Szepo

Kozma Szilárd: A rezonancia törvénye 2. rész

Feltöltötte: Kozma Szilárd   ·   10 éve   ·   30072   ·   Sorsrendezés asztrológiával

Ha békés járókelőként, egy utcai rablás áldozata leszek, nem azt jelenti, hogy én a rablóval minden vonatkozásban azonos hullámhosszon (rezgési frekvencián) állok. De amennyiben ez történt velem, jó, ha mélyen elgondolkozok az eseten, mert ez legalább annyit jelent, hogy egy bizonyos életterületen, amelyre valamiképpen vonatkozik a konviktus (például erősen különböző személyiségeink inkoherenciája egy erőltetett szexuális viszony esetében), azonos hullámhosszon mozgok a gonosztevővel és a konfliktus pontosan azt jelzi, hogy nekem is még sok homályban maradt felismerni, beismerni és megismerni valóm van azon az életterületen, ahol én is a gonosztevőhöz hasonlóan járok el. Ez minimum annyit jelenthet, hogy én is erőszakosan akarok valamit magamhoz venni, magamhoz kapcsolni, illetve, hogy erőszakosan ragaszkodok valamihez, amit a spirituális fejlődésem gyarapítása (a kiegyenlítődési képességem növelése, a szellemi szabadságom elérése) érdekében el kellene engednem.

Kozma Szilárd: A rezonancia törvénye 2. rész

Így jártam én is például, a négy gyermekes családunkat a létezőnél nagyobb boldogság-kergetési őrületében elhagyó és felbontó volt-feleségemmel, aki ebben, a manapság szerfölött divatos, önző-liberális önmagvalósítás útján elérendő egyéni boldogsága érdekében, képes volt a négy gyermeket egymástól és persze, egyik – egyik szülőtől elválasztani, majd a hozza ítélt gyermekeket úton – útfélen hányattatni, amíg az egyiket vissza nem igényeltem tőle bírósági per útján. Eközben viszont, mindent megtettem a családhoz való másodszori vissza édesgetése érdekében, hogy a család újra egyesüljön és a gyermekeink újra egymással és mindkét szülővel együtt lehessenek, de ő egyre többet vétkezett ellenünk és egyre alacsonyabb rendű személyekkel létesített un. baráti kapcsolatot és engem, valahányszor az újraegyesítés gondolatát felvetettem, egyre mélyebben megsértett az emberi önérzetemben. A sértettségemben – bántalmamban – keletkezett betegségem ébresztett rá végül arra, hogy el kell engednem őt, illetve azt a vágyamat, hogy a gyermekeinket együtt és egymás mellett neveljük fel. Amint ezt a helyzetet sikerült véglegesnek és visszavonhatatlannak tekintenem, teljes lelkemből és öntudatomból, majdnem azonnal sikerült, csodálatos módon a szó szoros értelmében is, egy új kapcsolatot létesítenem, egy nála sokkal értelmesebb, szebb és gerincesebb nővel, vagyis azzal a jelenlegi élettársammal, akit végre az igazi lelki társamnak is tudhatok, és akivel folytatott kapcsolatom néhány hónap alatt, kétségkívül sokkal mélyebbé és meghittebbé vált az élet összes területén (Még a gyermekek gondozása és nevelése területén is!), mint amilyet a volt feleségemmel valaha is, el tudtam érni.

Ezért tehát, tudnunk kell azt, hogy amikor a sorskörülményeink a felszínen, tehát a világi pragmatikus logika alapján ellenségessé és kilátástalanná válnak, lehetséges, hogy éppen egy olyan pozitív sorshelyzet készülődik a számunkra, amilyenről rég óta már nem is álmodozunk, és amennyiben valaki ellenségeskedik velünk, nem mindig és egyértelműen csak az illető személy tehető felelőssé ellenséges magatartásáért, az ellenséges cselekedeteiért velünk szemben, hanem, a feloldatlan, sőt: a volt-feleségem esetében: az éppen, hogy erősödő és növekvő karma miatt, neki kell elvégezni az un. piszkos munkát. Ráadásul, ahhoz, hogy az ellenséges cselekedetnek és a negatív érzelmeknek a kisugárzása (hullámai) elérjenek és hosszú távon is károsíthassanak vagy hátráltassanak bennünket, valamilyen – még ha csak a távoli múltból jövően is, de számunkra akkor még észlelhetetlen vonatkozásban, amit csak később fogunk megérteni, rezonanciában vagyunk azzal a helyzettel és azzal a személlyel aki az adott körülmények között, az adott konfliktusban ezeket az ellenséges, kihívó és provokáló megnyilvánulási formákat megtestesíti és "kinyilvánítja" a számunkra.

Egy autóbaleset után például, még akkor is erős és szellemi sors-vizsgálatot kell tartanunk, ha nem csak a rendőri jegyzőkönyv alapján, hanem a mi lelkiismeretünk szerint is egyértelmű, hogy nem mi követtük el a vezetési hibát és egyetlen személy sem sérült meg. A Vibráció Törvénye, valamint a Szeretet és a szabad információ-áramlás törvénye alapján ugyanis nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem. Tragikus kimenetelű tragédiákba, háborús összecsapásba és más, drámai kimenetelű konfliktusokba azok a személyek kerülnek, akik a rezonancia törvénye alapján vonzódnak a konfliktushoz, illetve, akiket vonzzanak a konfliktusok, vagy azok, akik az előbbiekkel ellentétben: félénkek és minden áron el akarják a tisztázott - kiegyenlített helyzetekhez állapotokhoz vezető konfliktusokat kerülni, mivel azok felvállalása lelki, szellem és esetleg fizikai erőfeszítést is igényelne a részükről. Azok a felnőtt személyek keverednek tehát a leginkább "ártatlanul" végzetes kimenetelű konfliktusokba, akik félénkek, gyávák, konfliktuskerülők, nem nyíltak, nem határozottak, nem világosak, akik tehát gondolataikban, tetteikben és érzéseikben nem egyértelműek. És természetesen azok is, akik rejtetten gyűlölködnek miközben játsszák a jóságos és béketűrő szerepeiket, akik titokban, többnyire még önmaguk előtt bevallatlanul is bosszúszomjasak és akik rejtetten neheztelnek valakire, valakikre, vagy valamire (általában a világra, az emberekre, vagy a saját sorsukra, ami által az egyetemes teremtőerőkre). Ők azok akik a legnehezebb karmával (sors-kiegyenlítési életfeladatokkal) születtek a világra, akik nem látható és nem érzékelhető módon, nem a fizikai és nem a pszichikai síkon, hanem a legfinomabb létszférák szintjein kegyetlenek, gyűlölködők és agresszívek.

"Véletlenszerűen" előállt konfliktushelyzet esetén tehát tudnunk kell, hogy az érzelmeink, vagy a tudattalan szellemi világunk valamely, esetleg még fel nem fedezett, de a sorsképletünkből egészen biztosan látható – kiolvasható, rejtett zugában, ha csak szorongás, vagy szellemi irritáció szintjén is, de mi is táplálunk ellenséges érzéseket és agresszív gondolatokat, gyűlölködő érzelmeket és agresszív jellegű mentális késztetéseket (eddig még felszínre nem került, vagy ki nem egyenlített mentális, vagy kauzális tulajdonságokat). A lényeg az, hogy tudatosítsuk magunkban: mindannak ami velünk történik, van valahol egy értelme, amit egyelőre nem vagyunk képesek azonnal megérteni pontosan ott, azon az életterületen, ahol a fizikai esemény történt, ahol a lelki bántalom (sértés), vagy a szellemi provokáció ért bennünket és a mi kötelességünk (az én kötelességem) és egyben a mi lehetőségünk is maximális tudatossággal és személyes felelősségvállalással eljárni és mélyen a történések spirituális és karmikus hátterébe bevilágítani, még az ellenségesen kiélezett helyzetekben is! Ez a személyes felelősség viszont semmiképp nem jelenthet konfliktuskerülést, un. "úriemberkedést". Sőt, Jézus nem azt mondja, hogy térj ki az elől, aki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, hanem azt, hogy menj el vele két mérföldet. De azt sem mondja, hogy azon túl is ki kell tartanunk a velünk önkényeskedő személyek mellett. Az a két mérföld, vagyis a ránk erőltetett és általunk tudatosan felvállalt kényelmetlen eseményben való részvétel duplája éppen elég arra, hogy rá gyere: milyen téves úton támolyogsz, miért volt szükség a Sorsod (személyes szellemi életfeladataid) alapján egy ilyen erőszakos figyelmeztetésre. Hiszen a rezonancia törvénye alapján nem véletlenül találkoztál egy olyan emberrel, aki téged erőszakosan rá akar venni valamire, ami neked nincs a kedvedre!

El kell jutnunk ahhoz a hiba-belátó készséghez, hogy felismerjük: egy „derül égből, véletlenszerűen" elénk került zavarodott, vagy veszett kutya sem haraphat meg bennünket, ha valamiképpen azzal a lételvvel, amit egy veszett (természetében megzavarodott) kutya jelent (Feltáratlan és kiegyenlítetlen diszharmonikus Mars, Nap és Jupiter fényszög- kapcsolatok, illetve diszharmonikus Kos, Oroszlán és Nyilas asztrológiai meghatározottságok), nem vagyunk egy vibrációs szinten. Vagy ha azzal az eseménnyel, ami ami a kutya veszettségi állapotát korábban létrehozta, esetleg azzal az emberi, vagy természeti környezettel, amelyben a kutya épp megéli veszettségi állapotát, nem vagyunk bizonyos vonatkozásban rezonanciában. Sőt, állítólag léteznek olyan „derült égből" való villámcsapások is, amelyek felhő nélküli időben is, képesek egy – egy ember halálát okozni. Egy ilyen agresszív sors-támadás (baleset) mindig figyelem- felhívó eseményként kell szolgáljon számunkra, amely egy olyan diszharmonikus személyi tulajdonságunkra figyelmeztet, amely az addigi életünkben, azon vibrációs fokon, amelyen az általunk megtestesített létprincípiumok az adott konfliktusig léteztek, még nem kerülhetett felszínre, azaz mindaddig még nem került sor arra a külső, vagy a belső konfrontációra, ami rá világított volna e rejtett tulajdonságunk létezésére és így nem kerülhetett sor a tudatosításra, a kiegyenlítődésre és a harmonizációra sem.

Konkrétan: a szélsőséges nacionalisták, vagy a rasszisták is, csakis azoknak a személyeknek árthatnak, akik a személyi karmájukból és téves neveltetésükből adódó szellemi tévképzetekből táplálkozó hamisság, a csonka és ezért hamis személyi, vallási, nemzeti, vagy faji felsőbbrendűségi öntudatból adódó önimádat, vagy ennek az egyenes ellenkezőjéből: a kisebbségi komplexusból eredő zavartság és az ennek megfelelő bűntudatból eredő félelem, gyűlölet, gyávaság és ostobaság vagy más jellegű alacsony vibrációs állapotok szintjén (lehet éppen a finom szellemi ellenérzések és a fegyelemmel uralt védekezési reflexek, visszavágási vágyak, vagy csendes neheztelések szintjén is) a vad nacionalizmus vagy rasszizmus eszme- és érzelmi köreivel rezonanciában vannak. A rezonancia törvénye alapján, nem csak hogy olyan konfliktusaink vannak, hanem olyan környezetben is élünk, amelynek a sajátos jellemzőivel, ha rejtett módon (kauzális szinten) is, de valamilyen affinitásban vagyunk. És mindig olyan események, történések részesei vagyunk, amelyekkel valamiképpen - sokszor a tudattalanunk legmélyén rejtőző, feltáratlan vágyak, sóvárgások, gondolat- képek és képzetek, vagy a rejtett félelmeink és szorongásaink szintjén: az ősideákkal való karmikus kapcsolataink szintjén - rezonanciában vagyunk. És ez a rendkívülien finom és összetett rezonancia – állapot, és kapcsolat, vagy összefüggés, attól függetlenül létezik, hogy a polaritás törvénye függvényében, a konfliktus időszakában a barikád melyik oldalán állunk. Attól függetlenül tehát, hogy az illető princípium melyik végletes megnyilvánulási formája lappang, vagy lappangott bennünk feltáratlanul.

Az intellektuálisan ugyan pallérozott, kifinomult ízlésű és választékos modorú, ám lelke mélyén primitív és perverz zavarában kegyetlenkedni vágyó, magas rangú hivatalnok, gátlástalan politikusokkal és az un. jó családból származó perverz alakokkal és profi bűnözőkkel találkozik, konfrontálódik és viszont. Persze, van amikor a polaritás törvénye hatására, a ténylegesen magas moralitású jogtudós válik rafinált bűnözők vadászává, de ez elég ritka. A sors nehézségek elől a rendőri egyenruha szabvány biztonságába és a törvény védelem látszata mögé rejtőző járőr viszont lumpenekkel, olcsó szórakozásként a polgári rend ellen garázda tettekkel lázadozó lumpenekkel, külvárosi garázdálkodókkal, az adott környezetétől faji vallási és nemzeti másságával külsőségekben, vagy belső mentalitásában elkülönülő, a másságával titokban, vagy nyílt agresszivitással büszkélkedő, vagy e magára erőltetett, azt meghaladni nem akaró másságnak képzelt lelki, vagy szellemi csonkasága miatt éppen szorongó, tehát mélyen, és rejtetten agresszív, rész- illetve fél személyi tudattal rendelkező kisember pedig természetes, hogy fajvédőkkel, nacionalistákkal, vagy vallásos fanatikusokkal fog találkozni, mindaddig amíg az egészséges öntudatát és így az egyetemes léttudat átélésének a képességét ki nem fejleszti magában.

Általában, a legtöbbet arról, hogy a Rezonancia Törvénye hogyan működik a mindennapi életben, a betegségeink árulják el. Ha igaz az, hogy nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem, akkor a betegségek esetében ez egyértelműen elmondható: nem csak a betegség találkozik velem, hanem én is találkozom a betegséggel. Nem csak a baktérium kerül véletlenül az én szervezetembe és támadja meg valamely legyengült szervemet, hanem én is megkeresem öntudatlanul azt a környezetet és azt a lehetőséget: fizikai és lelki állapotot, ahol és ahogy a baktériumok a szervezetembe bekerülhetnek, hiszen már éveken és hónapokon át, alacsony vibrációs állapotban voltam, diszharmonikus magatartást tanúsítottam (konfliktus-helyzetben, agresszív állapotban álltam) egy, vagy több ősprincípiummal szemben. A hűléseket követő gyulladt (tüzes) állapotok, valamint a vér és a fej-betegségek a Kos spirituális erőterével és a Mars által megtestesített kauzális őserővel szemben gyakorolt huzamos diszharmonikus viszonyokból erednek. A hűlést követő gyulladásos állapot, akárcsak a vérnyomás különbség, a kihűlés, vagy a magas láz, az idejében fel nem ismert és ezért sem fizikai, sem érzelmi, sem értelmi síkon meg nem élt (elfojtott), vagy nem helyesen megélt és szellemileg fel nem oldott, szellemi és lelki agresszivitásnak a következménye. A Kos típusú "forró fejű" személyek, ha nincs lehetőségük a nyílt konfrontációra, illetve a harcolásra, a veszekedésre és a verekedésre, vagy más, közvetlenül kiélhető konfliktusra, öntudatlanul megkeresik a maguk számára időnként a kiadós meghűlési lehetőségeket és körülményeket. De azt is csak azért mert a bennük levő elfojtott tűznek erre van szüksége, vagyis arra, hogy a hűlést követő lázas állapotban, ez a fojtott tűz kitombolhassa magát.

Csak fokozza az emberiség Kos-problémáját az, hogy a hűlés-ellenes orvosságok és a fájdalomcsillapító tabletták által az ember megfosztja magát a belső, tüzes konfliktusok természetes és közvetlen kiélési és feloldási lehetőségétől és emiatt állandósulnak benne azok a betegség-hajlamok, amelyek azért jönnek létre, mert ő nem képes közvetlenül és természetes módon megélni (közvetlenül megtapasztalni és észlelve megismerni) azokat az ős princípiumokkal való (fájdalmas) kapcsolat - felvételt szolgáló nyers természeti találkozásokat, amelyeknek a diszharmonikus szellemi struktúráit hordozza magában (az aurájában) a születése óta. Ezért a krónikussá vált fejfájások, a sűrű fogfájások és a foggyökér gyulladások, a krónikus fül- és torokgyulladások és az agyhártyagyulladások és végül a különféle agydaganatok, akárcsak az agyembólia nem más mint a huzamosan és durván kiélt agresszív késztetések, vagy az állandóan elfojtott (: kiéletlen, kisületlen) agresszív szellemi - lelki állapotoknak a következménye.

Annak ellenére, hogy a rezonancia törvényének a működése illusztrálására a betegségek szolgáltatják a leghálásabb témakört, ezúttal megelégszünk a fenti példákkal, ugyanis a betegségnek a metafizikai funkciójáról és a különböző betegségeknek a szellemi-lelki okairól szól a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimnak hatvan-hetven százaléka. (Lásd „A betegségek szellemi eredete, Az örökletes betegségprogramok, A teremtés forrásánál és a Kereszténység asztrológiai értelmezése" című tanulmányokat.) Amit viszont föltétlenül meg kell említenem a Vibráció törvényének a Tükröződés Törvényeként való megismerése kapcsán, a szülői minőségünkben történő, otthoni alkalmazási lehetősége. Mind a magatehetetlen csecsemő szervezete, mind a kiskorú gyermek személye, spirituális szálaival közvetlen kapcsolatban van az anya tudattalan lelki és szellemi tevékenységével, illetve az anya tudattalan lelki-szellemi állapotával. Ezért a gyermekek egészsége és azok betegsége, tökéletes tükre az anya tudattalan lelki világának. Vagyis az anya sértettségből és a bánatból, félelemből szorongásból, vagy bosszú-vágyából eredő agressziójának, és esetenkénti kedélyhullámzásának, személyi sértettségének és vak ambíciójának, valamint a depressziós zavarodottságának. Az anya és a gyermek kapcsolatának a megszűnése, az anya elvesztése - halála - esetében, az „árva" gyermek a hozzá közvetlenül kapcsolódó apa, nagyszülő, vagy más, a gyermek gondozását felvállaló, ahhoz érzelmileg kapcsolódó gyám és nevelő, vagy nevelők tudattalan lelki folyamatainak lesz a kevésbé felismerhető, zavaros és ellentmondásos tükre. Ezért bármennyire is furcsa, de a gyermekek gyakori betegsége esetében, nem annyira a gyermek terápiás kezelése a fontos, hanem az édesanya (a közvetlen nevelő) tudata alá süllyesztett sóvárgásainak, ingereinek, ambícióinak, agresszivitásának, indulatainak, félelmeinek, gyűlölködő érzelmeinek, szexuális kielégületlenségből eredő feszültségeinek, stb. az asztrológiai kauzális feltárása és a tudatosítás segítségével történő feloldása.

A gyermekbetegségek és balesetek kilencven százalékának ugyanis nem a külső, anyagi kórokozók az okai, hanem az édesanyának, vagy a közvetlen nevelőknek a feltáratlan karmájából, vagyis tudattalan szellemi alvilágából a gyermekbe átszüremlett negatív, vagy romboló energiák. Például a kiskorú gyermekek sorában is ma rengeteg áldozatot szedő, nagy kiterjedésű virágpor és fűpor allergiás-betegségek esetében, annak ellenére is, hogy olyan külső okokat is, mint pl. az ipari szennyeződését is meg lehet nevezni, nyomon követhető, hogy a természeti termékenységnek a tavasszal és nyáron megnyilvánuló zabolátlanul erős megnyilvánulása azért okoz allergiát a gyermekeknél, mert a szüleik - és főként az édesanyjuk öntudatlanul agresszív mentalitást tanúsít minden olyan képzettel és lehetséges élethelyzettel szemben, amely az ő lehetséges megtermékenyülésével teherbeesésével áll, közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban.

Abban az ipari civilizációban, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, az ötven évvel ezelőtt született generációktól kezdődően, a női személyi horoszkópokból kiolvasható sors-képletek által jelzett magzat- és gyermekellenes mentalitás erősödésével összhangban, botrányosan növekszik az önkéntelen és öntudatlan spirituális magzat- és gyermek ellenes, valamint családapai és családanyai szerepkör ellenes mentalitás.

Köztudott, hogy az allergiás betegségben szenvedők többsége nő. És az is, hogy ezeket a nőket a megtermékenyülési képességük időszakában gyötri intenzíven az allergia. És köztudott az is, hogy a természetesként elfogadott társadalmi érvényesülés, a karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje nem csak a 18 - 20 éves életkorban történő szülés gondolatával fordul szemben ellentmondást nem tűrően. Ma már nem csak a lányok félnek az időnap előtti (sicc!), illetve a 26 - 30 éves kor előtti teherbe eséstől, hanem emiatt aggódik értük két európai szemléletű generáció: a felnőtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák felvilágosult generációja.

Asztrológusok és szellemi gyógyítók körében közhely, hogy a természeti megtermékenyítés őserejét és a természetes termékenységet megtestesítő virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitás fejezi ki testi szinten. Ezt, a valamikori akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van - jellegű mentalitást, a természeti ciklusokkal szembeni természet ellenes agresszív magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe a k. Világba" nem érdemes szülni gyermeket, szalagcímű meggyőződés. Sőt: tanúi lehetünk annak is, hogy metafizika tudatlanságában, azaz tudományos nagyokosságában már nem csak a gyermekeket kínozza az ember, hanem az állatokat is. Nem csak a háziállatokból műtik ki mesterségesen a kölykeiket, hanem a háziasított kígyókon és ősgyíkokon is nőgyógyászati műtéteket kell elvégezzenek, mivel az őket gyermekként (Lizzy egy családtag) kezelő gazdájuk védekezik a megtermékenyülés ellen, azaz önkéntelenül és öntudatlanul szorong a megtermékenyülés gondolatától, mivel a karmájának köszönhetően diszharmonikus viszonyban áll az anyaság (Hold) princípiumával.

Ahhoz, hogy a vibráció-törvénye, valamint a mágia törvénye alapján a személyi mentalitás, tehát a személyi lelkiség és szellemiség, valamint a biológiai folyamatok közötti szoros kapcsolatot megértsük, a legjobb példát éppen a gyermekfoganás, illetve a magzatok megfoganási lehetőségének a csökkenésének és a vetéléseknek a jelensége szolgáltatja. Ideális esetben, tehát igen magas vibrációs állapotban levő nők csak úgy tudnak megfoganni, ha nagyon vágynak erre és nagyon erősen el akarják érni ezt a céljukat. Illetve, átlagon felüli vibrációs állapotban levő (asztrológus, metafizikus) hölgyek olyankor fogannak meg „be nem tervezetten", vagyis korábban, mint ahogy azt eredetileg akarták, amikor huzamosabban csökken az éberségük és az általános magas vibrációs állapotukhoz képest, csökkent vibrációs állapotot okozó, diszharmonikus (agresszív, zavaros) szellemi – lelki átéléseken mennek keresztül. Ezt a jelenséget több, az utóbbi években anyává vált, metafizikát is jól ismerő és horoszkóppal rendelkező, valamint két asztrológus barátnőmmel is megbeszéltem, és mindegyik meg tudta határozni azokat a külső okok miatt bekövetkezett huzamos éberségvesztéseit, aminek a következtében huzamosabban élt át bizonyos negatív lelki élményeket és spirituális képzeteket a vártnál hamarabb megvalósult foganás előtt. És ez logikus is, hiszen az egyetemes – abszolút teremtés is, a Lilith hatására, vagyis az abszolút léttudat bizonyos fokú megzavarodása (A Véda szerint: a Barhman elkábulása, megzavarodása: Abihmana) következtében indul meg. Olyan, persze ritka, esettel is találkoztam, hogy spirituálisan felébredt és mind a táplálkozás, mind a párkapcsolat területén magát rendbe tett hölgyek elérkeztek oda, hogy még egy gyermek után kezdtek vágyódni , de nem fogantak meg addig, amíg valamilyen, belőlük, huzamosabban fennmaradó, negatív élményeket vagy zavaros lelki állapotokat kiváltó külső esemény, személyi konfliktus, stb., a szó szoros értelmében is, ki nem váltotta (provokálta!) a magzatfoganást. – De mondom: ezek a ritka esetek!

Mert a gyakoribb és csaknem általános történés, ami egyre inkább a mai modern és posztmodern önzési koreszmére is jellemző egyben, az a fentiek ellenére. Vagyis az, hogy az egy – két egyetemi diploma megszerzése közben és a tíz - tizenöt éves karrier, vagy az anyagi - szociális helyzet építése közben csaknem férfiassá kövült öntudatot kialakító 3O – 4O éves korú „fitt" hölgyek, annak ellenére, hogy e sikereik hatására szerfölött magas spirituális színvonal birtokosainak képzelik magukat, igazából olyan alacsony vibrációs állapotba jutnak az észrevétlenül erőszakossá és önzővé vált öntudatuk miatt, hogy képtelenekké válnak a magzatfoganásra, vagyis a materializációra. Sőt: a „lombik bébi program" nevű módszerekkel a méhükbe ültetett embriókat is mind szétbontja az erőszakosan megtermékenyülni igyekvő „anyai" tudat alacsony vibrációs állapota. – Hiszen az un. spontán (természeti) vetéléseknek is az az igazi (spirituális) oka, hogy az illető hölgyek alacsony rezgésű spirituális állapota, az ő akaratuktól függetlenül, tehát öntudatlanul, egészen, vagy csak részben (malformációkkal – fogyatékkal született gyerekek), de szétbontja, vagy megzavarja a már megfogant magzatokat.

A Rezonancia és az Affinitás törvényét leginkább a Vonzás és a Harmónia lételvével, valamint a Szeretet (Egység) törvényével tévesztik össze, mivel az egyetemes létezéssel való teljes harmóniába kerülés a legmagasabb vibrációs szinten történő azonosulási és kiegyenlítődési folyamat eredménye, amely a személyesen realizált Szeretet és a Fény egysége átélésének a végső következménye. Nagyon fontos tehát itt megjegyezni, hogy a tíz egyetememse törvény és a bolygók által megtestesített tíz egyetemes teremtőerő (létprincípium) nem elválaszthatók egymástól, és így nem is írhatók le, nem érthetők meg egymás nélkül, de nem is keverhetőek egymással össze. Az ilyen összekavarásnak és összemosásnak általában zavaros miszticizmus lesz a következménye, mint a Titok című, misztikus filmben, ahol a Teremtés törvényét és a Rezonancia törvényét össze mossák egymással. Az egyetemes törvények áthatolnak egyik a másikba, és kölcsönösen feltételezik erősítik, megtermékenyítik és kiegyenlítik egymást ugyan, de feltétlenül szükséges a jellegük szerinti különválasztásuk. Miért?

Azért mert az egésztől elszakítva, önmagában egyetlen jelenség sem érthető meg, hiszen semminek sincs különálló léte, semmi nem lehet valóságos önmagában, az egyetemes egységes egész létezésből kiszakítva és attól teljesen külön választva. Ám ugyanakkor, nem csak, hogy zavaros miszticizmushoz vezetnek az összemosások, hanem képtelenek leszünk a személyi horoszkópjainkból kiolvasható sajátos, egyéni és egyedi karmánk és az annak megfelelő, azzal analogikus kapcsolatban álló, egyetemes törvény összhatásának a megállapítására és így a megfelelő mentalitás-változtatásra, a karmánk feloldására. Ezért veszélyezteti pl. hosszútávon az "ésszerű"-nek látszó, de valójában primitív és irracionális termelői mentalitást szolgáló technikai civilizáció az egész föld élő világat, és magát az emberi nem fennmaradását, mivel senki nem bízik az egyetemes törvények hatásában, és így mindenkinek végül is az önzősége határozza meg a gyakorlati tetteit. A mágikus erejű, tehát sors-alakító képzeleti tevékenységét viszont a zavaros vallásosság, vagy az irracionális babona.

A rövid távú megoldásokat szolgáló analitikus gondolkozás csőlátásával a természetben általánosan létrehozott rombolások és rendellenességek, nem állíthatók helyre egyetlen szintetizáló módszer alapján kidolgozott "természetmentő-projekt" segítségével sem. És mindezt elmondhatjuk az olyan rész-sikerek ellenére is, mint például az, hogy a Temzét sikerült annyira megtisztítani, hogy újra gyarapodott az élő világa. Mert e rész-siker mellett, éppen Anglia az, ahova a kivágott esőerdők fáiból „kitermelt" deszkának és más „fa-anyagnak" a legnagyobb részét felvásárolja, serkentvén és fenntartván ezzel a globális természetrombolási folyamatot. A technika által szolgáltatott eszközökkel megbontott természet nem csirizelhető (ragasztható) újra össze a szintetikus módszerek segítségével. De a rezonancia törvénye alapján a külső, természeti szenny és a természetben megjelenő károsodások csak következményei és tükrei az emberi „belső" természetben a fizikai-biológiai természetnél sokkal finomabb dimenziók (vibrációk) szintjén végbement szennyeződéseknek és károsodásoknak.

A neveltetésünk által indukált helytelen, mikor agresszív, mikor valóság-tagadóan konfliktuskerülő és valósághamisító mentalitásunkból és a helytelen táplálkozásunkból eredő betegségeink, a materialista - fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, lelki gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsősorban az EGÉSZ EMBER mentalitása kell spirituálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú termelő-fogyasztói mentalitásról és így a "Létért való küzdelem" rémeszméjéről, valamint a külső ellenségként kezelt természettel való egyenlőtlen (hiszen az ember elsősorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külső, "vad természetet" akarja legyőzni) harcáról, a természet-irányítási mániájáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte. Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hűhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédő tudományos beruházások. Ezek csak arra valók, hogy néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkiismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlen gyakorlati életfeladatok elvégzése mellett és azokkal együtt, a személyes (szubjektív) felelősségre alapozott, univerzális létérzékelést, vagyis annak a harmonikus egység- és teljesség állapotát kell a lelkünkben megvalósítanunk és a mindennapos szemléletünkben és az örök-jelen felelősségünkben fenntartanunk.

Ez, a fenti mondat azért is fontos, mert nagyon sokan úgy képzelik, hogy a személyes rezgési állapot emelése és a spirituális fejlődés elérhető a hétköznapi – materiális – gyakorlati valósághoz nem kötött, logikátlan, de misztikus tartalmú témákkal való intenzív és huzamos foglalkozással, ilyen dolgokról való beszélgetéssel, vagy fantáziálással, lelki és szellemi relaxációkkal, misztikus meditációkkal, ilyen jellegű információ-szerzéssel, esetleg ilyen jellegű un. beavatási (Pl. a joga különböző válfajai) utak követésével. Senki nem tagadja, hogy a spirituális információnak a minél erősebb áramlásához, a tényleges megvilágosodáshoz, sőt: a tényleges szeretet-állapot eléréséhez befogadásához és áramoltatásához, sőt: egyáltalán a gyógyuláshoz is, szükséges a hétköznapi feszültség-okozó hajszából való kikapcsolódás, a nyugalom és a béke - állapot huzamos elérése és fenntartása. Sőt, azt, hogy ezen belül is, a spirituális információ elindulásához és a különböző dimenziók erőtereiben létező személyi struktúráink közötti energetikai kiegyenlítődés és zavartalan információ-csere is csak akkor mehet végbe, ha bizonyos meditációs technikákat ismerünk és ezeket alkalmazni is tudjuk az úgynevezett spiritualizálódásunk érdekében. De ugyanakkor óriási tévedés is, azt képzelni, hogy mindez elégséges a tényleges fejlődéshez és a vibrációs szintünk emeléséhez. Illetve, hogy pusztán ezek által tényleges vibráció-emelődés érhető el!

Amennyire igaz az, hogy ezek nélkül, vagy például önbeavatási spirituális napló-írás nélkül lehetetlen bárminemű személyiségi fejlődés, és a tudományos ismeretek halmozása, vagy a racionális értelmi képességek, vagy akár a művészi érzékenység és előadói, vagy befogadói képesség növelésére vonatkozó törekvés is, mindössze olyan egyoldalú képesség-növekedéshez vezethet, amely bizonyos határok elérésével megreked (plafonáldóik) és gyakorlatilag semmiféle életminőséghez nem vezet, ugyanúgy az is igaz viszont, hogy a személyi horoszkópokból kiolvasható hétköznapi és gyakorlati életfeladatok maradéktalan felvállalása és minél nagyobb mértékű beteljesítése nélkül - Amelyek között, figyelem: a Levegő-karmával. De még inkább a Tűz-karmával született személyek esetében gyakran előfordul a Tárgyi valósággal összhangban álló, az által alátámasztható és igazolható, Igazságnak a kiderítéséért és érvényesítéséért való konkrét küzdelem és harc is! – nem lehetséges a fejlődés és a vibráció-emelés hosszú távon és a tényleges sors-következmények, a sors-harmonizáció szintjén! És ez akkor is így van, ha egy – egy gyakorlati életfeladat végrehajtás közben, és különösen az igazság kiderítéséért és érvényesítéséért folytatott harcok közben, látható és érzékelhető módon is, csökken a vibrációs szintünk, mivel valósággal a hatalmukba vesznek és eluralkodnak rajtunk a fárasztó, illetve alacsonyrendűnek érzékelt munka közben (pl. takarítás, mosás, mosogatás, rendrakás, házépítés, udvartisztítás, stb.) közben, és főként harc közben átélt ellenérzéseink, agresszív hevületünk, szenvedélyünk, netalán a haragvásunk és a gyűlöletünk is. A Levegő-karmával és a tűz-karmával rendelkező személyek, meg kell szokják, sőt: akár az unalomig való ismétlések árán is, valósággal be kell gyakorolják azt, hogy ilyen – ellenségesnek érzékelt - körülmények között is, még a harci szituációk intenzív átélése közben is, minél kevesebbet veszítsenek a vibrációs szintjükből (lelki-nyugalmukból és jelenlét-tudatukból, és szellemi erejükből), illetve, hogy ne teljenek meg feloldhatatlan, illetve nagyon nehezen és későn feloldható feszültségekkel, sőt: hogy váljanak képessé, minden harci cselekmény után, azonnal visszaszerezni a nyugalmukat és tisztán-látásukat, spirituális éberségüket. – Amikor elérte ezt, egy egy konfliktustól irtózó, és mindenféle konfliktushelyzettől nyíltan, vagy csak öntudatlanul is, szorongó (levegő, vagy – és tűzkarmás) személy, akkor mondhatja, hogy hosszú távon és maradandóan is képes emelni a rezgési állapotát, illetve, hogy tényleges szellemi fejlődést ért el, hogy a kiegyenlítődési (megváltódási) képességét, valóban növelte. Addig, amíg ez utóbbi nincs megvalósítva, illetve, az általános emberi és a horoszkópból kiolvasható személyi életfeladatok (És ismételten felhívom a figyelmet: ezek lehetnek a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítésére, felszínre hozására - ismertetésére és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó személyes feladatok is!) nincsenek felvállalva és beteljesítve, mindössze csak misztikus csodabogarak lehetünk, akiknek semmiféle pozitív következménye nincs az életére a misztikus, vagy ezoterikus területen beszerzett tárgyi tudásának ténylegesen.

E törvény kapcsán és a Teremtés-Mágia törvénye kapcsán is szóba került, a mágikus úton történő könnyű és gyors meggazdagodási, és más, ugyancsak mágikus úton, de legalább is misztikus úton történő boldogságszerzési lehetőségről szóló Titok című, bestseller-lista vezető film, amelyben e két törvénynek az összemosásából, a szerzők létrehozták a Vonzás törvényét és úgy beszélnek róluk. Azzal együtt, hogy el kell ismernem azt, hogy sok metafizikai igazságra ráhibáznak a szerzők, azt is meg kell jegyeznem, hogy az ok, amiért mindazok, akik e filmet megnézték (És elgondolásom szerint ezeknek a száma rengeteg, talán milliárdos nagyságú is lehet!), nem gazdagodtak meg, nem lett a szerzőkéhez hasonlatos szép és tágas háza, álom-autója, és nem találták meg a lelki társukat stb., nem más, mint az, hogy a film szerzői semmit nem tudnak mindarról, amit a fentiekben írtam. Ti., hogy attól még nem emelkedik jelentősen és az egész személyiségem szintjén a vibrációs állapotom, ha reggelétől estig mind csak kacarászok és mosolygok máris-üdvözülten, hanem a legtöbbünknek olyan, egyenesen utált életfeladatokat is fel kell vállalni és be kell teljesíteni, amihez, éppen az illető életkörben érvényesülő nehéz karmája miatt, nem csak, hogy semmi kedve nincs, de egyenesen iszonyodik tőle, mint egyesek pl. a harci szituációk, és a személyi konfliktusok felvállalását, mások a családanyai, vagy családapai szerep- és gyermekvállalást, mások a testi munkát és ismét mások ennek az ellenkezőjét: a nagy koncentrációt, fegyelmezettséget és helytállást igénylő felelősségvállalást, vagy a pénzbírsággal, esetleg vagyon- és szabadságvesztéssel járó gazdasági tranzakciók véghezvitelét. – Mindenkinek a horoszkópjából kiolvasható karmája szerint. És ha ezt az egyéni karmáját nem vállalják fel, mind erőltethetik magukra a vidámságot és a jó érzést az emberek és álmodozhatnak reggeltől estig a meggazdagodásról, vagy a párkapcsolati boldogságról, mert a „Titok" tudása minden ilyen esetben csődöt fog mondani. – Mint ahogy csődöt is mondott azok 95 százalékánál, akik a "The Secret" c. filmet, akár többször is megnézték. Figyelem: nem azt mondom, hogy a szerzőknek nincs abban igaza, hogy a búskomorság és a pesszimizmus és az öncélú szkepticizmus, akárcsak az irigység és az agresszió, vagy a csalás sors-következménye negatív, hanem azt, hogy az „érezd jól magad"-ra és a reggeltől estig való képzelődésre vonatkozó „misztikus" tanács betartása, önmagában még koránt sem fog hozni mindenkinél (Az esetek 95 – 98 százalékéban!) pozitív eredményeket. Párommal utána néztünk, hogy a szerzők, akik azt állítják, hogy a „titok" használatával gazdagodtak meg, hogyan tudták ezt elérni. Nos, a dolog roppant egyszerű: ugyanúgy mint Jose Silva és az agykontroll-oktatók: olyan eleve „sikerre ítélt" könyveket írtak és írnak, illetve olyan népszerű, „gazdagodj meg könnyen és gyorsan" – jellegű tanfolyamokat tartanak, amelyekre mindenki, akinek gőze nincs a fent leírtakról szívesen és naivan „befizet".

Az alkímiában a solutio művelete: az oldás, illetve az oldódás művelete felel meg a vibráció törvényének. A vibráció törvényével a Nap, a Hold, valamint az Uránusz és a Neptunusz áll közvetlen analogikus kapcsolatban az asztrológiai őserők közül, az asztrológiai erőterek közül viszont, az Oroszlánon és mind a három vízjegy: a Rák, a Skorpió és a Halak.


Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
 A ritmus, a ciklus és a hierarchia sorstörvénye. Folytatás:Jézus, aki nem vallást, hanem a mítoszok (legendák = törvények) és a költészet közérthetősége szintjére leképezett metafizikai szemléletet ...

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
A teremtési és megváltási folyamatok rendjének, valamint az ismétlődés és a rend ciklikusságának a törvénye. Az anyagi megnyilvánulási forma-rendszerek törvénye, vagyis a Tér és az Idő Törvénye. ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Az én volt-feleségemnek egy amerikai pszichológus által írt csodakurzus tanaiban, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamban hirdetett örök-béke elérési lehetőségeiről szóló misztikus ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
A POLARITÁS TÖRVÉNYE, VAGYIS A SZÉLSŐSÉGES LÉT- ÉS ÉLETHELYETEK SZÜKSÉGÉNEK AZ EGYETEMES TÖRVÉNYE. Az ötödik egyetemes sors-törvény.(A lelepleződés és a leleplezés szükségének a törvénye.) ...

Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatott-i Bolondság? A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból ...