Szepo

Az Ikrek erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   89090   ·   Archívum

Minősége szerint változó, elemi csoportosítás szerint levegős jegy, évszak szerint tavaszi, pozitív jegy.

Uralkodó bolygója: Merkúr

Időszaka: máj.21.- jún.21

Az Ikrek erőtere

A Kos által képviselt feltétel nélküli előretörés, valamint a Bika megszilárdító elvét feloldani hivatott az Ikrek szétáradó és kitörő mozgékonysága, amivel egybekapcsolja az eddigi tapasztalatokat.

A görög mitológia szerinti történet:

Zeusz számtalan asszonyt szeretett, különböző álarcokat öltve magára, hogy a hölgyek közelébe férkőzhessen. Egy alkalommal szerelemre lobbant Leda iránt, aki Tyndareus király felesége volt. Hattyú álarcában bűvölte el Lédát, aki néhány hónap múlva két tojást tojt. Egyikükből Castor és Clytemnestra, a másikból Pollux és Helen kelt ki. Az előbbiek halandók voltak, mert apjuk Tyndareus volt, Pollux és Helen halhatatlan, mivel apjuk Zeusz volt. A két fivér, Castor és Pollux annyira egyformák voltak, hogy senki sem tudta őket megkülönböztetni. Kiváló harcos és jó vadász vált belőlük. Sok kalandból és harcból vették ki a részüket. Többek között beléptek Iason expedíciójába az Argo fedélzetére (sok más hőssel együtt), hogy megszerezzék az arany gyapjút. A hajó megállt Amycus király birodalmában. Amycus egy brutális ember volt, aki nem engedte a látogatót átmenni a földjén anélkül, hogy kihívja őket egy boksz meccsre. A kihívást senki sem élte túl. A kihívás hatására az összes hős meg akart vívni a királlyal, de Pollux volt a leggyorsabb, így ő,  lépett le elsőnek az Argo fedélzetéről. Gyorsan, mintha ajándékot adna át, egy ütést mért Amycus halántékára az öklével, a koponyáját szétzúzva, megölte a királyt.

Castor és Pollux története szörnyű véget ért. A végső vállalkozásuk, hogy bevetették magukat Arcadia-ba két unokatestvérükkel az ex-Argonautákkal. Amikor a zsákmányon osztozkodtak, az unokatestvérek becsapták az ikreket, és elvittek mindent magukkal. Castor és Pollux üldözni kezdte őket. Az ikrek eléjük vágtak és vártak rájuk. Sajnálatos módon az unokatestvérek felfedezték Castort és lelőtték. Pollux megbosszulta a bátyját, a gyilkost leterítette. A másik unokatestvér, mégis leütötte Polluxot egy szikladarabbal, aki öntudatlan lett. Szerencsére Zeusz figyelte a küzdelmet, és megölte a támadóját egy villámmal. Mikor Pollux visszanyerte eszméletét, rájött, hogy nem lehet többé Castorral, könyörögni kezdett Zeusznak, hogy vegye el tőle a halhatatlanságot. Zeusz a testvéri szeretet láttán, felhelyezte őket az égboltra, ezzel örökre halhatatlanná téve.” (forrás: http: //www.gae.hu/ mitologia/ Gemini)

ikrek1

Kép forrása: http://horoszkopom.hupont.hu

Hermész a Merkúr istensége, nemcsak az Istenek követe, hanem a lelkek vezetője is; ő a közvetítő az alvilág (Hádész birodalma- tudattalan) és a fenti világ(Zeusz birodalma- tudat)között, de ő a hírvivő az emberi és isteni szféra között is. A hajnali extrovertált Ikrek Merkúrjának a közvetítő szerep jutott, a lélekvezető introvertált Merkúrral szemben, akit a Szűz jegyénél fogok bemutatni.

Ebben az erőtérben az Abszolut Szellem sok erőt gyűjtött, sok tapasztalatot szerzett, újból az ellenkező véglet felé(pozitív irányba) fordul. A felhalmozott erők és javak a kiegyenlítődésre törekvő Egyetemes Törvények hatása alatt a szétszóródásra, a kiáradásra irányulnak. Az előző létfokozaton megszerzett tapasztalatok már nem elégítik ki, egész erejével arra törekszik, hogy érdeklődését mozgékonyan irányítsa minden új felé, ami megközelíthető és megismerhető. A Bika befelé koncentrált magatartásával szemben, az Ikrek embere szétáradóan igyekszik kapcsolatot teremteni mindennel. Igazi társasági ember. A meglevővel szemben, inkább az új, még ismeretlen érdekli, igyekszik ezeket minél szélesebb körben kiterjeszteni. Öntudata már összetettebb, összegződik az előző két jegy tapasztalat-tartama benne, mozgékonysága és szétáradó hajlama az öntudatot gazdagabbá teszi, értelmével, szellemével is megtanul bánni. Ez a tapasztalat még újkeletű számára, így még nem tud gazdálkodni értelmi képességeivel, rendszertelenül fordítja érdeklődését minden új és meglepő felé. Ahogy a Kosban az erőkifejtés, az Ikrekben az értelmi kapcsolódás válik öncéluvá. Mindenről tudomást akar szerezni, mindenről meg akar tudni valamit, de nem hatol a mélységekbe, nem törekszik a dolgok lényegének a feltárására. Megelégszik azzal, hogy tudomást szerez és hírt ad másoknak róluk. Az Ikrek önössége nem annyira anyagias, mint inkább értelmi-szellemi. Büszke is e mozgékony ügyességére. Mindent észrevesz ami a felszínen végbemegy, látja a hiányokat és szükségleteket, ez a képessége kritizálóvá teszi, de egyben igyekszik is, hogy a hiányokat betöltse. Mindent közvetít, így beteljesíti az előző jegy munkálkodását, mert gondoskodik az anyagi javak és értékek mindenhová eljuttatásáról.

Ahogy az elnevezés is mutatja, az Ikrek (így többes számban) egyik legmélyebb sajátossága, hogy kettős természetű. Ez egyrészt adottság, másrészt probléma is egyben, hiszen ebben a jegyben “két ember” él együtt, ahogy a született ikrek is. Belső érzésvilágában, szellemében kettős, így legmélyén identitásproblémával küzd. Sokszor jellemzik az ikreket semlegesként, ami nagyon fontos tulajdonsága a közvetítőknek: a közvetítő az Olümposz és Hádész között is. A probléma abban áll, hogy állandóan úgy érzi, hogy két szék között a padlón ül. Úgy érzi, mintha semmi, senki sem lenne, nem tartozna egyik táborba sem. Az a szerepe, hogy az őt uraló Merkúr közvetítő fennhatása alatt a tudattalanban levő és az alviágba száműzött tulajdonságaival szembesülve ezeket tudatosítsa és ezáltal magát is az istenek szintjére emelje. Ezt a közvetítést kellene igazából végrehajtania, de általában a felszíni közvetítő-hadjáratok elterelik a figyelmét újra és újra. A Merkúrnak a másik oldala, a belsőbe tekintő és lélekvezetőként is ismert vonása már képes erre. A befelé haladás, belátás tulajdonsága introvertált jelleggel bír, ami az Ikreknek nem a sajátja, ezért nehéz, mintha nem a saját adottságát kellenene ehhez használnia. A feladat nem könnyű: az árnyék-ént kell a belátás és tudatosodás révén felszámolni, uralni. Mindenkinek van árnyékban levő tulajdonsága, nemcsak az Ikreknek, de a probléma itt abban áll, hogy még maga elől is elrejti és zseniálisan kimagyarázza ezeket a tudattalanba űzött démonokat, sokkal szívesebben menekül a könnyebben bezsebelhető sikerek mögé vicceivel, frappáns szlogeneivel, könnyű társaság-művelő magatartásával. Állandóan késztetést érez arra, hogy mindenbe beleszóljon, beleavatkozzon. Ebben az álarcban mintha nem lenne kapcsolata saját árnyékával, úgy tesz, mintha nem is létezne, vagy ő már fel is számolta volna. Ez okozza vesztét is, mert hiába az eszmék, hiába a csillogó intellektus, a remek tehetség, hiába az Olümposz isteni hada, a realizálást nem, vagy nagyon nagy erőfeszítésekkel tudja csak megvalósítani.

Ikrek-probléma, hogy nem egy egységes világnézettel számolunk, hanem hol-ezzel, hol azzal. A probléma jellege abban rejlik, hogy így mindig a számunkra legelőnyösebbet választva, könnyen lavírozhatunk a karmikus meghatározottságaink árnyékában. Nemcsak kettővel számolhatunk, hanem többel is, de az biztos, hogy “elszámolás” lesz a vége. A másik jellegzetes Ikrek-probléma a kételkedés “ördöge”, ami szétmarcangolja akármelyik lehetőségnek a megvalósítását. Mert, mi van, ha nem ez a helyes út? Mi van, ha a másik megoldást kellene válasszam? Honnan tudjam, hogy mi a jó, mi a helyes, mi az üdvös? A folytonos kételkedés szétbont minden megoldást. Igazi, egy valamiben való Hit nélkül nem tud semmi sem megvalósulni. Tehát a kétség helyét át kell adni a Hitnek, az egy szellemiségben való gondolkozásnak.

ikrek_mozgo

Az Ikrek erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Ha a sárkányfarok helyezkedik itt el, az életben igencsak megnyilvánuló negatív Ikrek-tulajdonságokat figyelhetjük meg, olyannyira, mintha a tulajdonosnak a napjegye lenne ebben az erőtérben. Akkor beszélünk Ikrek karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Ikrek-jegyébe, VAGY ha ezek a 3-as házba kerülnek. Rejtett Ikrek karmát sejtet a Merkúrnak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak az Ikrek-tulajdonságok. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Ikrek jegyében kezdődő Ház (életterület) az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Merkúr elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A harmadik ház (életterület) tartozik az Ikrek hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Ikrek minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Ikrek principiummal.

Az Ikrek principiuma a világban is jelen van, a világ eseményei kapcsán is szembejön velünk. Vajon mindig azt mondjuk, amit gondolunk? Mindig azt csináljuk, amit gondolunk, amilyen világnézettel rendelkezünk? Megvan a gondolat-szó-tett egysége? Mindig tudjuk, hogy mit tartogat a tudattalanunk, mivel lep meg éppen? Mennyi tudást, új ismeretet halmozunk még, aminek semmi hasznát nem vesszük? Mit ér az az információ(-halmaz), ami nem bír azzal az erővel  - a BELÁTÁS által,-  hogy ÁTTRANSZFORMÁLJON, feloldjon az Igazság által?

Mindenkinek vannak okos, (vagy okoskodó), kíváncsi, szószátyár, intelligens vagy éppen láthatatlan, semlegességbe burkolozó ismerősei. Az Ikrek tornyok leomlása az Ikrek országban, szintén ebbe a témakörbe tartozik.

Az Ikrek-principium hordozói: az okos emberek, az értelmiségiek, kommunikatív, vagy felületes emberek, könyvkereskedők, a média és a könnyűzene minden válfaja. A kommunikáció minden ága, a nyelvtanulás is ikrek sajátosság. A számok közül az 5 -ös, a hét napjai közül a szerda, a higany és a sárga szín, Ikrek országok: Belgium, Alsó-Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok. Városok közül London, Versailles, Nürnberg, Mainz, San-Francisco, Melbourne.

A test síkján ide tarozik a kar, láb, légutak, tüdő, ideg-, vállak és ehhez tartozó betegségek. Akkor alakulnak ki légúti betegségek, ha nem ismerjük a test és fizikai világ szellemi megfelelőit, ha nem kapunk tiszta levegőt, mert elnyomják a vágyainkat, motivációinkat. Gyerekeknél az iskolarendszerhez való sikeres alkalmazkodás következtében “virulnak” ezek a betegségek. Az energiatestet (Kos) és a fizikai test (Bika) által megadott mintákatat az Ikrek a test mozgási folyamataihoz igazítja.

A napjegyek a test síkján a test egyes részeit jelentik, a bolygók a szerveket.

A hivatás síkján ide tartozik minden kereskedelmi tevékenység, ügynökök, kereskedők, nyelvtanárok, médiában dolgozók, diplomaták, tehát minden szakma, ami kapcsolatot teremt és közvetít.

Az Ikrek principiumát, a Nyilas Egy-Isten-Hitével(az Egységben, az Egyistenben, az Egységes Abszolutumban, az egy eszmében való valódi hittel) lehet kiegyenlíteni. Nem lehet egy fenékkel két lovat megülni, nem lehet egy íjjal két célpontot eltalálni és nem lehet kétkedve előre jutni, célba érni. Nem lehet realizálni ilyen módon. Ezért az előretörést nem a szétszóródásra kell használni, hanem az összpontosításra, a közvetítést nem a felületességre és a lényegről való “nem-tudomásul-vételre”, hanem az árnyékvilágba való leszállásra, a tudatosodásra és az ebben való kitartásra kell használni.... Így lehet csak az Istenek Olümposz-csúcsára, de legalább a tudatosság fényére jutni.

 

http://www.asztroporta.hu/

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http: //www.gae.hu/ mitologia/ Gemini
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.