli magát az ember tudatos lénynek, képességeinek és tehetségeinek a kiélési a vágya, ezek érvényesítésének a vágya és az általános emberi alapösztönök kiélési vágya, valamint a jellegzetesen emberi, szellemi - kulturális és anyagi - technikai megvalósítások iránti vágya és igénye mellett, a képzeletvilágát és így egész sorsát is, háttérből az anyai ági őseitől öröklött negatív szellemi - spirituális determinációk határozzák meg, befolyásolják és irányítják. És ezt anélkül, hogy az egyén erről tudna. Az anya ugyanis a lét-alap, de a folytonosság alapmátrixa is, és nem csak biológiailag, hanem spirituálisan is. Ezt abból az egyszerű tényből is kikövetkeztethetünk, hogy miközben az egyediséget, az egyedi jellegzetességeket adó férfiivarsejtek folyamatosan kicserélődnek, azok a női petesejtek, amelyek a biológiai eredetünket adják és az alap-genetikai struktúránkat meghatározzák, amellett, hogy százszor olyan nagyok és összetettek, mint a változó felépítésű ivarsejtek, már azelőtt kialakulnak és véglegesen készen állnak az édesanyáink petefészkében (nagyanyáink méhében), mielőtt ők megszületnének. Magyarán: nem csak, hogy az anyáink szervezetében és aurájában (spirituális struktúrájában), nem csak, hogy az anyánk érzelem, gondolat és képzelet-világa által közvetlenül befolyásoltan alakultunk ki kilenc hónapon át embrió-magból megszületni képes emberkévé. Hanem minderre ráadásként, ahhoz a női őssejthez, amely az anyánk petefészkében várt a megtermékenyítésre anyánknak a megszületése óta, és amit az apánknak az éppen "aktuális" ivarsejtje később megtermékenyít, a nagyanyánk szervezete szállította az alapanyagot. Vagyis: ez, a létünk alapját képező petesejt az anyai nagyanyánk aurájának - spirituális struktúrájának: tudattalan érzelmeinek, gondolatainak és képzelgéseinek a kauzális bélyegét viseli magán.

Ez előtt a cáfolhatatlan és letagadhatatlan, materiális tény előtt nem lehet mást tenni, mint a férfiúi és apai hiúságunkat visszafogva, fejet hajtani és belőle a megfelelő metafizikai következtetéseket levonni ("Ami fent van, ugyanaz mint ami lent van és ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van.").

Mindemellett és ezekkel együtt, azt is kell tudni, hogy nem csak képességeket és tehetségeket öröklünk a szüleinktől (És amint láttuk, kb. 75 - 80 százalékban az anyai ági ős szüleinktől, hanem az emberi mivoltunkkal járó, jellegzetes ember-életi rendeltetési feladatokat, un. kauzális örökségeket is, amelyek viszont az általános jellegük mellett, magukban hordozzák azokat a sajátos bélyegeket is, amelyek az anyai ági ősanyáink személyi karakterére és sors-jellegére (egyéni és családi sorsára) voltak jellemzőek.

Azt, hogy ez mit is jelent valójában, illetve, hogy miképpen jönnek létre ezek a sajátos szellemi csomagok, és miképpen történik az utódokra való (önkéntelen és öntudatlan) átörökítésük, részletesen kifejtettem a Spirituális memória c. tanulmányomban. Ezen a helyen azt kell megértenünk, hogy ezen a szülői - anyai örökségen keresztül végül is, kapcsolatban állunk az egyetemes teremtés ős-okával, funkciójával és rendeltetésével.

Annak érdekében tehát, hogy megértsük az anyai ági ősöktől öröklött, rejtett (Karmikus) spirituális programok jellegét, előbb meg kell értenünk a teremtés ős-okából eredő, igazi és általános emberi rendeltetésünk jellegét, vagyis az életünk kauzális okát és funkcióját, amely ok és funkció azonos az egyetemes teremtés okával és funkciójával: rendeltetésével. Az embernek tehát elsősorban azt kell tudomásul vennie, hogy bármilyen érdekes és izgalmas csodalény is lenne ő mint személy, hogy bármilyen rendkívüli elgondolásai lennének és saját személyével és az élete értelmével kapcsolatosan, hogy bármilyen, csak egyedül rá jellemző, rendkívüli individuális képességekkel és tehetségekkel is rendelkezne, - a megfelelő arányok szintjén persze, de - az ő létének és életének is ugyanaz az alapvető lényegi lét-rendeltetése és funkciója, mint az egész létnek (a Teremtésnek) és mint a legegyszerűbb lénynek: a minél tökéletesebb kiegyenlítődés, vagyis a benne és általa (is) megnyilvánuló léterőknek, az egymással kiegyenlített harmonikus egységének a megvalósítása és ez által, a környezetével való harmonikus egység megvalósítása. Ez az egyetemes megváltás. Ezt szolgálja az egész teremtés a teremtői ősideáktól, a fizikai létformákig és a legegyszerűbb szerves létformáktól az emberig.

Azt, hogy miért van ez így, vagyis ahhoz, hogy megérthessük az életünk értelmét, okát és célját is megadó egyetemes létezés logikáját, elsősorban a teremtés ős-okát kell megértenünk és ezt nem csak elvont teremtéstani elméletek elsajátítása útján érhetjük el, hanem az által is, hogy a teremtés hajszálereinél álló negatív őserőnek, a Lilithnek a szédítő hatásait a személyi életünkben is felfedjük.

Talán visszatetsző és bizarr, de az egyetemes lét-teremtésnek is ugyanaz az oka, mint a szerelmi-szexuális kapcsolatok zavarának, a szerelmi válságoknak és a házastársi - élettársi hűtlenkedésnek, a válásoknak, vagy éppenséggel az elme-zavaroknak és általában, mindenféle zavarnak. Attól függetlenül pl., hogy a kívülállók, vagy az érintett partnerek milyen érzelmi, környezeti - társadalmi, vagy éppenséggel anyagi okokkal indokolják és magyarázzák, hogy ők miben vélik felfedezni a párkapcsolati válság, illetve a váláshoz vezető krízises helyzet (a konfliktusok) okát, úgy is az igazi végső ok, az Isteni létállapot zavartalansága megőrzését biztosító, Lilith nevű védekezési (zavar-mentesítési) szellemi folyamatban – spirituális jelenségben – található. Hiába, hogy egy szerelmi - párkapcsolati a válságnak, vagy válásnak pl. az oka egy, az adott kapcsolatot megbontani képes, harmadik személyhez fűződő, "ellenállhatatlan" szerelem a számunkra „nyilvánvalónak" tetsző (látszó...) oka, mert az igazi tulajdonképpeni ős-ok, nem más mint, az asztrológiából és a keresztény misztikából is, Lilit-ként ismert, isteni zavartalanságot biztosítani hivatott, szellemi jelenségben kell keresnünk. És ugyanebben kell keresnünk, mindenféle, emberi lelki és szellemi egység-bomlásnak az okát. Ebben a példában tehát: a szerelmi válságok és a párkapcsolati válások igazi okát.

A Lilith tehát az abszolút ős-teremtést (Az Isten-teremtést) követő, második (Isteni) teremtés előtti szellemi jelenség: Az első (Abszolút) teremtésnek, ami állandóan és folyamatosan történik (folyik), az ős-oka nem más, mint az Abszolút Létboldogságnak a sóvárgása egy, az abszolút létállapottól különböző, attól eltérő, úgymond teremtési – teremtői állapotra. Egy ős-sóvárgás valamilyen más állapotban levésre, mind amilyen az abszolút (határtalan) ősi boldogság-állapot. Sóvárgás az abszolút boldogságtól eltérő, más (Teremtői) élményre - élményekre, mint amilyen a statikus (Mozdulatlan, nem teremtő, nem dinamikus) abszolút állapotban, ab ovo, öröktől fogva és határtalanul adott. A Lilith tehát, a nem aktív - statikus Abszolútum ősvágya az abszolút állapoton kívüli, az abszolúttól eltérő dinamikus Teremtői állapotra: Ő a sejtelemes, nem indokolt de nem is indokolatlan, ősi sóvárgás valami határozatlan és homályos "más-állapotra", mint ami az abszolút állapot, vagyis, a mi esetünkben: mindig valami másra, mint ami van.

Ezért a Lilith a mindenkiben létező, mindig valami másra, az adottól eltérő állapotra, élményre és helyzetre való vágyakozás is, mindamellett, hogy az emberi tudattalan képzeletvilágban létezik három, vagy négy, és egyes esetekben öt, a mi asztrológusi megnevezésünkben, un. „konstelláció" szerinti, határozottabb és konkrétabb karaktere, egyéni jellegzetessége, színezete is! (A konstelláció fogalom alatt nem csillagképeket értünk, hanem az un. „Isteni kauzális idearendszerben" létező, egymással organikus együttműködési kapcsolatban levő és egymással mindig – tehát folyamatosan - kiegyenlítődő, jellegzetes spirituális – információs erőtereket.) - De soha nem kell elfelejtenünk, hogy őseredetileg, a Lilith a másállapotra, más helyzetre, az új és más élményre való örök és öncélú sóvár szomjazás. A Lilit tehát az első és soha el nem múló vágy, az első csillapíthatatlan abszolút kívánság olyan élményre és tapasztalatra, ami nem adott. A Lilith tehát eredetileg az Abszolútumban állandóan jelenlevő, soha ki nem elégülő és ki nem egyenlítődő, mindig az adottól eltérő élményre - élményekre való sóvárgás, mindig és állandóan valami mást kívánó, mást kereső, önkéntelen és öntudatlan, Isteni és Egyetemes őssóvárgás, vagyis, végső soron, a Lilith egy negatív (mivel, hogy abszolút állapotot elhagyni vágyó) teremtői őserő. Ám ugyanakkor nem a Lilithnek ez, az első formája az, ami a Teremtő Isteni állapotban, zavart és feszültséget (káoszt) keltene és eredményezne, amennyiben nem jönne létre, előzőleg az Abszolútumból kiáramló teremtői ősideákból létrejött Istenben a (többek között) az Isteni Zavartalanságot (A tökéletességet) biztosító Fokozódás és Polaritás Egyetemes Törvénye.

A Lilith által, a Lilith miatt kénytelen az Abszolútum magában - magából létrehozni és vibráció-csökkenéssel kiáramoltatni a mágikus – teremtő erejű teremtő ősképzeletet, illetve a teremtő ősképzelet által létrehozott mágikus idea-rendszereket és ezáltal dinamikussá: Teremtővé válik. Az első dinamikus mozzanat az Ős- Lilith sóvárgásnak az elfojtása, vagyis a másságra való sóvárgás visszaszorítása, ami viszont kudarcba fullad, mivel a Lilith abszolút belső erő, tehát a lényege szerint abszolút. Az ELFOJTÁS, A MEGSZÜNTETÉSRE VALÓ TÖREKVÉS eredménye tehát nem csak, hogy kudarc, hanem az abszolút haragot is kiváltja. Erről, a teremtés legalján levő, a teremtés előtti létállapotról, amely egyes, az árnyék-énjük (a karmikus egoizmusuk) által vezérelt személyek gyakran átélnek, a keresztény misztika tud és Isten Haragja nevű állapotnak, illetve "A Lélek sötét éjszakájának" nevezi. (Keresztes Szent János, Jakob Böhme és Hamvas Béla. Lásd utóbbinak a Titkos jegyzőkönyv és Egy csepp a kárhozatból, Patmosz III, és Az ősök nagy csarnoka c. műveit.) Ennek, a MEGSZÜNTETHETETLEN(!), rettentő ősállapotoknak: a kauzális káosznak, amely terjedő, negatív őserejével veszélyezteti az abszolút létet, valamint az Abszolútumnak a saját maga (A Lilith-sóvárgása) ellen irányuló ősharagnak az ellensúlyozására és kiegyenlítése érdekében is, megszületi és így jön létre a mágikus – teremtő erejű Egyetemes Isteni Képzelet. Ez válik aztán Tudatos Teremtő Istenné, az által, hogy megértvén a Lilith belső, abszolút okát, átvilágítja önmagát és az elfojtás átváltozik abszolút Világossággá. A rettenetes harag viszont, átváltozik áldozattá: odaadássá, Szeretetté.

Így menti meg először a Létet az Abszolútum, azáltal, hogy Teremtővé: Fényt áramoltató kauzális Világossággá és Egységet őrző, egységet fenn tartó Szeretetté, éber kiáradássá, odaadássá, termékeny melegséggé változik és így, e kettősségben a teremtésben egyszerre megosztja és megsokszorozza, majd újra egyesülvén, kiegyenlíti önmagát. A teremtésben ugyanis lehetővé válik a Lilith által keltett feszültségek és egymás ellen irányuló abszolút (teremtőivé változtatott) erők kiegyenlítése és így, az őshagyomány által, Ős- Lilith-nek nevezett sóvárgás által megbontott egység helyreállítása, az Abszolútum megmentése, megváltása, - megváltódása.

A Lilith tehát nem a teremtés oka, mivel a teremtés oka, célja és rendeltetése a megváltás, vagyis a Lilith által megzavart és megszakított abszolút egységnek a helyreállítása. A Lilith tehát nem a teremtés igazi oka, hanem a Lilith által kiprovokált ősharagnak a semlegesítése, illetve a termékennyé tétele és ez által a megváltás elérése a cél. Vagyis a rend és a nyugalom, illetve az egység helyreállítása a teremtés eredeti oka, célja és rendeltetése, de, mivel eredetileg ő, a Lilith bontja meg az egységet, így nevezhető a Lilith a megváltást szükségessé tevő oknak, és így, ezáltal, ő a teremtést 'kiprovokáló", örök és változatlan negatív teremtési és megváltási ős-ok is.

De van a Lilithnek egy második, könnyebben észlelhető és érzékelhető változata is, amely gazdagítja és növeli az őskáoszt és amely jelenség már a Teremtő Istenben, vagyis a Tudatos Teremtő imaginációs folyamatokban megy végben, amint fentebb írtam: az Isteni Lét zavartalanságának (Hibásan megnevezve: tökéletességnek) a megtartása- és fenntartása érdekében történik. Az abszolútumból folyamatosan és végeérhetetlenül – állandóan! – eredő, mágikus - teremtői képzetek, teremtői idea-struktúrák közül némelyek ugyanis, nem egyeznek a már korábban kiáramlott és időközben az Isteni idea-rendszernek az egymással organikus együttműködési és kiegyenlítődési viszonyban álló és ezért az. Un. Istennek a szerves létállapottá vált, egységes struktúrájával. Ezért, ezek a teremtői mágikus erővel rendelkező, de a szerves egységgé vált Isten misztikus testének az egységes tulajdonságaival nem egyező ész be ékelődni képtelen új (abszolút!) ősideák, képtelenek teljesen (tökéletesen...) beilleszkedni a korábban már organikus egységgé szervesült isteni képzelet- és intelligencia struktúrákba. Ezért, annak érdekében, hogy ezek az Istenbe-illeszkedésre, azzal szerves egységesülésre képtelen, abszolút idea-egységek ne okozhassanak még csak egy picinyke zavart sem az Isteni létben, az abszolútumban létező egyetemes (Isteni) törvények közül, a Fokozás és a Polaritás törvénye, félre ismerhetetlenné teszi őket. Teszi ezt úgy, hogy felerősíti – fel fokozza – ezeknek az abszolútumból ki áramló, új mágikus idea-egységeknek a hatóerejét és átváltoztatja őket lényegük szerint, a saját ellentétükké.

Ezáltal viszont teljesen és véglegesen lehetetlenné válik az Isten Idea Testébe való integrációjuk, és önmaguk felerősödött ellentéteként alacsonyabb (teremtésre és együttműködésre – integrációra képtelen) vibrációs állapotba kerülve, az Őskáoszba kerülnek, az Őskáoszt „gazdagítják" és növelik.

Az őskáosz létrejöttének a biztos megértése érdekében, ismételjük meg a fentieket: A Lilith tehát az a számunkra negatívan ható, de az Isteni lét zavartalansága megőrzése miatt szükséges ősjelenség, amely folytonosan kiveti Isten misztikus testéből az abba beilleszkedni képtelen abszolút teremtő ősideákat. Azokat az új, abszolút teremtő ideákat, amelyek az Isteni lét egységét megbontanák. Ezeket az isteni egységet veszélyeztető, abszolút teremtői képzet- részeket a Fokozás és a polaritás egyetemes törvénye arra készteti, hogy alacsonyabb fokú rezgési állapotba kerüljenek és önmaguknak a felfokozott ellentétévé válva, kaotikus állapotba kerüljenek, káosszá változzanak. A káosz viszont egyre nagyobbá válik és ez a káosz-okozó Lilith őserő, amely az Isteni zavarhatatlanság szüksége hoz létre, nem megszüntethető, hiszen abszolút szükségszerű. De a spirituális (ideális) káosz növekvése - mivel hogy a káosz, az abszolút létből eredő, teremtő erejű, mágikus ősideákat tartalmaz - azzal fenyegeti az Isteni létet, hogy annak bizonyos részeit, ugyancsak káosszá alakítsa a hatás-visszahatás egyetemes törvénye alapján. Az Isteni létet tehát, folyamatosan az a veszély fenyegeti emiatt hogy a sóvár kábulat idea világ, ez a homályos feszültség és zűrzavar, pörgő szédület, sötét örvénylés vele együtt, „megrontsa" és elnyelje az egész egyetemes létet. Annak érdekében tehát, hogy ebből az őskáoszból vissza szerezzen a Lilith ősjelensége által a saját ellentétükké vált és a Káoszba taszított értékes ősideákat, vibráció-csökkentéssel létre hozza az alacsonyabb szintű létállapotokat (létszférákat, un. dimenziókat) el egészen az energia-állapotig, majd az abból keletkező, un. anyagi világig, a fizikai létig. Az anyagi világ tehát nem a létezésnek a „csúcsa", amely létre hozza a szellemi világot és az emberi intelligenciát, hanem éppen fordítva: az anyagi világ a szellemi létnek egy végső állapota – stádiuma – amelynél nem létezik alacsonyabb frekvenciájú létállapot. Az un. pokoli lét tehát nem „valahol" az anyag alatt létezik, hanem jóval fölötte, éspedig éppen, az Őskáoszt képező ideavilágban.

Az anyagi létre azért van szükség, mert az anyagi állapot két igen fontos – SZAKRÁLIS! – tulajdonsággal rendelkezik: 1) a szellemi világból eredő információk rögzítésének – raktározásának -, tehát a memória tulajdonságával (képességével). Erre alapul nem csak az informatika tudománya, de maga az emberi értelem is, mivel memória nélkül, az nem is létezhetne, nem, hogy még működhessen is. Valamint: 2) Nem csak az anyagi formának, de mindenféle anyagi – fizikai jelenségnek a segítségével való konkrét és határozott információ-közlési és közvetítési lehetőségével. Az anyagnak ez a két tulajdonsága – képessége, nem található meg a többi dimenzióban, amely létállapotok úgymond képlékenyek, tehát instabilak és, ahol minden folyamatosan átváltozik és átalakul egyik állapot és jelenség a másikba. És az anyagnak ez a két szakrális tulajdonságára a Karma-oldás, illetve az Őskáoszból való mágikus teremtő – ideák egy részének a visszaszerzésére van szükség!

Végső soron, az ősi másságra való sóvárgás (Feminin), illetve a tökéletességre való törekvés (Maszkulin) jelensége, nem ad kielégítő választ arra, hogy amennyiben jól meg van magában, vagyis a maga boldogságában az Isten, miért teremtette ezt a szenvedés-teli világot? MIÉRT KÉNYSZERÜLT ERRE? - Mert rá kényszerült, mert pl. másképp miért jött volna létre belőle a káosz? Nos, a magyarázat abban van, hogy az ősi Brahmanból (Az abszolútumból - Boldogságból) folyamatosan - tovább kiáramló teremtő ősidea-egységek némelyike, tehát közülük csak egyesek, nem tudnak be ékelődni, és ezért zavart okoznak a már létező Istennek a korábban már egységbe rendeződött, organikus testébe ("Szívébe- elméjébe - veséjébe, stb. :). Vagyis: abba mait mi maszkulin és feminin principíumoknak nevezünk, vagy azokba, amit az alkímia a négy ősi alapelemnek nevez (levegő, tűz, víz és föld), vagy abba - oda, amit az asztrológia a tíz teremtő őserőnek nevez és hozza rendeli - Nem véletlenül! - a naprendszer bolygóihoz. A kunszt tehát, hogy az Isten - Brahma, hogyan oldja meg ezt a számára részleges, de számunkra univerzális jelentőségű, nem megfelelési kérdést. - A magyarázatot (megtaláltam a Fokozás és a Polaritás törvényében,

Mint Istennek a teremésre vonatkozó első Ideája (- Ádám Kadmon), az ember, születésétől fogva, alaptermészetében, elsődleges tulajdonságként magában hordja a Lilit gyűjtőnéven ismert ősjelenséget. Ez a bennünk is jelenlevő őssóvárgás az elsődleges és rejtett oka minden szerelmi, illetve párkapcsolati krízisnek. "Létezik itt valami mindennél erősebb szomjúság, amit soha senki nem itatott meg." (Pilinszky János)

Mózes azt írja a Teremtés Könyvében, hogy mielőtt az Úr Ádámnak megteremtette volna Évát, Ádám a Lilith - tel élt (él!) a paradicsomban. Ezt úgy kell értenünk, hogy a Paradicsomi állapotban (-a paradicsomról tudjuk, hogy a Teremtőnek a Teremtés előtti állapota és nem egy földrajzi hely!), Isten első ideája: Adam Kadmon már egy másfajta megnyilatkozásra, egy más állapotnak a megteremtésére (az egység szétválásához és a létezés megsokszorozódáshoz vezető) sóvárgást hordoz magában. Ezt, az Isten első ideáját létrehívó ős-sóvárgást az asztrológiában is Lilith - nek nevezzük, de van neki egy másik elnevezése is: a Fekete Hold, ami arra utal, hogy a Lilith a Holdnak (A teremtő őserőnek) a terméketlen, foganás, illetve megtermékenyülés és teremtés nélküli, steril mása, és ez éppen a Lilith által létrehozott negatív ős állapotnak az örökösen megmaradó ("újraszülető"), kielégülés és kiegyenlítődés előtti (és kiegyenlítődés és kielégülés nélküli) tulajdonságát fejezi ki.

Ez, a Lilith által megtestesített ősi hiány-állapot (hiány-információ), a teremtés aktusát kikényszerítő (kiprovokáló), de azt nem véghez vivő, soha be nem teljesítő, öncélú és szüntelen másra és másságra való vágyakozás, az öncélú egyetemes sóvárgás negatív ősereje. A Lilith tehát az az indokolatlan, forma és cél nélküli negatív őserő, ami az Abszolútum egységét megbontja és a megbontott egység részeinek egy hányadát arra készteti, hogy kilépjen önmagából és káosszá változzék. A káosz viszont egyre nagyobbá válik és ez a káosz-okozó Lilith őserő, ami kiirthatatlan, hiszen abszolút erő, azzal fenyegeti az abszolút létet, hogy az egészet káosszá alakítja, hogy ez a sóvár kábulat, ez a homályos feszültség és zűrzavar, a pörgő szédület, a sötét örvénylés elnyeli az egész létet.

(A Lilith fizikai - kozmikus megfelelője az a jelenség, amit az asztronómiában fekete lyuknak neveztek el.) Ezért és ez által, annak érdekében, hogy ne változzon káosszá a lét-mindenség, szükségessé válik egy olyan folyamat, amely mindezt ellensúlyozza, a kaotikussá vált erőket különválasztja, meghatározza, és egymással újra kiegyenlíti és ez a folyamat a TEREMTÉS. Úgy is mondhatni tehát, hogy a Lilith az a negatív őserő, amely abszolútumból kikényszeríti Megváltást lehetővé tevő Teremtést. Mindaz tehát ami a teremtésben és a teremtés által történik, ami a Lilith által ki kényszerített létállapotokban: a teremtési folyamatokban, valamint a Teremtő és a Teremtés közötti kiegyenlítődésben - keletkezik, az a Lilith által megbontott egységet (harmóniát) hivatott helyreállítani. A Lilith provokálja ki tehát az Ádám Kádmont, az Abszolútum első ősideáját: a Teremtést kiváltó egyetemes és első szellemi ős-okot.

A Teremtés, ami által az Abszolútum Teremtővé válik és a Lét, Teremtőre és Teremtésre bomlik, valójában azért történik, hogy ellensúlyozza az abszolútumban a Lilith által okozott vibrációkat és később a vibráció-csökkenést, az abszolút zavart (a káoszt) és abszolút feszültséget (a kauzális ősrobbanást). Mondhatni tehát, hogy az egész teremtés, az összes dimenzióival és létezési formáival, el egészen a Teremtés határállapotában létrejött anyagi - fizikai állapotig és természeti és létdimenzióig, a Lilith által okozott zavaroknak és feszültségeknek a kiegyenlítése - kiegyenlítődése érdekében jön létre.

És amit ennél a résznél igen fontos megjegyezni: a fizikai állapot idea-megvalósulási formái között, ahol az őserők közötti konfrontációk egyértelműek és határozottak, ott tehát, ahol az összetévesztési lehetőségek a legkisebbek, a kiegyenlítődési lehetőségek a legnagyobbak. Azért mondják a misztikusok, hogy a földi élet a karma-törlesztési lehetőségek legjobb helye. Ezért szent a föld, ezért nem kellene az embernek az öncélú Lilith-játszmákat tovább folyatva és azokat felfokozva, a nagyobb élvezeti lehetőségek mesterséges létrehozása és az öncélú élvezet-okozó anyagok és termékek gyártási hajszája közben, a föld élővilágát és a természeti ökoszisztémákat összezavarni: beszennyezni olyan anyagokkal, amelyek nem természetes módon alakultak ki, nem természetes folyamatok következményeként jöttek létre. Minél inkább elvakulunk a természetellenes eszközök használata, táplálékok fogyasztása és létformák gyakorlása miatt, annál kevesebb a lehetőségünk a belső és külső kiegyenlítettségi állapot: a megváltódás, az egyetemes egybe- integrálódás elérésére.

Mert minden misztikus és vallásos Isten- és embertan, minden teológiai, teozófiai, antropozófiai és erkölcsfilozófiai elmélet ellenére - az ember életének nincs végső soron más (metafizikailag követhető és értelmezhető) célja és értelme, mind az, hogy a szabad akarata, vagyis a személyi önállósága elnyerése után (a személyi tudatosodása után), az életfeladatai beteljesítése közben megszerezhető kiegyenlítődési képességei által, mentesítse önmagát (és környezetét) a Lilith által okozott zavart szellemi, lelki és testi állapotoktól. Vagyis az, hogy a saját személyében és környezetével kiegyenlítse az ő személye létesülését is szükségessé tevő, és így a személyében is hordozott Lilith jelegű késztetések által okozott lét-feszültségeket. Azt, hogy milyen életfeladatok felvállalása révén, milyen tudatosan vállalt személyi tapasztalatok árán jut el ahhoz a belátási készséghez - arany öntudathoz: bölcsességhez - amely segítségével önmagában (és környezetében) a Lilith okozta tudati és érzékelési - érzési zavarokat megszüntetheti és a belső feszültségeit kiegyenlítheti (és ezáltal a Lilith által ugyancsak állandóan zavart és felkavart külvilághoz való viszonyát, amennyiben ez rajta múlik: harmonizálhatja), részben kiolvashatjuk mindenkinek a személyi horoszkópja (asztrogramja) által megjelenített spirituális fejlődési sors-programból. Persze, csak amennyiben nem jóslásokra (könnyítési lehetőségekkel való áltatásra és ijesztgetésre) használjuk az asztrológia őstudományát. Minden horoszkópban van egy Lilith ugyanis, amelynek az asztrológiai helyzetéből és a bolygókkal alkotott fényszögeiből ki lehet olvasni azt, hogy az illető személyben hol van a kábulatra, az önámításra való hajlam elrejtve, vagyis az, hogy ki milyen jellegű és milyen színezetű koncepciók (eszmék és rögeszmék) szerint szédíti magát és vezeti félre a környezetét, anélkül, hogy azt ő, spirituális tudatosítás nélkül észrevenné. Szélsőségesen durva fényszögelés esetén, hogy milyen jellegű (színezetű) kauzális szédület, kábulat és esetleg feloldhatatlannak tűnő örvénylések forgatagában és fogságában vergődik a lelke, milyen, az anyai ági ősöktől öröklött mentális, érzelmi, vagy szexuális devianciák szerint álmodik és képzeleg önkéntelenül és öntudatlanul, vagy éppenséggel tudatosan.

Az ember személyében a Lilith (a "személyes" Lilith tehát) az ős teremtés által elindított feszültség-oldási és kiegyenlítődési ("fejlődési") folyamatokkal ellentétes, önkéntelen és öntudatlan "bűnbeesésre" serkentő, negatív ("ördögi") erőként jelentkezik. Ez az izgatóan érdekes és mindig új, pikáns, vagy finom izgalmakat biztosító élményekre, a rafináltan finom és "édes, vagy a durva feszültségek" és kábulatok élményére és állapotára (pl. a csalás, az átverés állapotának a bódító izgalmára, vagy éppenséggel a megalázás lehetőségének -élményének a lelki izgalmára) serkentő önkéntelen és öntudatlan sóvárgás "ellenállhatatlanul kísértő" őserőnek a jelentkezése ez bennünk. Ez, az adottól eltérő más-élményre és másállapotra való sóvárgás megszámlálhatatlanul különböző formákban - különféle vágyakban - jelentkezik, a személyi struktúránk, illetve az anyai ági ősszülőktől örökölt személyi karmánk (megismerendő, kibontandó, feloldandó és meghaladandó negatív spirituális programok) függvényében. A személyi horoszkópban a Lilith arra utal, hogy az illető személy üknagyanyáig visszamenő anyai ági ősei milyen feszültség okozó, személyes (többnyire szexuális) sóvárgásokat szorítottak és rejtettek mélyen a tudatuk alá.

Ezeknek a személyi tudattalan szférának (aurának) a mélyrétegeibe rejtett sóvárgásoknak és negatív (általában mélyen rejtetten agresszív) érzéseknek az indító oka többnyire szexuális jellegű, mivel az "édes izgalmat" jelentő másállapotot többnyire az ismert állapotoktól eltérő, az adott lehetőségeken kívüli, a szokásostól eltérő szexuális aktusok (élmények) közben éljük meg. A "más", az érdekes, a "megrázó" és/vagy/ az "új" élményre - érzésre - állapotra való önkéntelen és öntudatlan (egyesek számára: csillapíthatatlan) sóvárgás elsődleges jelentkezési formája tehát a szexuális élményekhez kötődik, hiszen a más nemű személyekkel való (szexuális) egyesülés élménye az ami a természetes másságot jelentheti a számunkra. A vadul fény-szögelt Lilith esetében fordul vissza ez a másra-való sóvárgás az azonos neműekkel való közösülésre való sóvárgásra, de ez már bonyolultabb és ritka helyzet. Egyesek nem annyira karmikus és genetikai beállítódásból, mint inkább lelki kényelemből, vagy anyagi érdekből választják ezt, az azonos nemhez való visszafordulás másságot, amit a liberális propaganda, politikai okokból kifolyólag természetesnek nevez. Jó, hogy ez is a Lilithez tartozik, de amennyiben ebbe bele bonyolódunk, elveszítjük a lényeg fonalát... A Lilith tehát a leginkább a szexuális aktus során létrejövő és átélhető "rendkívüli" szellemi, lelki és fizikai állapotok lehetőségeihez kapcsolódik (és mint ilyen, a szexuális perverzióknak ő az igazi ős-oka is), de ez nem azt jelenti, hogy a Lilith okozta sóvárgások csupán szexuális jellegűek. Ugyanezt a rendkívüli állapotot szomjazzák az agresszív személyek is, amikor provokatív viselkedésükkel, durva szavaikkal, igazi ok nélkül, de láthatóan "készakarva", veszekedést, civakodást, verekedést, vagy lázadást provokálnak, vagy váltanak ki finom pszichológiai trükkök alkalmazásával a környezetükből. És persze, az alkohol, a nikotin vagy a kábítószerek által okozott rendkívüli (természet-ellenes) "másállapotok"-ra való sóvárgást is a Lilith okozza bennünk.

Az antropológiának és a genetikának a XX század végéig és a XXI század elejéig közzé egyértelművé vált és az egész világon közzétett, illetve bárki érdeklődő számára elérhetővé vált felfedezései után, sem a kereszténység, sem az iszlám, vagy a zsidó teológia dogmatikus kreacionista állításaival, sem az antropozófusoknak az ember un. misztikus létesülésére vonatkozó fantáziadús elméleteivel, nincs amit kezdeni. A genetika tudományos-technikai műszereivel vizsgált és ellenőrzött antropológiai eredményei által is alátámasztott természettudományos fejlődéstan eredményeit és az etológia következtetéseit reálisaknak kell elfogadni. Ezt viszont, azzal a kitétellel és logikus fenntartással, hogy az egyetemes törvények természetének és működési mechanizmusának a beható megismerése - és személyes megtapasztalása után! -, a véletlenszerű genetikai mutációkban nem hiszünk, ahogy nem hiszünk azoknak a kozmikus (üstökös becsapódás), geológiai és klimatikus eseményeknek és környezeti változásoknak a véletlenszerűségében sem, amelyek a földi élőlények fejlődését kiváltó mutációkat eredményezik.

Persze, misztikus ezoterikus körökben manapság közhely, hogy nem létezik véletlen. De hát akkor mi az, ami a természettudomány által véletlenszerűnek ítélt eseményeket (katasztrófákat, geológiai és klimatikus változásokat) kiváltja?

Nos, ezek, a földi lényekben (növényekben és állatokban) genetikai és az emberben lelki és szellemi mutációkat okozó fizikai - természeti események, nem egy külső, objektív Istennek az ily módon történő (akarati) beavatkozása folytán jönnek létre, hanem az egyetemes törvények (ebben az esetben a fejlődés, a kiegyenlítődés, a ritmus és a ciklus, valamint a hatás és visszahatás törvénye), összhatásának a következménye. Ha ezt megértettük, azt sem nehéz elképzelni, hogy az egyetemes törvényeken, illetve azok fizikai, vegytani és később, a biológiai megnyilvánulásain és változásain (hatásain és visszahatásain) keresztül az Abszolút Ősszellem (teológusi kifejezéssel: az Isten) volt az, aki ezeket a geológiai és klimatikus változásokat eredményező eseményeket előidézve, lehetővé tette előbb az élet kialakulását, majd a az alacsonyrendű, primitív életformáknak az egyre összetettebb (felsőbbrendű) strukturálódását majd e struktúráknak a reprodukcióját. Később, e struktúráknak az egymástól való elkülönülését és individualizálódását, majd a különálló struktúrák szaporodási képessége kialakulását, saját egyéni struktúrájuk reprodukálási képességének a kialakulását. Így fejlesztette ki tehát az Abszolút Szellem lépésről lépésre évmilliárdok és évmilliók során át, kívülről a megfelelő körülményeket hozva létre, belülről az egyetemes mágia (a képzelőerő) erejével, majd az individuális tudat mágikus erejével és primitív, de hatékony intelligenciájával hatva, azokat a bonyolult biológiai szervezettel rendelkező állatokat, amelyekből végül is az a "teológiai" képességekkel rendelkező (mágikus képzelőerő és az elején primitív, de egyre összetettebbé váló misztikus intelligenciával rendelkező) lény, aki egyre inkább felölthette "az ő képét és hasonlatosságát". Arról, hogy ez, az utóbbi metafizikai metafora mit is jelent a valóságban, részletesen írtam a betegségek szellemi okáról és az asztrológiai meghatározódásainkról, jellemzőinkről és a személyi horoszkópunkból kiolvasgató spirituális fejlődési programokról szóló tanulmányaimban.

Ebben a kontextusban tehát, számomra legalábbis, logikus és racionálisan értelmezett az etológia azon következtetése is, miszerint az állatok viselkedésében, ösztönös késztetéseiben fellelhető az ember belső - spirituális! - természete bizonyos vonatkozásainak az okai és így, a magyarázatai is. Így pl. az egyesek által kiirtandó emberi tulajdonságnak ítélt féltékenység is. Ezért például, a harcos szemléletű misztikusokkal és pszichológusokkal ellentétben, a féltékenység jelenségét én nagyon is értelmes, hasznos tulajdonságnak és főképpen, spirituális szempontból nagyon is indokolt lelki képességnek! - találom. A féltékenység ugyanis, amint azt a neki megfelelő magyar kifejezésünk szótöve is jelzi, olyan félelmet jelez, ami valami, az egyén számára igen fontosnak az elvesztését lenne hivatott megelőzni. Az ember esetében, ennek a félelemnek, addig, amíg ez az érzés egészséges és indokolt az egyetemes spirituális evolúció és kiegyenlítődés (megváltódás) szempontjából, két különböző oka van, annak függvényében, hogy nő nemű-e, vagy hím nemű-e a személy, aki a féltékenységet átéli.

A nők esetében a dolog egyszerű és humanista - intellektuális logikával is könnyen megérthető: a nő mindig a család egységét és épségét és a családi fészket, az otthont, illetve az otthon területét, és persze a családja: utódai megélhetési lehetőségét félti jogosan, amikor a reális, vagy vélt vetélytárs megjelenik. A másik vonatkozása, illetve oka a féltékenységnek az, amikor az illető nő, vagy férfi, találkozik azzal az ellentétes nemű és a spirituális fejlődés útján elindult személlyel, aki által, akin keresztül neki megnyílik a lehetőség a páros és ezáltal a családos egységalkotásra, a közös egység és a kölcsönös áthatolás megvalósítására, vagyis az egymás fejlesztése és megváltása megvalósítására. De ezt a fontos lehetőséget, azt a karmikus provokáción alapuló életfeladat-megvalósítói perspektívát, egy másik, konkurenciának érzett, vagy képzelt ellentétes nemű személy veszélyezteti. Ebben a két esetben, tehát az egyetemes törvények és nem csak a konzervatív emberi erkölcsök szerint jogos és természetes a féltékenység. Más esetben nem, mivel mindössze az élvezet-féltésről, az öncélú boldogság-élményről való lemaradás lehetősége miatti félelemről, még szélsőségesebb és primitívebb megnyilvánulási formájában: egyszerű élvezeti irigységről (egoizmusról) lehet szó.

A férfi féltékenysége és annak a metafizikai alapjának a megértése kissé összetettebb és a teljesség érdekében ajánlatosnak tartom "A nyolcadik törvény, avagy az evolúció törvénye" c. tanulmányom elolvasását is, amit az Utódok, szülők és szeretők az asztrológia tükrében című könyvemben lehet elolvasni, és a www.kozmaszilard.huhonlapomon a Megváltás törvényei címre kattintva lehet letölteni. A férfiak féltékenysége metafizikai alapjainak a megértése érdekében, előbb az általuk megtestesíteni hivatott Fény princípiumnak a teremtésben és az egyetemes kiegyenlítődésben betöltött funkcióját és az ebből eredő metafizikai funkcióját kell megértenünk, amely teljesen eltér és különbözik a másik nagy ősprincípium, a nők által megtestesített Szeretet funkciójától és természetétől.

Miközben az Abszolútumból kiváló Feminin teremtési ősprincípium, a Szeretet egy az egyben, feltételek és rendszerezés nélkül, úgymond nyersen létrehívja és létre hozza az egyetemes ősszubsztanciát (az anyag spirituális elődjét) és azzal együtt az Abszolútumból kiárasztja az Abszolútum (mágikus - teremtő) energiáit, de ugyanakkor azt - épen a szeretet erejével: az egység törvénye erejével! - vissza is kapcsolja folytonosan a teremtést (és a teremtményeket) az Abszolútumhoz,

addig az Abszolútum másik első teremtői megnyilvánulása: a Maszkulin ősprincípium, a Fény, nem tesz mást, mint átvilágítja és ez által, folytonosan provokálja a Szeretetet a teremtésre, értelmezi tehát a szeretetet és ez által fejlődésre serkenti a teremtést (annak folyamatait és jelenségeit), illetve a teremtményeket.

Ezért például, attól függetlenül, hogy nő teszi-e azt, vagy férfi, a számolás mellett ( az aritmetikai, matematikai és aritmológiai műveletek végzése mellett) az írás is jellegzetesen Fény-művelet (attól függetlenül, hogy értelmes-e, vagy értelmetlen, zavaros írásról van-e szó?), mivel elsősorban információ-áramoltató, információ közvetítő és értelmező célja van. És a Szeretethez mindössze annyi köze van, hogy az adott írás, a tisztázó, avagy zavaró - homályosító jellegével, hosszú távon és lényegében segíti-e az Egység, vagyis a Szeretet megvalósulását, vagy zavarosságával, ellenséges, hárító szellemiségével inkább hátráltatja, megakadályozza annak a létrejöttét, illetve - a félrevezető, hamis információ áramoltatás esetében: az ámítás, áltatás és félrevezetés esetében, hamis egység megvalósítást eredményezi. Így válhat az emberi Szeretetből, a hamis fénnyel való átvilágítás következtében, a hamis fény közreműködésével gyűlölet és harag. És ez mindössze a hamis információ, a hamis fény, vagyis a hamis, vagy zavaros átvilágítások: értelmezések (alapműveletek) hatására! Ezért, amiként az alkímia mondja, nem szabad, illetve nem ajánlatos az alapelemeket összekeverni egymással. ("Az elemek csak egymástól jól elkülönítve és a maguk individuális jellegében jól meghatározva és megnevezve egyesíthetők." - Lásd: Hamvas Béla Tabula Smaragdina c. könyvének az alkímiáról szóló kis esszéjében: A separatio művelete leírását.)

Az ősi (metafizikai) Szeretet tehát a minőségi feltételek és a rendezés, az elemzés, az értelmezés nélküli, feltartóztathatatlan (mágikus erejű) kiáradás és visszakapcsolás ősereje bennünk és az egész teremtésben (a létben) és egyben az egész teremtést létrehívó és egyben - egységen tartó ősszubsztancia is. Eközben a maszkulin ősprincípium: a Fény, a Szeretet ősszubsztanciáját provokáló - megtermékenyítő és azt határolt és egymástól különböző létegységekben - ideastruktúrákban, különválasztó, a szeretetet különálló lét-struktúrákba differenciáló (megkülönböztető, elkülönítő), "diverzifikáló" (sokszerűsítő és ezáltal újabb és újabb létformák létrejöttét serkentő) megtermékenyítő ős-erő. Ő a teremtést és a teremtmények sokszerűségét és egyre összetettebb (magasabb rendű) struktúrákba való rendeződését, valamint azoknak az egyre felsőbb rendű létegységekbe való rendeződését biztosítja. Mondhatni tehát, hogy a Fény ereje által változik a Szeretet entropikus ősi állapota többszerű és többértelmű, de jól és egyre jobban rendezett (strukturált) negentropikus állapotokká.

A Szeretet tehát a teremtés és a fejlődés szubsztancaiális alapja (ősi kiáradó - kiárasztó ereje és ősszubsztanciája). Eközben a Fény viszont a teremtés és a fejlődés "motorja": kiváltója, mozgatója és értelmezője. Az előbbi a Szeretet-bölcsesség (Szophia), a megtermékenyülés őshatalma, a második a Tapasztalati Ismeret, a megtermékenyítő őshatalom. Kell vigyázni, mert e nélkül, a lét gyökerében történő teremtési jelenségek és folyamatok megkülönböztetése és meghatározása nélkül, mindig nagy a zavarok keletkeznek a szellemtudományok területén és végső soron minden más zavar ehhez, az első megkülönböztetés hiányához vezethető vissza. Ezért, a valódi egység helyett folytonosan a hamis egység valósul meg az életünkben (sorsunkban) és a végül személyiségünkben is, aminek következtében a civilizációban ma semmi és senki nincs a rendeltetés szerinti helyén. És akkor csodálkozunk, hogy értelmi és érdemi kommunikáció helyett miért van annyi drámai konfliktus és magány, hogy az igazi szeretet helyett miért van pragmatizmussal vegyített érzelgősség, és végső soron a sima ügyintézést szolgáló udvariasság és társadalmi etika mögött, a mai ember tudattalanjának a legmélyebb rétegeibe elrejtett nagy mennyiségű gyűlölet? (Az ugyanis, hogy a mai orvostudomány fejlettségi szintje mellett miért van még mindig annyi - sőt: egyre több! - beteg ember, nem csupán annak köszönhető, hogy rosszul táplálkozunk, illetve, hogy táplálékainkból egyre inkább kivesznek az egészségfenntartásához szükséges természetes - természeti - alapanyagok, hanem annak is, hogy a civilizált ember tudattalanjában ott vannak ezek a társadalmi - közösségi etikai szabályok betartási mechanizmusa - feltételes reflexrendszere - alá jól lepréselt, csendes neheztelések és finom gyűlölködések halmazából keletkező negatív energiák.)

Bár azáltal, hogy a Szeretetet átvilágítja, a Fény a legalapvetőbb rendeltetését és funkcióját látja el, mégis, a természetben a Fénynek a Szeretetre gyakorolt hatása: benyomása, benyomulása felborítja, felzaklatja Szeretet nyugalmát. Az átvilágításhoz ugyanis szükséges a Fény minél teljesebb behatolása a Szeretetbe, a lassú, finom áramlásként növekvő spirituális, mentális, pszichikus és anyagi ősszubsztanciájába, ami nem minden esetben és nem mindig kellemes. Sőt: a természetben bőven is van rá példa, hogy majdhogynem szenvedést okozóan (pszichés szenvedést mindenképpen) fájdalmas a Maszkulin princípiumnak a feminin princípiumba való behatolása, benyomulása: a szeretet-egységek átvilágítása, értelmezése, megtermékenyítése. Erre a legjobb példa a szüzesség természetes úton történő, kissé fájdalmas és kellemetlen elvétele - elvesztése. De a bármennyire is fájdalmas lett légyen egy fénybehatolással (néha a megállapodott szeretet-helyzeteket, állapotokat feltörő, felkavaró kellemetlen behatolással) járó átvilágítás, ha szükséges a megtermékenyítés (Lásd: a harmadik egyetemes törvényt, a szükség és a bőség, illetve e kiegyenlítődés törvényét.), a fény-behatolásnak, illetve a benyomásnak - benyomulásnak meg kell történnie.

"... És ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van.", szoktuk idézni gyakran, csak az a baj, hogy a Jin jellegű misztikus fantazmagóriák és a Jan jellegű absztrakt spekulációk: az öncélú és elvont (talaj nélküli) gondolati, filozófiai rendszerek, nem azonosak a metafizikai realitással! Az ember által meg nem zavart állatfajoknál ezek a fájdalmat, illetve ellenállást, elhárítást keltő fénybehatolási folyamatok és az ellenállási reakciók, a maszkulin princípium képviselői által végül is legyőzött behatolás-elhárítási kísérletek, még egyértelműek. Ezért, ha a szellemi törvények síkján rendet akarunk teremteni az életünkben, sokkal célravezetőbb hinni az antropológiának, mint a kreacionista elveket valló vallásos teológiáknak, vagy az ember létrejöttét misztikus ködökbe burkoló, Rudolf Steineri antropozófiának. A genetika és az antropológiai genetika eddigi felfedezéseinek a tükrében ma már igen nagy fokú naivitás szükséges ahhoz, hogy ezeket a misztikus elméleteket elhiggyük, és ne lássuk be azt, hogy az ember igenis közös ősökre tekint vissza a majmokkal. De persze, nem véletlenszerű események és ez eseményeket követő genetikai mutációk közben vált a rokonainál intelligensebbé, mint ahogy azok az események se voltak véletlenszerűek, amelyek a többi faj kifejlődéséhez vezettek, hanem mindez az egyetemes törvények és főként a spirituális fejlődés törvényének a következménye. Saját természetünkből (un. ösztöni késztetéseinkből) sokat megérthetünk, ha megvizsgáljuk azt, hogy miként működik a féltékenység ős csirája, azoknál a fajoknál, amelyek az emberi spirituális és genetikai struktúra kialakulásának az előzményeit az élet-ösztöneikben hordozzák.

A más fajoktól jól differenciált, azonos fajon belüli, legintelligensebb és legerősebb hímek, vagyis a legmagasabb rendű spirituális struktúrával rendelkező hímek - a legerősebbek, leg jobb kondícióban levőek, a legerősebb szexuális ösztönökkel és a legjobb ösztönös megkülönböztetési képességekkel bíró hím egyedek - termékenyítik meg általában a Szeretetnek a fajon belüli megtestesítőit: a nőstényeket. Minél erősebb és sokszerűbb - minél felsőbbrendű - a spirituális struktúrának megfelelő egészsége és ereje van egy hímnek, annál több nősténynek és azok kicsinyeinek viseli a gondját (vezeti a csapatot) és annál több nőstényt termékenyít meg. Persze, vannak ettől eltérő "szokások" is az állatvilágban, mint pl. a monogámia, vagy a nőstény állatok által vezetett csapatok, ahol a vezér nőstények által "rendezett és gondozott" csapattól függetlenül élő szabadon csatangoló (szabad tapasztalatokat szerző) hím, vagy különböző hímek mindössze a párzás - a megtermékenyítés - időszakában jelennek meg, illetve csak ezt az időszakot töltik a csapat - falka - "társadalmában". Minket viszont most a nagy általános természeti rend érdekel, az általános természeti modell, mivel a természeti folyamatok és törvények egy - az egyben leképezik és a fizikai - természeti világ határállapotában megtestesítik a spirituális teremtési folyamatokat és az egyetemes törvényeket.

Ugyanakkor a nagy általános természeti modell mellett, amelyben a hím arra törekszik, hogy minél több nőstényt megtermékenyítsen, vagyis, hogy a többi hímmel szemben erősebb spirituális struktúráját, az annak megfelelő genetikai kódrendszerrel minél több utódnak átadja, létezik a hímek eme egyedi megtermékenyítési (és kisajátítási!) törekvésével szembeni ellentétes törekvés is! A nőstény állatokban, akárcsak a nőkben, az ösztönök szintjén, éppen olyan erős az a késztetés, hogy minél többféle spirituális modellt megtestesítő genetikai kódrendszert magába fogadva, biztosítsák a lét és a teremtés sokszerűségét. De minket most, a megváltási logikát, ha leszűkítetten is, de jobban tükröző, monogámiában (párban) élő állatok érdekelnek, mivel az ember, spirituális rendeltetése szerint, monogám lény. És ez még akkor is igaz, ha éppen a fejlődés - a differenciálódás (különböződés) és a diverszifikáció (sokszerűség) fenntartása érdekében, a bigámiára és a poligámiára is igen hajlamos. Spirituális fejlődés szempontjából ugyanis, egy bizonyos öntudati állapot (színvonal) elérése után, mindenképp a monogámia kell, hogy jellemző legyen ránk, mivel páros egységet alkotni a lét összes dimenziója szintjén, csak egyetlen ellentétes nemű személlyel vagyunk képesek, hiszen egyszerre nem harmonizálódhatunk (képtelenek vagyunk egyszerre harmonizálódni) az összes dimenziók szintjén több, ellentétes nemű személlyel, mivel a kiegyenlítődés személyes aktus! Ezért a fejlett öntudattal (egyetemes én-tudattal) rendelkező személy számára már lelki és szellemi zavart okozó bonyodalmakat, és harmónia-gátló tényezőket, hordoz magában a bigámia, vagy a poligámia, annak ellenére, hogy éppen a Lilith hatására, tudatos-titokban, vagy öntudatlanul erre sóvárog mindenki, de persze egyoldalúan, vagyis úgy, hogy egyedül ő éljen poligámiában, vagy legalább egy kis bigámiában, de a kiválasztott párja semmiképpen nem.

Hiszen éppen a kiegyenlítődési képességeinek a kifejlődését akadályozza az emberben rejlő szexuális másságra sóvárgások kielégítése, vagyis azt, aminek az elérése és megvalósítása érdekében született, ami az ő élete célja és rendeltetése. Sajnos, ebben a törekvésében a tudósok egyáltalán nem segítik, mivel nem tudván a Lilithről, azt állítják és hirdetik, hogy a másságra valós sóvárgás, a mindig más ellentétes nemű partnerrel való szexuális közösülésre való vágyakozás jogos és természetes, nem más, mint az állati létből hozott poligámiára való természetes hajlam következménye. És ezt akkor, amikor a tudomány mutatta ki éppen, hogy nem minden állatfajra jellemző a poligámia! Az ember viszont igen rég óta kinőtte magát az állati létből és éppen azért, hogy személyesen, vagyis egyetlen egy más nemű személlyel valósítsa meg az egységes egészet: a Jin és a Jang egységét, a tökéletes kiegyenlítettséget tehát. Az ő esetében az adottól eltérő élményekre - állapotokra való sóvárgás legközelebbi tárgya a rajta kívüli, más nemű élőlényekkel, illetve személyekkel való "közösülésnek" a titokzatos élményére való vágyakozás öncélú és az egyén spirituális fejlődése irányával ellentétes. És még az sem lenne annyira zavaró, hogy erről a harmonikus állapotba kerülésnek (az egészségnek és a boldogságnak) az élményéről lemond időnként, mivel ez által még jót is tehet a természeti sokszerűség fenntartásának, amennyiben ez az alkalmankénti szexuális közösülés "más" nemű személyekkel történik, ezért olykor néha még bizonyos kiegyenlítődési és harmónia-állapot is létrejöhet a "közös és titokzatos" élmények közben, vagyis a feszültségek feloldódása közben. De, pontosan azért mert a Lilith az öncélú másságra való sóvárgások ősereje, az ember "nem elégszik meg" a természetes kiegyenlítődéssel és az így elért időszakos természeti harmónia-élménnyel, és be sodródik a másságra-sóvárgás örvényébe, és a Lilith ereje máris tovább hajtja az újabb és "rend-kívüli" (szexuális - szerelmi) élmények szerzése irányába. A Lilith okozta vég nélküli sóvárgások kiélésének a lehetetlensége, illetve a csillapíthatatlan szomjúság okának tudatosítása (azoknak a szellemi "dekonspirálása") által létrehozható feloldások elmaradása miatt, és a tisztázatlan párkapcsolati viszonyok és zavaros pszichikai körülmények melegágyában jelennek meg a perverziók csirái is. Mert a tudatossággal végrehajtott, természeti kiegyenlítődés helyébe lépő elfojtott szexuális vágyak, csillapíthatatlan és elfojthatatlan vágyak formájában jelentkeznek majd az utódokban! Minél erkölcsösebb életet akar folytatni és minél szemérmesebb magatartást tanúsít egy szenvedélyes és "teljesíthetetlen" vágyaktól hajtott, szenvedélyes lelkű és gazdag szexuális fantáziával rendelkező jövendő kismama a magzat foganást megelőző időszakban, annál biztosabb, hogy a biológiailag még meg sem fogant, de a megfoganni kész gyermeke, felnőtt korában jobb esetben csapongó, szexuális kalandor életet fog (azt lesz kénytelen!) folytatni a karmikus anyai öröksége folytán. Rosszabb esetben, a rendkívüli szexuális élményekre való sóvárgása szexuális perverziókra való hajlamokban is testet ölthet.

Ezért a személyi horoszkópban például, a Lilith általában az anya, vagy az ősanyák által elfojtott természeti szexuális kiegyenlítődési vágyakkal ellentétes törekvéseket, önkéntelen ambíciókat jelöl. A legtöbb esetben a természeti Vénuszi vágyakkal ellentétes és zavaros sóvárgásokat, illetve azokkal ellentétes komplexusokat: önmutogatási komplexus (exhibicionizmus), öncélú, kielégíthetetlen csábítási komplexus, szemérmeskedési - erényességi komplexus, a partner fölötti szexuális hatalom-gyakorlási mánia (vagy éppenséggel az egyszerű hatalmi mánia), a különböző impotenciához és frigiditáshoz vezető, illetve az orgazmus-készség elmaradását előidéző pszichés blokációkat. Ilyenek még a hideg, érzelmek nélküli kéjelgési vágyak, a megtermékenyüléstől való irracionális félelem. A Lilith által okozott csillapíthatatlan szexuális étvágy, aminek a kielégítésével ideig - óráig egy - egy különösebb szexuális képességekkel és vonzerővel rendelkező partner magához tud kötni egy - egy a Lilith rendkívüli befolyása alá került személyt, nem kell összetévesztenünk a szerelmi érzésekkel. E miatt az összetévesztés miatt, utólag nagyon sokan csalódnak, akik úgy képzelik, hogy a szexuális partnerük "rendkívüli" szenvedélyességét és az általuk okozott orgazmus miatti öröm - megnyilvánulásait, mind az odaadó szerelem jeleit könyvelhetik el. A Lilith mindig a Vénusz által megtestesített határozott, egészséges (egész-ségre, egészségülésre, kiegyenlítődésre törekvő) természetes szexuális vágyak megnyilvánulása alatt megbúvó zavaros vágyakozást, illetve vonzóan-taszító érzést jelöl valami új és ismeretlen szexuális élménnyel szemben. Olyan ismeretlen rendkívüli élményekkel szembeni borzongást, ami megváltoztathat, illetve összezavarhat az ember természetében és az ember életében - sorsában minden pozitív értelmet, egészséget és általános harmónia - törekvést.

Ez az őserő, végső soron a már kis gyermekkorunkban jelentkezhet, és egyesek számára már a kamaszkor során észveszejtően felerősödő, ködös és homályos (irracionális), kéjesen borzongató szexuális fantazmagóriák és az öntudatlan szexuális vágy-állapotok utáni izgatott sóvárgások ősi oka bennünk. Ez "az édes izgalomra", az ismeretlen kéjre való sóvár vágyakozás. Ez, a "minden jónak (stabilnak, világos és egyértelmű érzésnek, állapotnak, helyzetnek) az elrontó" oka. A Lilith által létrehozott, általában csak a bizsergető másállapot izgalmáért való zavaros és határozatlan szexuális sóvárgást nem kell összetévesztenünk a Vénuszi őserő által megtestesített, a konkrét személyekhez kapcsolódó, egészséges szexuális - szerelmi harmónia - törekvésekkel és a Lilith által okozott "hasadt állapot" helyreállítására irányuló, szintén önkéntelen, a szerelmi és szexuális kiegyenlítődésen keresztül elérhető, természetes harmónia- vággyal. A kettő nem csak hogy nem ugyanaz, hanem ellentétes is egymással, ezért pontosan az egészséges párkapcsolat zavartalansága és az általános lelki-szellemi zavartalanság megértése és megőrzése miatt döntő fontossággal bír a két különböző irányba ható, de látszatra azonos érzéseket keltő erő belső és tudatos megkülönböztetése.

Igazából e két ellentétes "ösztönös" késztetés összetévesztése az igazi oka, nem csak minden "szerelmi csalódásnak", párkapcsolati krízisnek és az általános szerelmi - szexuális kielégületlenségnek, a szerelmi "boldogtalanságnak", hanem ez az összetévesztés az igazi - spirituális oka, a nemi betegségeknek is, egészen az AIDS-ig elmenően. A Vénusz a Lilith által kiprovokált abszolút teremtési aktus során keletkező négy ősi alapelem harmonikus kiegyenlítődésre való törekvésének az őserejét testesíti meg és azáltal válik a (harmonikus) szerelem és a szexualitás erejévé, hogy a négy őselem közül kettő maszkulin jellegű (a tűz és a levegő) és kettő feminin jellegű (a víz és a föld elemek). A Vénuszi szexualitás, illetve a Vénuszi szexuális törekvések tehát az őselemek harmonikus egyesülésére való törekvésének a következménye, miközben a Lilith ereje az egység állapot (abszolútum) megbontására és a hamis kiegyenlítődés irányába hat. Ezért például teljesen hibás a nemi betegségeknek a "Venerikus" betegségek gyűjtő nevén való szerepeltetése, mert nem a Vénusz hatása következtében jönnek létre, hanem a Lilith erős hatásának, illetve a Lilith hatása alatt túlzásba vitt, pusztán testi (ezért hamis és öncélú) kiegyenlítődési hajszának, a harmónia-ellenes és nyugalom helyett mindössze újabb izgalmat okozó, élvezethajhászás következtében.

Azok a személyek, akiknek a horoszkópjában a Lilith valamelyik tűz- vagy vízjegybe esik, vagy ha az I. és a X. házba, de akkor is, ha együtt áll a Nappal, a Vénusszal, vagy a Marssal, a szokásostól eltérő szexuális vonzerőt gyakorolnak a másik nem tagjaira. Amennyiben ezt korán észreveszik, öncélúan visszaélnek ezzel a rendkívüli szexuális vonzerejükkel és azoknak a hozzuk hasonlatos karmával rendelkező, ellentétes nemű személyek manipulálására, a csábításra: szexuális uralásra és kihasználására fordítják akiket ez a negatív misztikus csáberő erősen vonz. De ez által, a "vissza-élés" által, nagyon könnyen ők is egy életre a rabjává (szex-mániássá) válnak az öncélú másságra való vágyakozásaiknak, ahelyett, hogy megszabadulnának azoktól. Vagyis ahelyett, hogy az illető konstelláció által megtestesített spirituális erőtérrel, vagy a Lilitjükkel együtt álló bolygó által megtestesített őserővel való harmóniába kerülési képességekké változtatnák a zavaros és együgyű szenvedélyüket.

Például az I. házban álló Lilith szerelmi-szexuális bűbájos magnetikus vonzerőt, öntudatlanul és önkéntelenül, a személy tudatán és akaratán kívül és sokszor annak ellenére ható csáberőt ad, de ez a külvilágra gyakorolt vonzás negatív gyökerű, ami akkor veszélyes a "tulajdonosra" nézve, ha nincsenek igazi emberi - spirituális értékei, illetve, ha nincs tisztába azokkal és a saját személye (emberi - spirituális!) értékeivel. A szülött számára korai kamasz korától idősebb koráig a legnehezebb probléma az önkéntelen és rejtett sóvárgások formájában jelentkező szexualitás lesz, mivel ezzel a számára is rejtett, rendkívüli szexuális vonzerőben, önkéntelen csábító erőben) jelentkező tulajdonságával ha akaratlanul is, de folytonosan .provokálja a külvilágot, különösen az ellentétes nemű személyeket. A Lilithnek ez a pozíciója arra utal, hogy a szülött a rejtett személyiségtudatát kell kifejlesztenie és tudattalan lelki tartalmait kell a felszínre hozva megismernie. Fel kell oldania belső ellentmondásait a rejtett, gátlások alá szorított, vagy egyesek számára - akik szintén ilyen jellegű problémákkal - küszködnek, botrányosnak ítélt szexualitásának a nyílt, tudatos és spirituálisan ellenőrzött megélése által.

Élete első felében, fél és szorong saját szexuális vágyaitól, ösztöneitől, ilyen jellegű képzelgéseitől, valamint saját erotikus késztetéseitől, reflexeitől, elfojtván azokat, vagy menekül az olyan "romantikus" és nyílt helyzetektől, ahol ezek a vágyak felszínre törhetnének, esetleg szabadon megnyilvánulhatnának. De ugyanúgy lehetséges, hogy önkéntelenül állandóan csak ezzel foglalkozik, vagyis, többnyire ilyen jellegű gondolatok és képzelgések foglalkoztatják, innen indul ki és ide tér vissza minden életkérdésben. Ez részben a fentiekben leírtak miatt van és részben azért, mert az olyan ellentétes nemű személyek, akik abban a jegyben (azonos) születtek, vagy akik ellentétes jegyben születtek, mint ahol neki a Lilithje áll, valamint azok is, akik az ő Ascendensével azonos, vagy ellentétes jegyben születtek, vagy az ő Ascendensével (és Lilithjével) ellentétes jegyben álló Sárkányfarokkal, vagy Ascendenssel rendelkező személyek, ellenállhatatlanul vonzódnak hozzá és a legtöbb esetben ellenállhatatlan vonzerőt gyakorolnak reá és ugyanakkor azok is önkéntelenül sóvárognak arra, hogy azonnali szexuális kapcsolatba kerüljenek vele, esetleg még annak ellenére is, hogy a szülött emberi, vagy spirituális szempontból nem értékeli őket és nem tekinti azokat potenciális partnerének (lehetséges méltó társnak).

Másik vetülete a Lilith e provokáló házhelyzetének az, hogy a személy önkéntelenül, vagy tudatosan, de állandóan csábítja az ellentétes nemű személyeket és minden cselekedete, gesztusa, esetleg még szavai is alá vannak vetve ennek az öncélú csábítási (szereplési, figyelem felvonási) késztetésnek. Ezt egyes személyek "készpénznek" veszik és szélsőséges esetekben a botrányig, vagy a nemi erőszakoskodásig is elmenő kellemetlen helyzetekbe hozhatják a szülöttet.

Az I. házban álló Lilith szerelmi-szexuális bűbájos magnetikus vonzerőt, öntudatlanul és önkéntelenül, a személy tudatán és akaratán kívül és sokszor annak ellenére ható csáberőt ad, de ez a külvilágra gyakorolt vonzás negatív gyökerű, ami akkor veszélyes a "tulajdonosra" nézve, ha nincsenek igazi emberi- spirituális értékei, illetve, ha nincs tisztába azokkal és a saját személye (emberi - spirituális!) értékeivel. Ez a külvilágra gyakorolt vonzerő ugyanis olyan érdemtelen szerelmi-szexuális sikerekhez juttatja a "tulajdonost", amelyek azt a benyomást, azt a látszatot keltik számára, minthogyha ő ténylegesen annyira különösen értékes személy, "jó ember", lenne, amiért hozzá annyian vonzódnak, őt "annyian szeretik". Holott mindössze csak irracionálisan - minden racionális, vagy érzelmi indíték nélkül, szexuális kapcsolatba akarnak kerülni vele, a szerelem és a szexuális kaland örvényében szeretnének vele együtt szédülni, kábulni, szórakozni - szétszóródni, saját magukról - felelősségeikről és kötődéseikről - megfeledkezni.

De mindez csak a jele annak, hogy a Lilith az I. házban van és "működik". Az igazi probléma az - habár az előbbi hatásának is nagyon sokan lépre mennek és becsapódnak (huzamosan ámítják magukat az ő "különleges" lényük értékes mivoltának tévképzetével, ami nehezíti és gátolja az újjászületésre való hajlandóság létrejöttét és felszínre kerülését) -, hogy az illető személynek a külvilággal való kapcsolata folyamatosan zavart - zavaros, homályos, félreértett (személyét, alaptermészetét és szándékait félre értik) és félre értékelt olyan értelemben, hogy mikor alulértékelt, mikor felülértékelt, vagyis, hogy sem a külvilág nem igazodik el ab ovo helyesen az illető személyen, sem a személy nem képes helyesen eligazodni a külvilágban és ezáltal saját magában. Ugyanis, a hatás - visszahatás törvénye alapján, a külvilág "elemei" (a modern ember esetében pl. az utcai járókelők, a bolti eladók, a hivatalnokok, a vonatkalauzok, más körülmények között vele szembekerülő személyek, de a távolabbi ismerősök is, stb.) minduntalan hamis információkat tükröznek vissza számára, hamisan tükrözik őt.

És mindez azért van, mert az anyai ági ősök, főként a nagymama, vagy az üknagyanya, de lehetséges, hogy az anya is, valamiféle kábulatban - önértékelési zavarban (saját személyükre vonatkozóan hamis benyomásban) éltek és most az illető személynek - és ez a legfontosabb! - az az első rendű feladata, hogy a (saját személyére vonatkozó) éberségét maximálisra növelje - művelje, illetve az, hogy megtanuljon helyesen olvasni (és saját személyét imigyen felmérni - megismerni) a külvilág szimbolikus jelzéseiből. Ez utóbbi helyett választják sajnos az érzékenyebb személyek, olyankor, amikor a sok hamis tükröződésből elegük van, jobb híján, az alkoholt, vagy a kábítószert mivel nincs olyan megbízható és használható információs-rendszer (pl. az asztrológia) a birtokukban, amely segíthetne a külvilág jelzéseinek a helyes értelmezésében.

Amennyiben tudatosítja ezt a problémáját és megérti azt, hogy (azon túl, hogy mindez az ő édesanyjának a szülött fogantatása előtti szellemi tevékenységéből, rejtett vágyakozásából származott az ő természetébe, ösztönös tulajdonságaiba), e problémás alaphelyzet által, neki, a szülöttnek kell megismernie valamit, ami a szexualitás rejtett motivációival kapcsolatos, feloldhatja és meghaladhatja ezt, a sok esetben szorongásos félelmeket, kellemetlen, vagy drámai élethelyzeteket, vagy saját emberi természetének az elutasítását megvetését is okozó mentális (karmikus) programot. Életfeladata, hogy a tudatosítás és a nyílt felvállalás segítségével gazdagabbá tegye személyiségét és probléma okozó hatásait feloldja, anélkül, hogy a környezetét (vagy esetleg az édesanyját) okolja a személyes, Lilith nevű abszolút erő által okozott konfliktusai, kényelmetlen helyzetei miatt.

Sokan, nem akarnak a saját Lilithjük természetéről tudomást szerezni és nem akarják elfogadni azt a tényt, hogy az életük párjában is pont olyan mértékben és épp annyira természetesen, tehát a teremtés ősi okától fogva, jogosan van jelen ez a más személyekkel való szexuális kapcsolatra való vágyakozásban jelentkező ős-sóvárgás mint őbennük. Félünk egymásnak ettől a sötét, mindig homályban maradó, kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen lényétől és vagy ignoráljuk, vagy megpróbáljuk eltaposni. A legtöbb férfi, ezt a problémát úgy véli elintézni, hogy miközben olyan nőt szeretne élettársul kapni, akiben nincsenek efféle "szajha - hajlamok", nem csak hogy felmenti magát, de természetesnek is veszi, hogy neki nagyon sokszor "máson jár az esze és a keze".

Sem a Lilith hatásától való ösztönös félelem, sem a Lilith-nek a dogmatikus erkölcsi uralása, de az ignorálása sem vezethet párkapcsolati harmóniához, mert minden uralási, ellenőrzési - vagy elfojtási kísérlet, csakúgy mint a nem számolás a Lilith-nek a társunk személyében való jelenlétével, féltékenységhez, a meghittség és a derű elvesztéséhez, majd a kapcsolat lelki-szellemi felmorzsolódásához vezet. E probléma feloldásában nem segít csak a teljes nyitottság és a teljes őszinteség, valamint annak az elfogadása, hogy a párunknak is normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemű személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya. Hiszen nem létezik Lilith nélküli horoszkóp! Ha ezt sikerült elfogadni és az adott feszültségeket néven nevezni, vagyis a különféle rejtett, titkolt és szégyellt szexuális vágyak természetét a személyi képletben álló Lilith helyzetének a vizsgálatával megnevezni, már csak az marad hátra, hogy eldöntsük: a folytonos zavartságot, a személyi szétszóródást, a határozatlan sokszerűséget és az ezzel járó kábult életet válasszuk-e, vagy a választott párunkkal történő egységesülést és kiegyenlítődést?

Ez, az önmagunknak és az egymásnak feltett kérdésre adandó őszinte válaszunk fogja meghatározni a kapcsolatunk természetét, minőségét és kimenetelét. Ajánlatos nem sietni ezzel az életbe vágó válasszal annak érdekében, hogy az minél őszintébb és határozottabb lehessen. A kérdésnek az elköteleződés szerinti megválaszolása esetében is, hosszú évekig tart, amíg egy különösen aktív Lilith esetében, a kivédhetetlen és elfojthatatlan sóvárgás nem zavarja már a lelki világunkat és az élettársi (házastársi) szexuális viszonyunkat.

A pszichológia figyelmeztet arra, hogy a zavaros: homályos és tisztázatlan (vigyázat: nem a tisztátalan!) vágyaim és a zaklatott lelki állapotaim (ambícióim miatt is feszült és félelmeim miatt is szorongásos) által befolyásolt, akaratomtól függetlenül működő képzeletemmel olyan eseményeket és helyzeteket is beidézek az életembe, amelyeket nem szívesen viselek! Ezért arra kell törekednem, hogy a személyi horoszkópom segítségével jól megnevezve és meghatározva a bennem levő, önkéntelen hamis információ-áramoltatási késztetéseket, azokat leleplezve semlegesítsem (feloldjam és megelőzzem negatív hatásaikat). Hihetetlenül nagy ereje van ennek a természeti világot és a mi képzeletünket is működtető egyetemes sóvárgásnak. Ezt az ősi hiány- információ állapotot, az ős-szomjúságot, egyes nyugati gondolkozók és keleti misztikusok összetévesztik magával az Ősi létforrással: az abszolútummal és azt állítják, hogy Isten az abszolút Semmi. Azt, hogy Isten maga a Meghatározhatatlan Semmi, annyira komolyan vették még Pascal idején, hogy amikor a tudósok a légüres tér létrehozásával kezdtek foglalkozni és azzal kísérleteket végezni, a Klérus tiltakozott e szentségtörő eljárások ellen, azt állítván, hogy ez magának az Istennek a megbecstelenítése. Nem tudták ugyanis, hogy a légmentesített tér még nem egyenlő állapot a semmi állapotával, ami egyébként sem létezik sem a fizikai valóságban, sem a metafizikai realitásban.

Annak függvényében, hogy a Lilith milyen napjegyben és milyen horoszkópházban van és hogy milyen fényszögeket kap a bolygóktól, olyan, egyesek által a tudattalan mélyére süllyesztett, mások által "botrányosan" felvállalt, szexuális tulajdonságokra és öncélú és homályos élvezet-vágyakra következtethetünk, amelyek bizonyos esetekben jóval meghaladják a normális és a természetesség határait. De ez a legkevesebb információ, amivel egy asztrológus a Lilith vizsgálatával segítséget nyújthat pl. egy fiatal házaspárnak, hiszen a szélsőséges és a rendkívüli esetek csak a jéghegynek a csúcsát képezik. Az ilyen csapongó természetű személyek, akiket "a vérük hajt" bele mindenfajta furcsa élethelyzetbe és szélsőséges élményszerzési lehetőségbe, nem is fordulnak asztrológushoz, mivel a tudatosság nélkül megélt, zavaros és riasztó tapasztalataik, illetve a természettudomány által normálisnak nevezett deviáns természetük észlelésekor, az a tévképzetük erősödik inkább, hogy ők képtelenek a pozitív szexuális mentalitás- változtatásra, sőt: a liberális homoszexuális ideológia szerint nem is kell a szélsőséges Lilith-karmájuk által befolyásolt természetüket megváltoztatni. De, amint említettem már, az ilyen személyek nem is keresik a spirituális kiegyenlítődési lehetőségeket és inkább a jósolgató asztrológusokat keresik fel mint a kauzális asztrológia művelőit.

A gyakorlatban tehát, ritkán találkozunk kirívóan szélsőséges esetekkel és a legtöbb esetben olyan tudattalan szexuális vágyak és problémák kerülnek felszínre és kapják meg igazi nevüket, amelyeknek a fel nem fedése és nem tudatosítása menthetetlenül a párkapcsolat megromlásához és a megfelelő szexuális - pszichikai problémák elvastagodásához, megkérgesedéséhez vezetnek, minden gyógyszeres terápia ellenére. Az én esetemben, például egy kívülálló sem sejtené, hogy a szép és fiatal feleségem mellett, akivel az én igényeimet teljes mértékben kielégítő szexuális viszonyt folytatok, minden meglátott szép és vonzó nőt (és e tekintetben nálam a skála igen széles!), azonnal és igen intenzíven megkívánok. És tényleg, én Horoszkópomban a Lilith, a Mérlegben és a közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségek életterületén (horoszkópházban) áll. Ráadásul mindezt tetőzi egy, a Lilith - Mars együttállásból kiolvasható Janisági komplexusnak nevezett késztetés, ami miatt régebb minden nőnek, akivel csak dolgom akadt, önkéntelenül be akartam bizonyítani, vagy legalább sugallni kívántam, hogy "minden ellentmondó látszat ellenére", én vagyok a világ legértékesebb férfi példánya.

El lehet képzelni, hogy egy nő esetében, micsoda rejtett, de néha elszabaduló és a polgári erkölcs alapján "elítélendő" szexuális viselkedési formákat - és persze egyetlen férfi partner által többnyire kielégíthetetlen szexuális igényeket is - eredményez egy olyan Lilith pozíció, mint amilyen az én születési képletemben áll. Az ilyen horoszkóppal rendelkező nők esetében, a kellő asztrológiai felvilágosítás és a megfelelő szellemi alapállás nélkül, már csak azért is lehetetlen minden párkapcsolati harmónia megvalósítása, mert soha nem fogja merni kitárni őszintén a lelkét és kifejezni bátran az igényeit annak a férfinak, akibe szerelmes lesz, mert azt kell tapasztalja, hogy a házasságot vállaló "felvilágosult" férfiak is, mind csak földre szállt angyalként szeretnék megismerni a jövendő feleségüket. Nem marad számára más lehetőség mint az örökös kielégülés nélküli nyomasztó állapotok "természetes" elfogadása, vagy a férfifaló nő merészen vállalt szerepe, ha módja és bátorsága is van ennek a felvállalására.

És ez a tertio non datur sorshelyzet, a Víz jegyekben (Halak, Rák, Skorpió), vagy a megfelelő horoszkóp házakban álló, asztrológiai Lilith (által jelzett) problémákkal szemben, még csak nem is tragikus! Mert azon túl, hogy mind a három csillagjegyben álló Lilith enyhe pedofíliára és más, szexuális perverziókra való hajlamot jelez, akárcsak a Mérlegben álló Lilith esetében, Rákban álló Lilith - el rendelkező nők esetében egy önkéntelen megtermékenyülési vágyat, illetve a teherbeeséstől való irracionális félelmeket is jelez, minden különösebb (esztétikai, intellektuális, szexuális vonzerő, stb.) igények nélkül. A Rák - Lilith-el rendelkező férfiak minden meglátott nőt meg szeretnének termékenyíteni öntudatlanul, illetve irracionálisan rettegnek attól, hogy minden nő azonnal "lebubázik" és nem kért felelősséget akar varrni a nyakukba ha szeretkeznének. A Skorpióban álló Lilith - el rendelkező személyek félnek "elfogadni" minden komolyabb párkapcsolati kihívást (szerelmet), mert a tisztító drámai katarzis lehetőségét sejtik benne és azt sem bánják, ha a környezetük szajhaként ítéli meg őket, csak hogy a szerelmet ne kelljen komolyan venniük. Persze, azért néha mégis kénytelenek komolyan venni és akkor még nagyobb a baj, mert a drámai átéléstől való félelmük miatt nem képesek odafigyelni az őszinte szerelem tisztító erejére. A Halakban álló Lilith esetében, férfiak és nők egyaránt, ártatlan áldozatok szeretnének lenni önkéntelenül (lelki és fizikai mazochizmus) és egyben félnek is ettől. Ők azok, akiket a más nemű személyek unos- untalanul meggyaláznak és "eltaposnak". Ha ez valamiért nem történhet meg (fizikai alkat, társadalmi pozíció, stb.), akkor a szado - mazochista szolgáltatásokat veszik igénybe. Mivel az áldozattá válástól félnek is titokban és nem merik őszintén odaadni magukat a szerelemnek, a legtöbb esetben kábítószerezés, de legalábbis alkoholizmus lesz a probléma következménye. Ez utóbbira a szeretet- szomjuk (egységélmény) kielégítésére van szükségük, pontosabban a szeretet - hiány "betömésére." Nem értik meg, hogy amennyiben ők nem mernek teljes odaadással szeretni, őket sem szeretheti senki igazán. Az öncélú szexualitást gyakorló és az anyagi értékrendet követő civilizációban a Lilith áldozatainak a száma rohamosan növekedik.

Amennyiben ezt, a bennünk mindent összezavaró, állandóan a más személyre - állapotra és ezáltal még az igazi párjukat megtaláló személyeknek a szexuális képzeletét is állandóan kísértő és zaklató Lilith- nek a hatását képzeletben hozzáadjuk az asztrológiai képletünkből kiolvasható egyes negatív tulajdonságainkkal: az önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és öncsalásra való hajlamainkkal, az öncélú kalandra, vagy a kényelemre való törekvéseinkkel, vágyakozásainkkal, a röghöz kötött és "ésszerű" spekulálásra való hajlamainkkal, a hamis egységesülésre (részleges, alacsony szintű és zavaros: érzelmes), lelki kábulatra, misztikus és irracionális káprázatra, homályos fantáziálásra és támolygásra való késztetéseinkkel, a hamis felelősség- érzetünkkel ( gátlásosság, aggodalmaskodás, sajnálkozás, stb.) és a minden változást elutasító biztonság- vágyunkkal, nem kell csodálkozzunk azon, hogy annyi szerencsétlenséget és nyomorúságot előidéző tettet hajtunk végre nap mint nap egy párkapcsolatban. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy egy olyan személy aki még nem alakított ki a maga számára egy jól működő hibabelátási készséget és önleleplezési képességet, mennyit hazudik napjában magának arról, hogy ő miért kell ezt és azt megtegye, miközben a Lilith által megtestesített másra való sóvárgás, a más nemű személyekkel való, öncélú szexuális egyesülési - egységesülési vágy mozgatja őt majd minden tettében és gondolatában.

A Lilith által jelölt szexuális perverziókra való hajlamokat, hiába fojtjuk el magunkban és hiába ítéljük másoknál el és hiába büntetjük meg egymást a szörnyű tettek elkövetése után. Ezeket a hajlamokat nem büntetni és lefojtani kell, hanem a tudatosítás segítségével dekonspirálni, és feloldani. És persze, a veszélyes helyzetek" tudatos elkerülésével elkerülni e hajlamok felerősödését. Nagyon megharagudtam az első horoszkópom elkészítőjére, amiért a pedofíliára való hajlamom felől tájékoztatott és hetekig nem akartam elfogadni ennek még csak a gondolatát sem. Szerencsére néhány hónap múlva, amikor felfedeztem az asztrológia kauzális értelmezési lehetőségeit és gyakorolni kezdtem annak segítségével a saját magammal szembeni őszinteséget, tényként fogadtam el, hogy igenis létezik ilyen. Ma, e két mondatos figyelmeztetésnek köszönhetem, hogy "tiszta szívű" apja tudok lenni másfél éves kislányomnak, mert tudom, hogy mindaz a "tisztátalan ötlet", ami ködös fantáziámban még mindig felüti a fejét néha, a valóságban soha nem fog megtörténni. Hogy mennyire valóságos az ide vonatkozó "asztrológiai prognózis", akkor döbbentem rá, amikor észre vettem, hogy mosdatáskor nem merek a magatehetetlen újszülöttnek, szégyenérzet nélkül a "pici lyukába" nézni. Ma a világ legtermészetesebb dolga, hogy ha éppen én foglalkozom vele, bilizés után, tiszta vízzel jól kimosom a feneke minden zugát és bepelenkázom. De másfél évvel ezelőtt még számomra nem volt ilyen egyértelműen kezelhető a helyzet és biztos vagyok benne, hogy amennyiben nem kapom meg korábban a figyelmeztetést és több előadás alkalmával nem beszélek nyíltan e lappangó hajlamomról és e hajlamnak vallásos kábulatban élő nagyanyám irracionális szexuális viselkedéséig visszavezethető okáról annak illusztrálásaként, hogy milyen részletes információt képes adni asztrológia, ma sem lenne az.

Amennyiben tehát tudomásul vettük és elfogadtuk azt a tényt, hogy életünk párjában épp annyira jogosan fejti ki kísértő hatását a Lilith, mint bennünk és ennek tudatában pozitívan válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy meg akarunk-e tenni minden szükséges erőfeszítést annak érdekében, hogy együtt maradjunk és ketten, együtt (tehát nem másokkal külön - külön) megkíséreljük az egységesülés misztériumát megvalósítani, ennek a határozott válasznak nem lehet más eredménye, mint a páros kapcsolatunk egységének az összes dimenziók szintjén történő megszilárdulása. Azáltal, hogy a két ember ezt az összehangoltságot eléri (vagyis a közös öröm-élmény érdekében történő nagyobb egymásra-figyelést és segítségnyújtást tudatosan és becsvágy mentesen gyakorolja), az a szeretet-áramlás is létrejön gyakorlatilag, amelyben és amely által spirituális szinten is tudatosodik mindkét félben az, hogy az élettársa, az ő szabad akaratból választott szellemi társa. Az, hogy akárcsak ő, a társa is a test-lélek-szellem egységét megtestesítő spirituális és kauzális lény - Még akkor is, ha az övéhez hasonló, vagy az övénél erősebb, önkéntelen "szajháskodási" késztetésekkel rendelkezik! - és nem csak egy "hús-vér ember", akiknek a testével való szexuális kapcsolat gyönyört szerez az ő teste számára.

A párkapcsolati (szerelmi - szexuális) zavarokat okozó vetületén túl és azzal együtt, elsősorban spirituális rendeltetési szempontból jelentős a Lilit által okozott problémák (karmikus életfeladatok) természetének az ismerete. Ugyanis a legtöbb vallás és spirituális iskola - mozgalom, a Teremtőtől: az "Istentől" idegen erőnek (a legtöbb esetben: Sátánnak) tulajdonítja a Lilith által okozott természeti, személyi és társadalmi zavarokat és feszültségeket. Különböző fegyelmezési - aszketikus - gyakorlatokkal és (veszélyes) misztikus - mágikus praktikákkal le akarja azokat győzni, ki szeretné iktatni a Lilith hatását, ahelyett, hogy beismerve és megismerve a személy szerinti működési mechanizmusokat, feloldani, kreatív kiegyenlítődési - megváltódási képességgé alakítani. Ezért nevetséges minden olyan jellegű kijelentés például, amit a Jóga gyakorlói szoktak hangoztatni, és ami szerint "Nekem már nincs szükségem a horoszkópom megismerésére, mert a spirituális útra való lépésemmel meghaladtam a horoszkópomból kiolvasható összes meghatározottságaimat és "ELÉGETTEM A KARMÁMAT." Ennél már csak az a, materialista oldalról jövő magabiztos kijelentés nevetségesebb, hogy "Nekem nincs is aurám és nincsenek csakráim sem." Persze, betegségei azért még vannak... .

A fenti magatartásnál tehát sokkal egészségesebb a Lilithnek a horoszkóp-pozícióját (a Liliith jegy- és házhelyzetét) megismerni és azt az életterületet, amelyre az a horoszkópház utal, ahol a személyes Lilithünk áll, nagyon óvatosan, maximálisan éberen figyelni és kezelni. Annak minden belső és külső negatív megjelenési formájától óvakodni, nem hagyni magunknak, hogy az ennek az életterületnek a jellegzetes problémáiba különösebben beleéljük magunkat, mert ezeken a területeken nincs ahogy tisztán lássuk, nem vagyunk képesek józanul megítélni azt, hogy hol és kinél van az igazság. Sőt általában pontosan az ellenkezőjét látjuk mindannak, ami spirituális és kauzális szempontból értékes, értelmes és valóságos (tény). Asztrológiai zsargonra egyszerűsítve, úgy is mondatjuk, hogy a személyi horoszkópban a Lilith teljesen átalakítja annak a jegynek és annak a háznak az erőterét, amelyben található, annak a leg zavarosabb és leg károsabb negatív megnyilvánulási formáira, vagy éppenséggel a szöges (negatív!) ellentétére. Nem csak mások által vagyunk félelmetesen könnyen becsaphatók és félrevezethetőek azokban az életkörökben és azoknak az ősideáknak az eszme rendszerei szintjén, ahol a Lilith jelentkezik a horoszkópunkban (személyiségünkben), hanem elsősorban önmagunkat vezetjük félre a legmagasabb tudatossági szinteken és a legnaivabb módon. Mindaddig, amíg elsősorban a saját Lilithez kötődő téveszméinket és rögeszméinket, a saját ön-félrevezetési késztetéseinket és e késztetéseknek megfelelő gondolkozási képleteket fel nem ismerjük és folytonosan leleplezve fel nem oszlatjuk, az illető eszmerendszerekre és gyakorlati életkörökre jellemző betegségeket, és zavaros sorshelyzeteket is folyamatosan létrehozzuk.

A Lilith Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítő őserő abszolút létének (Abszolút mivoltának) a megértése után, jobban meg lehet érteni a Lilith által megzavart Abszolútumból eredő, az abszolút-rend helyreállításának a szükségében gyökerező, és az Abszolútumból kiváló - abból megszülető Teremtő létrejöttét, és így a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és a teremtés un. "működési mechanizmusát". Ez által felfedhető minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJA ÉS OKA. Az tehát, hogy a teremtés és az életünk eredeti oka és funkciója egyetemesen pozitív, csak mi látjuk azt néha negatívnak, mikor azért mert zavaros és kilátástalan helyzetbe kerültünk a saját Lilithünk és a Világ Lilithjének a közös hatása következtében, mikor éppen amiatt, hogy nem tudjuk kielégíteni azokat a Lilit-sóvárgásainkat, amelyeket nem, hogy nem is kell kielégítenünk, hanem át kell változtatnunk a Lilith- sóvárgással ellentétes, pozitív tulajdonságokká.

A Lilith megértése és leírása által, az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, felfedeztem tehát a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, de teljességében soha senki által meg nem talált - legalábbis eddig még fel nem fedett - METAFIZIKAI KIINDULÓPONTOT ÉS LÉT-ALAPOT: AZ EGYETEMES TEREMTÉS ŐSI SZÜKSÉGÉT és FUNKCIÓJÁT! Vagyis, a LÉTNEK ÉS AZ ÉLETNEK A EREDETI RENDELTETÉSÉT (értelmét) és CÉLJÁT. Azt, a hétköznapi életünkre és egészségünkre és sorsunkra pozitívan visszaható "MÁGIKUS" ősigazságot, amelynek a tudatában és birtokában például, orvosok és bábák nélkül, rövid időben, könnyen és igen kevés fájdalommal szülte meg gyermekeinket a feleségem.

A Lilith megértésének a legfontosabb eredménye viszont az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMA igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyilt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve. Ezek, a mély tudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül.

Mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilágunk mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.

Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak az életterületeknek a megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által a "Soha nem lehet tudni" jellegű, felettébb értelmes indokkal illetett szövődményeket is meg lehet előzni. És, végül is ez a lehetőség a teremtés ős-oka és az egész létünk és életünk rendeltetéséből következő létlogika felfedezésének és megértésének a legnagyobb és a legfőbb gyakorlati jelentősége.

De e tudásnak a gyakorlati haszna mellett, feltétlenül tudnunk kell azt is, hogy a Lilith erejénél csak a Megváltás, vagyis a spirituális boldogsági-állapot ereje nagyobb. Az egyetemes megváltást nem akadályozhatja meg ugyan senki és semmi, de ugyanakkor az emberiség és az egész földi élet (az ember által felelőtlenül összezavart és beszennyezett természet világa) éppen az emberben uralkodó Lilithnek a befolyása alatt álló, természet-ellenes ideológiák, a hamis boldogság-koncepciók, vagyis az embernek megváltással ellentétes alapállása és tevékenysége miatt szenved. És ebben a (fölösleges!) globális szenvedésben a legszomorúbb éppen az, hogy mindössze azért áll fenn, amiért egyetlen olyan megvilágosodott tudós, pap, vagy politikus, akinek a szava a XXI század elején számítana például, nem ismeri még a Lilith metafizikai és gyakorlati jelentését. És ezért van, hogy ezek, az egyébként jó szándékú és értelmes személyek, a tudatos megváltás helyett, annak az ellenkezőjét, a Lilithet szolgálják, és szolgáltatják: a tudomány-követőkkel, a vallásos hívekkel és választópolgárokkal egyaránt. Persze, teljesen fölöslegesen.

Márpedig igen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy a Karmánknak a Lilith jellegű részétől, leegyszerűsítve: a belső, személyes Lilith negatív hatásait feloldjuk és meghaladjuk (Mivel eredendően negatív erő, pozitív hatásai nincsenek. Ezért furcsa például az is, hogy egy - egy számítógépes horoszkópkészítő program bejelöli a Lilith pozitív fényszögeit is. Talán már a Lilith hatásaira is jósolgatnak a Lilith lényegét nem ismerő, és ezért annak a hatása alatt álló asztrológusok? Hát lehet-e csodálkozni a politikusokon és lehet-e haragudni rájuk ezek után?), amikor a környező világ, sőt a családi környezetünk tagjai is a kauzális és spirituális önámítási: kábulási - szédülési, illetve mások kábítási és szédítési lehetőségeinek logikája szerint, Hamvas Béla szavaival: a létrontás logikája szerint, vagyis a Megváltás logikájával ellentétesen gondolkozik. És, amint azt a fentiekben láthattuk, ebben a Megváltással szembeni logikában, az öncélú böjtölés, vagy más formái az aszkézisnek és az öngyötrésnek (pl. öngyalázás, önbüntetés, stb.) éppen úgy bele taroznak, mint a legvadabb kapitalista, vagy szocialista világiság, a radikális kegyetlenség és a liberális dekadencia összes formái. Annak tehát, akinek elege volt ezekből a kórházak intenzív, vagy öreg-elfektető osztályain végződő, szédelgési létformákból, nagyon éberré kell válnia, amennyiben nem akarja a Lilith egyik hatását és személyes megnyilvánulási formáját, annak mindössze az ugyanannyit érő, ellentétében megélni és folytatni. És az éberség itt az a kulcsszó, amely a megváltáshoz vezet, ami azt lehetővé teszi. Az éberség a Megváltás eszköze és a teljes és legfőbb éberség elérése, a Megváltás célja is ugyanakkor! Ahogy Hamvas Béla írja: az éberség a Véda, és a Véda tudása az Atman tudása.

A Lilith megismerése tehát a Lilith- állapotnak az ellentétéhez: az éberség megszerzéséhez és fokozásához kell, hogy vezessen, mivel csakis spirituálisan éber állapotban vagyunk képesek a tényleges és a teljes kiegyenlítődésre, a bennünk levő teremtési őserők egységének a megvalósítására, a Jin és a Jang külső és belső egységére és életfeladatainknak az egészségben és boldogságban történő beteljesítése: az abszolút létnek a földi átélése után, a abszolútummal való egységesülésre, az abszolútumba való visszaolvadásra. Ahhoz viszont, hogy mindez realizált realitás legyen és ne misztikus fantazmagória, elszántan kell akarni éberré válni, ébernek lenni és éber maradni, vagyis normálisnak és természetesnek lenni, tudván azt, hogy az absztinencia, a böjt, az aszkézis és a szüzességi fogadalom, mindössze erőszakolt józansághoz vezethet, de spirituális éberséghez semmiképpen. Mert minél inkább el akarok fojtani valamilyen belső késztetést, és nem számolok az elfojtásnak a visszaható hatásával és a befolyásával, annál biztosabb, hogy nem a megváltással egy irányban, hanem azzal ellentétesen haladok: vissza- élek, rosszul - járok, ahogy a magyar nyelv logikája is mondja.

Hamvas szavaival: Amennyiben egy kis férget fedezek fel a lelkemben (vágyaimban, visszatérő képzeletvilágomban), nem az a helyes tett, ha visszanyomom a sötét lyukba, ahonnan előjött, mert ott, a sötétség erőit magába szívva hétfejű sárkánnyá változik, kitör és elnyel engem. Amennyiben viszont felemelem, és a fénybe tartom, akkor vagy elég a fény erejétől, vagy megtisztul és a barátommá - segítő társammá (pozitív képességemé) változik.

Emlékezzünk arra, hogy a teremtés előtti állapotában az Abszolútum is megpróbálja elnyomni a Lilithet, de az eredmény még rosszabb és ahelyett, hogy a rossz-létet okozó kaotikus örvénylés megszűnne, a bőszült abszolút haraggal, az Isten haragja állapota megjelenésével tetőződik. A megoldás tehát nem az elfojtás, hanem a fénnyel (értelemmel) átvilágított és feltöltött kiengedés (a materializáció) és a kiegyenlítődési próbatételekben (a tűzpróbában: a gyakorlatban és a harcban) való megmérettetés, megtisztítás és integrálás. Mindennek helye van a teremtésben de ez a hely a megváltás - kiegyenlítődés logikája szerint alakul és rendelődik ki minden, és mindenki számára, de vigyázat: nem a hamis kiegyenlítődés logikája szerint! Asztrológusi és a létfolyamatok logikáját éberen figyelő magánemberi tapasztalatom az, hogy a tragikus és váratlan sors-visszahatások nem az általános agresszivitás mellett, esetleg a kegyetlenség ódiumát is felvállaló személyeket érik, hanem azokat a személyeket, akik a képzeleti agresszivitás mellett, a hamis kiegyenlítődési formáknak (pl. a "megható" szentimentális magatartásnak) a kiemelt megtestesülései, mint amilyen például az angol Diana hercegnő volt. A legveszélyesebb magatartás tehát, amikor az ember, elsősorban magát ámítva, intenzíven és nem lelki, hanem szellemi agresszivitás szintjén éli át azt, hogy neki van igaza a világi logika szerint, holott, a megváltás-logika szerint nincs igaza, és minderre ráadásként, hamis boldogsági (feldobottá) állapotba ringatja magát, egyszerű lelki önámítás, vagy valamilyen mesterséges boldogsági állapotot (kábulatot) okozó anyag (táplálék), vagy ital elfogyasztása által. - A tudatos kábítási eljárások különböző formáira, a cigarettától a vérbe fecskendezett kábítószerekig - bár szintén a Lilithel, különösen annak a Halakban és/vagy a XII. házban elfoglalt pozíciójával, illetve a Jupiterrel, a Neptunusszal és a Plútóval alkotott negatív fényszögeivel -, nincs amiért kitérni, mivel ezek már a tudatos környezet- és önszennyezés, valamint önrombolás szférájához tartoznak, és azok a személyek, akik a kiegyenlítődésnek ezt a hamis formáját gyakorolják, már nem is akarnak spirituálisan felébredni és éberré válni.

Sőt: a szélsőséges példák is (Pl. Diana hercegnő, aki óriási összegeket költött a jósolgató asztrológusoknak, azok ámítási szolgáltatásaiért), csak arra jók, hogy a jelenségre egyértelmű példát kapjunk, mivel igazából se szeri se száma azoknak a, hétköznapi szinten normálisnak képzelt és ítélt kábulási lehetőségeknek, amelyek fölött nap, mint nap behunyjuk a szemünket, illetve, amiről soha ne is gondoltuk volna, hogy fizikai, érzelmi, gondolati, vagy spirituális kábító hatása van a szervezetünkre, a lelkünkre, vagy a szellemünkre. A legnagyobb szellemi kaland talán éppen ez, és a legnagyobb bátorság ahhoz kell, hogy felfedezzük és elengedve, megszabaduljunk azoktól a kábulat - okozó táplálékoknak és italoknak a fogyasztási vágyától és azoktól a belénk nevelt létrontási szokásoktól, életnyerési - sors-kicselezési trükkök használatának a reflexitől, és azoktól a képzeletünket szennyező ideológiáktól és eszméktől (Például az izmusok eszmerendszereitől), amelyek lehetetlenné teszik, azt, hogy tényleg egészségessé és boldoggá váljunk. És anélkül persze, hogy a fanatizmusnak és a dogmatizmusnak, a "hétköznapi" kis kábulatoknál is veszélyesebb túlzásaiba esnénk, mivel az megint csak a Lilith állapotba való visszaszédülést eredményezi.

Ez a sok külső sikerrel és még több belső kiábrándulással járó önmegfigyelés, ez a kalandos belső utazás (ez személyes odiszéa) viszont mindenki számára egyéni színezetű és elsősorban a horoszkópjában feltérképezett Lilithjének a jegy- és házhelyzetétől, valamint a fényszögeitől függ össze. Azzal tehát, hogy a személyes önámításra való hajlamunk és testi, lelki, vagy szellemi, sőt: a spirituális kábulatra való vágyakozásunk, az élet és a szellem milyen jellegzetes területeivel áll kapcsolatban, és a legnagyobb (vallásos kábulathoz visszasüllyesztő) badarság lenne ehhez a kalandhoz, és erre az egyéni "kábulat-okozó, gyengeség-vadászatra" recepteket adni. De segíthet talán egy-két személyes példa. És nem is azzal kapcsolatosan, hogy a Lilith legdurvább és ezért az asztrológus, és sokszor a családtagok, az élettárs, vagy a munkatársak számára is egyértelműen jelentkező megnyilvánulásai és a jellemben jelentkező együgyűségei, mint például a súlyos rögeszmék, vagy a kiskorúak megrontásán keresztül érvényesülő szexuális devianciák mennyi zavart, mekkora bajt és főképp: mennyi és milyen nagy betegségeket okozhatnak! Ezekről van asztrológiai, pszichológiai, pszichiátriai és szociológiai, vagy éppenséggel művészi leírás épp elég. De ki gondolná például, hogy bizonyos, mások számára egészségesnek számító tápláléknak a nagyobb mennyiségű elfogyasztása, mint amilyen vöröshagyma, az én esetemben pl. egészség-károsító, kábulat-okozó sóvárgásnak és szokásnak bizonyult? Évekig - a jelenség észlelése után, hét évig! - kínlódtam az orvosilag elmúltnak (gyógyultnak) nyilvánított bélbetegségeim után maradt bél-érzékenységemmel, mivel, nem értettem, hogy az, az "egészséges" növény, amelyet minden orvosi és természetgyógyászati szakkönyv gyógyhatásúnak ír le, nekem azon kívül is rosszat tehet, hogy erősen csípi a meggyógyult, de érzékeny végbelemet. Úgy képzeltem ugyanis, hogy az nem a hagymával, hanem csak az én beleimmel van a baj, aminek egy idő múlva, a tökéletes gyógyulás bekövetkezésekor, el kell múlnia, és időnként újra és újra, jól bezabáltam a családom által fogyasztott és számukra nagyon is javallt, ínycsiklandozó hagymából. Persze, az azonnali hatás mindig jó volt, a hosszú távú és hosszan tartó következmények viszont, még fájdalmasak is!

Szerencsémre a feleségem is metafizikus - asztrológus, ő is megfigyeli mind az általános külső jelenségeket, mind önmagát, sőt: a gyermekeinket is, olvas, összevet, következtet és szintetizál, mint én és nő, vagyis családanya lévén, táplálkozás szempontjából részletesebben tájékozódik. Közös - részemről már kétségbeesett - beszélgetéseink egyikén jöttem rá, hogy nem csak azért kívánom a hagymát akkora mennyiségben és úgy fogyasztani, mint az almát, mert az illata kívánatos és mind a "Skorpiói" szájínyemnek, mind a gyomromnak rendkívülien jól esik az íze és a csípése, hanem azért is, mert ekkora mennyiségben fogyasztva (másfél - két fej), számomra legalábbis, akinek a keményen fényszögelt Lilithje, a Marssal együtt áll, már egyfajta kábulatot is okoz. Sőt: másnap majdhogynem olyan rossz közérzetet, mint amilyeneket annak idején éreztem, amikor alkalmanként, egy - egy családi ünnep, vagy baráti mulatság ürügyén, jól a pohár fenekére néztem. És csakugyan: nem véletlenül nevezi a magyar nyelv a rosszul-létet hagymázas állapotnak! Ezután a felismerés után, már nem volt nehéz a hagyma fogyasztásról - legalábbis hosszú - hosszú ideig - lemondanom, hiszen, rég óta világos számomra, hogy a végbélhurut és a végbélrák a legmagasabb szintű önámításnak és a huzamos kábulatnak a betegsége (is), hiszen ha valamit nem dolgoztunk fel helyesen (nem értettünk meg jól, a jelenség kauzális mélységei szintjén), akkor el sem szabad azt engednünk. - Csak azt szabad elengednünk, amit előzőleg jól megfogtunk: jól felfogtunk. És viszont: ha úgy engedünk el valamit, hogy nem értettük azt meg, törvénytelen tettet hajtunk végre spirituális és kauzális (kiegyenlítődési: megváltódási szempontból) és a következménye ennek az elengedő szervünknek: a végbelünknek a megbetegedése. És ha másért esetleg nem, de ezért nagyon is igen: a törekvésem az hogy, ahogy részeg állapotban nem, úgy hagymás állapotban sem, akarom érezni és tudni magam a hátra maradt életem végéig, amennyiben ez csak rajtam múlik! Hiszen mindaddig, amíg a Marsnak analogikusan megfelelő táplálékot fogyasztottam a természetesnél nagyobb arányokban öncélúan, végeredményben a horoszkópomban a Marssal együtt álló Lilith, ártatlannak, sőt: egészségesnek látszó kísértésének (hívásának!) tettem öntudatlanul eleget

Gondolom, ez eléggé érzékletes példa ahhoz, hogy az egészségesen és boldogan élni szándékozó olvasó rájöhessen, mennyi lehetősége van arra, hogy spirituális fejlődési irányával szembe: "visszaéljen" és önmagát a személyes Lilith- kábulatában tartsa, és éppen akkor, amikor úgy véli, hogy éberebb az éjfélkor vadászni induló bagolynál is.

LILITH TABLAZAT

  HALAK 1940 JUNI 10
1940 JUNIUS KOS 1941 MAR 07
1941 MÁRCIUS 08 BIKA 1941 DEC 01
1941 DECEMBER 02 IKREK 1942 AUG 27
1942 AUGUSZT 28 RÁK 1943 MÁJ 24
1943 MÁJUS 25 OROSZL 1944 FEB 18
1944 FEBRUAR 19 SZŰZ 1944 NOV 14
1944 NOVEMBER 15 MÉRLEG 1945 AUG 09
1945 AUG 10 SKORPIO 1946 MAJ 05
1946 MÁJUS 06 NYILAS 1947 JAN 30
1947 JANUÁR 31 BAK 1947 OKT 27
1947 OKTÓBER 28 VIZÖNTŐ 1948 JUL 21
1948 JULIUS 22 HALAK 1949 ÁPR 16
1949 ÁPRILIS 17 KOS 1950 JAN 13
1950 JAN 14 BIKA 1950 OKT 08
1950 OKT 09 IKREK 1951 JULI 09
1951 JULI 10 RÁK 1952 MAR 28
1952 MAR 29 OROSZ 1952 DEC 24
1952 DEC 25 SZŰZ 1953 SZEP 19
1953 SZEP 20 MÉRL 1954 JUNI 14
1954 JUNI 15 SKORP 1955 MAR 10
1955 MAR 10 NYIL 1955 DEC 06
1955 DEC 07 BAK 1956 AUG 30
1956 SZEP 01 VIZÖN 1957 MÁJ 26
1957 MÁJUS 27 HALAK 1958 FEBR 19
1958 FEBRUÁR 20 KOS 1958 SZEP 17
1958 SZEPTEMB 18 BIKA 1959 AUG 14
1959 AUGUSZTUS 15 IKREK 1960 MÁJ 08
1960 MÁJUS 09 RÁK 1961 JANU 31
1961 FEBRUÁR 01 OROSZLAN 1961 OKT 29
1961 OKTÓBER 30 SZŰZ 1962 JÚLI 27
1962 JÚLIUS 28 MÉRLEG 1963 ÁPR 20
1963 ÁPRILIS 21 SKORPIO 1964 JAN 13
1964 JANUÁR 14 NYILAS 1964 OKT 10
1964 OKTÓBER 11 BAK 1965 JULI 07
1965 JÚLIUS 08 VÍZÖNTŐ 1966 ÁPR 01
1966 ÁPRILIS 02 HALAK 1966 DEC 25
1966 DECEMBER 26 KOS 1967 SZEP 22
1967 SZEPTEMB 23 BIKA 1968 JUNI 18
1968 JUNIUS 19 IKREK 1969 MAR 14
1969 DECEMBER 08 OROSZLÁN 1970 SZEP 04
1969 MÁRCIUS 15 RAK 1969 DEC 07
1970 SZEPTEMB 05 SZŰZ 1971 MÁJ 31
1971 JUNIUS 01 MÉRLEG 1972 FEB 23
1972 FEBRUÁR 24 SKORPIO 1972 NOV 17
1972 NOVEMBER 18 NYILAS 1973 AUG 14
1973 AUGUSZTUS 15 BAK 1974 MÁJ 12
1974 MÁJUS 12 VÍZÖNTŐ 1975 FEBR 05
1975 FEBRUÁR 06 HALAK 1975 OKT 31
1975 NOVEMBER 01 KOS 1976 JULI 27
1976 JÚLIUS 28 BIKA 1977 ÁPR 23
1977 ÁPRILIS 24 IKREK 1978 JAN 17
1978 JANUÁR 18 RÁK 1978 OKT 12
1978 OKTÓBER 12 OROSZLÁN 1979 JULI 09
1979 JULIUS 10 SZŰZ 1980 ÁPR 05
1980 ÁPRILIS 06 MÉRLEG 1980 DEC 30
1980 DECEMBER 31 SKORPIO 1981 SZEP 23
1981 SZEPTEMB 24 NYILAS 1982 JUN 22
1982 JUNIUS 23 BAK 1983 MAR 18
1983 DECEMBER 13 HALAK 1984 SZEP 05
1983 MARCIUS 19 VÍZÖNTŐ 1983 DEC 12
1984 SZEPTEMB 06 KOS 1985 JUN 01
1985 JUNIUS 02 BIKA 1986 FEB 27

* Megjegyzés: a Szepo portál automatikusan kiszámolja a Lilith állását, ha regisztrálsz és kitöltöd a profil adataidat.


Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
 A ritmus, a ciklus és a hierarchia sorstörvénye. Folytatás:Jézus, aki nem vallást, hanem a mítoszok (legendák = törvények) és a költészet közérthetősége szintjére leképezett metafizikai szemléletet ...

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
A teremtési és megváltási folyamatok rendjének, valamint az ismétlődés és a rend ciklikusságának a törvénye. Az anyagi megnyilvánulási forma-rendszerek törvénye, vagyis a Tér és az Idő Törvénye. ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Az én volt-feleségemnek egy amerikai pszichológus által írt csodakurzus tanaiban, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamban hirdetett örök-béke elérési lehetőségeiről szóló misztikus ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
A POLARITÁS TÖRVÉNYE, VAGYIS A SZÉLSŐSÉGES LÉT- ÉS ÉLETHELYETEK SZÜKSÉGÉNEK AZ EGYETEMES TÖRVÉNYE. Az ötödik egyetemes sors-törvény.(A lelepleződés és a leleplezés szükségének a törvénye.) ...

Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatott-i Bolondság? A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból ...