Szepo

Oldottságaink jegyében - avagy női energiáink

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   67246   ·   Archívum

Egy földi határhelyzetbe(született) hozott ember rendelkezik az Egyetemes Lét minden minőségével, ezek közül most az oldódásainkat szolgáló minőségekről szeretnék pár szót ejteni.

Oldottságaink jegyében - avagy női energiáink

Oldottságaink ezen bolygók által jelzett minőségek jó természetéből adódhatnak. Tehát a női minőséget képviselő jellemzők is csak akkor tudnak oldottságot adni, ha teremtői szintre nemesítettük őket. Az oldódás mindig női(negatív) irányú műveletvégzés eredményeképpen érhető el, ez a befelé irányuló, önmaga átvilágítása által, önmagában kereső(és találó) tevékenység jár feloldó hatással, bár ennek különböző szintjei és irányultságai vannak.

A Hold, Vénusz, Neptun és Plutó energiájáról szeretnék ebben az értelemben beszélni.

hold

 A Hold által jelzett minőség az információbefogadás, átalakítás és visszatükrözés alapvető lépéseit végzi el bennünk. Ha egy személy képletéből azt olvassuk, ki hogy a Hold eléggé negatív aspektusokban vesz részt, akkor az információáramlás ezen fajtáival biztosan gondja van az illetőnek. Lehet, hogy nem képes a spontán információt a külvilágból, vagy akár saját belsejéből sem befogadni, hárítja ezt, nem befogadó, elhárító magatartást tanusít bizonyos esetekben. Előfordulhat, hogy az átalakítási mozzanatban akad el, mert sehogy sem akarja átengedni magán az érzelmeket, vágyakat, ösztöneit, nem is vesz tudomást róluk. Elakadhat a harmadik fázisban is az információ, a kifelé vezető ajtón. Ilyenkor visszatartás van, és igencsak vízvisszatartással, narancsbőrrel, hízással küzdenek ezek a személyek. Ezért a rák-típusra jellemző a “gömbölyűség”. A negatív megélések arre hajlamosítanak, hogy az információt el kell rejteni, nem szabad kiadni, az érzelmeinket ilyen módon nem tudjuk kiélni. Az emberek sokasága szenved ettől, pl. férfiak körében még erre is nevelték őket anyáik és a társadalom. Az elrejtett, elhazudott, lenyomott tartalmak pedig más kiutat keresnek, így a személy oldottsága biztosan csorbát szenved. Itt mindig fellelhető egy félelem ennek a teremtési folyamatnak a megvalósulásától, teljes minőségében való megélésétől. Ezért, ha feszültek, ingerültek, szomorúak vagy lehangoltak vagyunk, mindig annak a jele is egyben, hogy van valami olyan rejtett tartalom a mélyben (az okokban), amit rejtegetünk magunk elől, nem tudunk szembenézni ezzel. Általában önkéntelen rejtegetést jelent.

A Hold által jelzett rejtett ösztön- vágy és érzelmi élet olyan mágikus hatásokat teremt, ami olyan belátásokra akar ébreszteni, hogy egyszerűen “oldottan jobb”. A rejtett tartalmak tudatosítása, napvilágra hozatala (Nap-tevékenység) az ellenpárja a rejtettségnek, így együtt tudják ezt is megfelelően megvalósítani.

Nem véletlen, hogy az érzelmek oldó hatással bírnak, magyar nyelvünk is érzékletesen fejezi ki, hogy a gondjaink, bajaink meg-oldódnak. Csak naptevékenységgel tudunk oldani, oldódni, megoldani.

Az információáramlás és felszínre hozatal annyiban kölcsönhatásban vannak egymással, hogy amit felszínre hoztunk (tudatosítottunk), annak a megélésétől már nem kell félnünk, tehát az információ (legyen az vágy, ösztön, érzelmi vonatkozású) könyebben áramlik, ha a félelem nem torlaszol gátat a megélések elé. A Hold a teljes teremtési folyamatban való részvételünket mutatja. A teremtés és az oldottság is csak akkor tud jól megnyilvánulni, ha az információáramlás minden szakaszát meg tudjuk élni, nem tartanak a félelmeink vissza. Ellenkező esetben érzelmi gátoltsággal kell számolnunk. A feszített életmód nyilván nem kedvez ennek, mert időt kell hagynunk magunknak arra, hogy hazataláljunk magunkhoz. A Hold és Nap egyensúlyából származik egyfajta oldottsági szint, amit még jócskán emelhetünk.venusz

A Vénusz a négy alapelem harmonikus egységét mutatja személyünkben, így ha valamely elemek túlsúlyosak a jellemünkben, ez a minőség automatikusan csorbát szenved. Ez a minőség a feltétel nélküli – tehát spontán – Teljesség ősprincipiumának a megtestesítője. A Vénusz szimbolizálja a kiegyenlítődésre és természetes kiegészítődésre való hajlamunkat, ezért a szerelemre való vágyunkat is. Önmagában nem tartalmaz semmilyen tudatos törekvést, csak automatikusan magához és egységbe vonja a természeti elemeket. Ezért a hatása irányíthatatlan, kivédhetetlen, ellenőrizhetetlen, semmilyen akarati befolyás nem tudja megváltoztatni minőségét. A négy természeti elemmel harmóniát teremtve és fenntartva, önmagától kiegyenlítődik az ember személyében ez a vénuszi minőség, így sugározni fog a derű és az elégedettség, ami ennek ismertetője. A négy alapelemmel a szellemi megfelelők szintjétől a természeti alapelemek szintjéig, ennek minden aspektusával megismerkedve és átélve minőségeit tudunk megismerkedni. A “keresési ösztön” (vagy ennek megfelelő vadász-ösztön) azt jelzi, hogy valamelyik elem hiányát éljük meg, így tudunk csak kiegyenlítettségi szintet biztosítani magunknak, ha kívülről “bekebelezzük”. Egy vénuszi harmóniában élő ember nincs függőségben ezektől a minőségektől, hanem amit az adott időminőség rendelkezésére biztosít ezzel él és kiegyenlítődik. Napjaink stresszes, ideges, tűz elemű telítettséget mutató emberein igencsak megnyilvánul a vénuszi harmónia hiánya, a férfias túlerő dominanciájának következtében. A Vénusznak a többi, nemi identitásbeli sajátosságáról majd egy későbbi, másik cikk kapcsán szeretnék sort keríteni. A Vénusz női minőségét a Mars "nemzi" egyensúllyá, az ők nászából születik a Harmónia.

neptunA Neptun már egy sokkal magasabb szintű kiegyenlítettséget megkövetelő és megvalósító úgymond “spirituális” bolygóminőség. Ez az Egyetemes Egységtudatba való kapcsolódási képességünk princípiuma, az Egyetemes Szeretet-érzés átélési képességének bolygója. Asztrológiai szimbóluma is nagyon beszédesen az egyetemes imagináció tengelyéből kinövő test-lélek-szellem hármas szigonya, ezáltal könnyen megérthető az imagináció teremtésprovokáló jellegzetessége. Ameddig az Egységtudat nem jön létre az emberben, addig zavaros, ködös, szédült, kába és mindaddig kompenzál és szaladgál a világban ennek a megtalálása érdekében. Elindult szegény legény a hamuban sült pogácsájával és amíg meg nem küzdött a sárkánnyal, el sem nyerheti a hazatérés egységének érzetét. Mindenki az egységet, a szeretetet keresi, bár a szeretet fogalma nagyon zavaros manapság, ahogy az átvilágító képességeinket sem ismerjük eléggé. Legtisztább formájában csak a Rendeltetésük útján járó– ezt megvalósító – emberek érhetik el, ha képesek szinte minden pillanatban az Abszolut szellem minden formájával egyesülni nagy odafigyeléssel, tudatossággal, értelemmel. Íly módon nyitja meg a fény a szeretet útját. Ennek megértéséhez a Szeretet Törvényét is ajánlom megismerésre. Ez már egy sokkal öszetettebb minőség, ezt elérni is több odafigyelés, több szellemi tartalomból merített megvalósítás szükséges. A szeretet neptuni minősége csak az ön-átvilágítás uránuszi fényétől nemesedik kultikus munkálkodással Egységgé.pluto

A Plutó, az Egyetemes és Teljes kiegyenlítődés minősége, a Mindenséget és az Egyetemes Igazságot megtestesítő bolygó. Ott áll minden teremtési forma gyökerénél, ő a Tűz és a Víz, a Föld és a Levegő jegyű bolygók kiegyenlítettségi faktora.

A Plutó vigyáz arra, hogy a személy teljes és végső kiegyenlítődése megvalósulhasson, a Cél amiért született beteljesülhessen, a teremtés a személy által elérje önleleplezése és realizációja által saját megújulását, újjászületését. A Nap és a Hold; a Mars és a Vénusz; a Neptun és az Uránusz összehangolt kiegyenlített minősége szükséges ahhoz, hogy a Plutó minősége kiegyenlítődjön. Ilyen módon kell a tudatunk számára ismeretlennel való szüntelen találkozás; a harc a harmóniáért és az elemek kiegyenlítődöttségéért; a felismerések láncolata és önmagunk átvilágítása; a Rendeltetésünkről való ismeret és ezen való munkálkodás, nem megy ez könnyen. Vigyáz arra, hogy a saját utunkon járjunk és ennek a megvalósítását éljük, az igazságunk csak ezáltal válhat teljessé. Ha a horoszkópunkban elfoglalt életterületen nem vagyunk jelen, vagy ha nem a rendeltetésünket visszük véghez, akkor jelez.

A Plutó vagy a hatalmas erejű Teremtés, vagy a Torony összeomlása. De ugyanakkor ő az Ördög is, aki megmutatja önmaga árnyékában a kincset, amit a leleplezés során találunk, ő a végső Rend és a végső Igazság, és mint ilyen a saját személyünkön belül megvalósult Rend és Igazság.

A Plutó oldottsága a Bolond-állapot oldottsága. Ez az oldott állapot a Lélek legmélyéről fakad, ha az Okok világában az ember teljesen otthonosan mozogva félelemérzeteit teljesen feloldotta, éberséggel, nyitott szellemmel és nyitott szívvel éli mindennapjait, hiszen ha az ember végső valóságát megvalósította, legbensőbb Igazát megtalálta, nem marad más csak a Szeretet és az Oldottság határtalan megnyugvása és boldogsága. Ám az Élet minden pillanatban kérdőre von, nem lehet egyszer megcsinálni, aztán a "kész van" állapotában megnyugodni, mert nincs állandóbb a Létben, mint a változás.

Az oldott személy, az Igazi Bolond-állapotban nyíltan megéli és vállalja önmagát az adott pillanatban, helyzetben. Nem szégyelli magát, nem kompenzál sem erőt sem nyíltságot, hanem "TELJESEN VAN". Annak ellenére, hogy a női, befelé ható minőségek teszik az oldottságainkat lehetővé, mégis ha valaki tud befelé "aktív" lenni, ez azt jelenti, hogy az aktív férfi minőséget magába tudja integrálni, és tulajdonképpen a férfi-női energia egyesülésének és egymást áthatásának az eredménye az oldottság. Így válik egyértelművé, hogy a női energiák lényege a befogadás képessége. Nagyon sok esetben az ember falat állít szellemi vagy lelki téglákból, ezért azon nem tud áthatolni semmilyen férfi-minőséghez sorolható energia, így maga a női energia akad el, az egyensúly nem jön létre. Az aktív , férfi-erőinket a női-erőinkkel saját magunkon belül is ki kell tudnunk egyenlíteni, mert ebben terem az oldottság, a boldogság. Ha a saját férfi-energiánkat sem tudjuk befogadni, aktívvá tenni, a kívűlről érkező minőségeket is ugyanúgy meg fogjuk állítani. Ha belül nincs harmónia, kívül sem lesz. Ezért az lenne az elsőrendű, hogy a kutatás szenvedélyét, az átvilágítás fényét, a rendeltetésünk útjára való lépés bátorságát mi magunk tudjuk megtenni, akár férfiként, akár nőként élünk.

Ennek a megtalálásához kívánok Mindenkinek Jó Utat!

 

http://www.asztroporta.hu/

 

Kép források: www.pixabay.com; http://csillagaszat.uw.hu/pluto.jpg

Felhasznált irodalom: Kozma Szilárd Bolygókról szóló tanulmánya
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.