Szepo

Guttman Klára: Hamvas Béla a csillagok állása szerint...

Feltöltötte: Faragó Feri   ·   9 éve   ·   9186   ·   Hamvas Béla

Hamvas Béla horoszkópja rendkívüli élmény. Képletét bejárva úgy érezheti magát az asztrológus, mintha égbe törő, gótikus templomban járna. Nincs benne olyan jellemrész, amely ne a szellemi régiók felé irányulna. Az asztrológia tudománya azt tartja, hogy a lélek fejlettségi szintje, érettsége nem látszik a radixban (születési horoszkópban), de úgy éreztem, mintha Hamvas Béla horoszkópjánál ez az állítás elérvénytelenedne, megdőlt volna. Képlete mindenképpen magas nívójú értelmet mutat. Azonban ez az értelem szikrányi kibontakozási területre van beszorítva, ugyanakkor óriási alkotói lendülettel és függetlenséggel átitatott személyiség áll a háttérben. Erre a helyzetre csak "kiválasztott" személyek találhatják meg  egyéni megoldásaikat, akiket nem a világ látszólagos értékei kápráztatnak, mert ezekről a világi sikerekről le kell mondaniuk.

Guttman Klára: Hamvas Béla a csillagok állása szerint...

Müller Péter írja Jóskönyv Ji-king mindennapi használatra című munkájában a megrekedés (12.) jósjelénél: Hamvas Béla egész élete ennek a jósjelnek nehéz és sikeres megoldását tükrözi.

Hamvas Béla születési névjegye: Kos és a Vízöntő. Tűz és a levegő inspiráló összekapcsolódása. Kos napja adja a célok megvalósításához a lelkesedést, és energiát. Vízöntő aszcendense pedig a világot megtermékenyítő szellemi inspirációkat. Önálló és független természet. Lelkesedő és kemény akaratú. Kimeríthetetlen szellemi és fizikai energiái a falak áttörésére szolgálnak, ezért kell ez a külső Kos-Vízöntő személyiségváz számára, de a mélyben egy egészen más karakterű szellemiség található.

Ki ez a szellemiség, milyen feladatokat vállalt?

Hamvas Béla felszálló holdcsomópontja a Vízöntő jelében, a 12. házban áll. Ez mutatja meg nekünk, hogy milyen életfeladatot választott magának a lélek ebben az életben.

A 12. ház Halak ház, elzártsággal, magánnyal, befelé fordulással, száműzetéssel, titkos ellenségekkel, pszichoszomatikus betegségekkel, zárt intézetekkel, kórházakkal áll összefüggésben. A lélek tehát egy önkéntes elszigeteltséget vállalt magára az életében, mely egy belső vallásosság megerősítésére szolgált. Ebben Halak Merkúrja is támogatja, mely misztikus megtapasztalásokhoz segíti hozzá, egyfajta mindenkivel és mindennel azonosuló, fejlett szimbólumérzékenységgel rendelkező gondolkodást ad személyiségéhez. De az önkéntes "pap" nem kap szószéket a külvilágban, mert a külvilági sikereket jelképező VII. házban igen rosszul áll a Jupiter. Az egyébként önként is felvállalt remeteség külső kényszer is.

A Vízöntő jegy arra utal, hogy az életfeladat újszerű, forradalmi gondolatokkal és eszmékkel áll kapcsolatban, egy önkéntes közösség megteremtésén keresztül valami új társadalmi ill. szellemi irányzat megismertetése egyénekkel. A másokkal való közösség felvállalása, egyenrangúság és abszolút szellemi függetlenség. Egyszóval "forradalmár".

Horoszkópja hangsúlyai mégis mindezeken túl a Nyilas jegy és az azzal analóg 9. ház irányába mutatnak. Azaz "alapmotivációja az értékképzés és az értékhez való felnövés ill. annak képviselete".

Miért volt szüksége a külső korlátokra, akadályokra?

Hogy akadályoztatás, késlekedés nélkül munkájának, sorsának szentelhesse magát. Hogy megtanulja az alázatos uralkodó szerepét. Honnan látható ez? Leszálló holdcsomópontja mutatja mindazokat a képességeket, amelyek már részben készen vannak benne, részben hátráltatják és tanítják. Ez a holdcsomópont a 6. házban az Oroszlán jegyében áll. Az Oroszlán királyi jegy, vezetésre termett, arra, hogy természetes autoritása legyen. Hibája a lustaság vagy a túlzott luxus és kényelemszeretet. Ezeket a rossz tulajdonságokat le kell faragnia magáról, szintúgy a kiválasztottság és elsőség tudatát is. Amit "uralkodóként" tudnia kell az az, hogy az uralkodás alázatot jelent, a népemnek való alávetettséget. A nép közé kell menni, elvegyülni közöttük és gyógyítani a problémáikat, hétköznapiassá válni. Ez a 6., Szűz jelű ház tanítása az Oroszlánnak és erre figyelmeztet a Vénusz diszharmónikus fényszöge a holcsomópontokhoz.

Nézzük most munkájának jellemzőit.

Személyisége külső váza Vízöntő, ezért Uránusz bolygója nyomán haladhatunk a horoszkópban, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, mi lehetett számára az önkifejezés és önkibontakoztatás iránya?

Az Uránusz a Skorpió jegyében, a 9. (Nyilas) házban együttáll a Szaturnusszal és a Holddal. A Skorpió jelében az Uránusz mély tapasztalatokra törekszik. Személyes tapasztalatokra, amihez önálló kutatásokra van szükség, s eközben intuitív felvillanásait követi. Nem rémítik a szélsőségek, nem riad meg a legmélyebb önátégető, önboncoló technikáktól sem. Ezen megtapasztalások révén tudja megmagyarázni a kollektív tudattalan legmélyebb értelmű szimbólumait, és ez ad erőt neki a kitartó munkához is. A Hold és a Szaturnusz arra utalnak, hogy a régi és az új, a tudatos és a tudattalan összeolvasztásával kísérletezik. A lélek, a tudattalan területe a Holdhoz tartozik, a Szaturnusz a hagyományokat, a régi dolgokat jelképezi. Mindez a 9. ház területén jut szerephez, azaz a morális és filozófiai világkép területén. Természetesen ez a ház sok minden mást is jelöl az életben: a felsőfokú tanulmányokat, a külfölddel való kapcsolatot, az áhított dolgokat, amelyekre felnézünk, az integrálni vágyott értékeket és ami a legfontosabb a jelenlegi elemzés szempontjából: a szintetikus gondolkodást jelöli, a bölcselet, a filozófia és a vallási eszmék területét.

Hamvas Béla ajándékul hozta a világnak szimbolizáló, jelképekhez kötődő gondolkodását, azt, ahogyan a tradíciót a jelenkorban új élettel és személyes érzelmeivel át tudta itatni. Merkúrja, Marsa, 9. háza egyértelműen ezeket a jeleket hordozza. Vágya, hogy mindezt taníthassa is nem valósulhatott meg. Érdekes végigkövetni ezt a vonulatot is a képletben.

Tudását két irányban bontakoztatja ki. Egyrészt kemény otthoni, fegyelmezett munka. Otthoni környezetében alkalma nyílik a hozzá közelállóknak átadni ismereteket, de ami a legfontosabb számára, hogy saját maga mit "profitál" mélyreszállásaiból. Bizonyos, hogy saját múltját részletekbe menően ismerte (Plútó, mely a 9. házból jön, együttáll Neptunusz a IV. házban). Másrészt a nyilvánosság elé vinné megszerzett tudását, számára ez életcél, de nincs szerencséje, (nem lehetett) aprópénzre kell váltania tudását és álmait. Mert a külvilági siker álcél lenne, neki remeteséget kell tanulnia. Képben kifejezve: nem lehet pápa, hanem "csak" Assisi Szent Ferenc. Így teljesíti be karmaurainak parancsát.


Kőszegi Lajos - Homo normalis – Hamvas Béla
Kőszegi Lajos - Homo normalis – Hamvas Béla
Ha mottót kellene választani tanúságtételemhez, akkor a lehető legparadoxabb a következő lehetne: "reám soha senki sem hivatkozhat" (Magyar Hüperion). * Hamvas Béla 119 éves, most tehát a 11-es ...

Várhegyi Miklós: A Sareptáról
Várhegyi Miklós: A Sareptáról
Hamvas Béla Sareptája az 1950-es évek elején született. Negyvennyolc (számozatlan) szakaszból álló, sokszólamú, szigorúan megkomponált  metafizikai elmélkedés (másképpen: lelkiségi, misztikus ...

Palkovics Tibor – Várhegyi Miklós - Utószó a Karneval új kiadásához
Palkovics Tibor – Várhegyi Miklós - Utószó a Karneval új kiadásához
Hamvas Béla Karneval című regényének e hétkötetes, új kiadása – amely a szerző halálának 50. évfordulójára jelenik meg – a ha­gyatékban található eredeti gépirat alapján ...

Müller Péter: A hatodik faj...
Müller Péter: A hatodik faj...
Egy részlet Hamvas Béla 1943-ban megjelent „A vízöntő” c. esszéjéből: „Uszpenszkij írja, hogy az egész földön, faji, népi, vallási, társadalmi, műveltségi, korbeli, nembeli különbségektől ...

Dúl Antal: Tiszapalkonya...
Dúl Antal: Tiszapalkonya...
Patmosz kis Égei-tengeri görög sziget, egy a több tucatból. Az aggastyán János apostol száműzetésének helye. Az evangélista itt foglalta írásba az üdvtörténet végidejét, az Apokalipszist, a Jelenések ...