Szepo

A hangoltság =rezonancia) és Vibráció törvénye

Kozma Botond Szilárd   ·   8 éve   ·   Tanulmány

Kozma Szilárd:

 

II.  A hangoltság, avagy a VIBRÁCIO törvénye.

 

 

   Más nevein: a Rezonancia illetve az Affinitás és a Tükröződés törvénye. Magyar népi meghatározásban annak az elvnek a törvénye, ami szerint: "A zsák megtalálja a foltját.".

    "Semmi sem áll, minden, ami létezik, még a gondolat és a képzelet is vibrál." - Ötezer évvel ezelőtt írták le az egyiptomi hermetikusok ezt az egyetemesen érvényes metafizikai (Tehát időtől és tértől függetlenül, mindenütt és mindenkor érvényes!) igazságot. A modern fizika kutatási eredményei is igazolták ennek az ötezer évvel korábban leírt hermetikus tételnek az érvényességét, amely valósnak bizonyult az anyagi világ minden szférájában. A hermészi kinyilatkoztatás viszont nem csak az anyag különböző megnyilvánulási formáira vonatkozik, hanem az egész létezésre. Az anyagi, a biológiai, a lelki és a szellemi – spirituális létezés közötti különbségek tulajdonképpen az abszolút ősszellemnek a különböző rezgési skálák, vagy vibrációs állapotok szerinti megnyilvánulásának a következménye. Minél közelebb áll az abszolút lét-állapothoz és minél magasabb a vibrációs állapot, annál összetettebb létezési formákkal és létállapotokkal találkozunk (Például az ideák világa.). És minél alacsonyabb rezgési fokot (frekvenciát) mérünk, annál durvább, tehát áthatolhatatlanabb, rugalmatlanabb és változtathatatlanabb megnyilvánulási formákkal  szembesülünk (Fizikai - kozmikus létállapot általában, és a legkeményebb anyagi létformák a földön, esetleg biológiai életformák, stb.).

    Egy finom szellemi információ, valamint az anyagi világnak egy durva (tehát egy átlagos képességű ember számára is azonnal érzékelhető) jelzése, külön - külön, csakis a velük azonos vibrációs állapotban levő (azonos rezgési skálán létező) közegekben, a velük azonos vibrációs állapotban levő energetikai struktúrákban áradhat szét, csakis ott nyilvánulhat meg a maga teljességében, ott idézhet elő lényegi változásokat: Hasonló a hasonlót vonzza. De figyelem: hasonló a hasonlót le is győzi, be is keblezi és meg is változtatja! Eközben a kevésbé hasonló létállapotoknál, tehát az egymástól differenciáltabb rezgési állapotban létező létformáknál ez az áthatoláson keresztüli változtatás nem áll fent. Ez az egyetemes vibrációs állapot, a misztikusok által Isten Misztikus Testének nevezett Egyetemes Éteri Szubsztanciának (A Pránának: az ősszubsztanciának) a tulajdonsága, a mindenkori létezési állapota.

    A modern fizika "fehér zaj"-nak nevezi azt a rezgési határ állapotot, amely az anyagi világot elválasztja a magasabb rezgési fokozatú létállapotoktól (“dimenzióktól”). A fizikai dimenzióban ismert rezgési formák, úgymint fényhullám rezgése, hanghullám rezgése, az elektromos áram, vagyis az elektronok, a pozitronok, a neutronok és más anyagi részecskék rezgése, valamint a hő-kvantumok rezgése, mind - mind a szellemi világ "fehér zaj alatti - állapotának" a rezgési frekvenciájánál alacsonyabb, tehát a fehér zajnál alacsonyabb rezgési szintű, durvább megnyilvánulási formái. Ha egyetlen nagy papírlapon grafikailag ábrázolhatnánk a fizikai világban mérhető minden létezési és sugárzási forma alaprezgésének a grafikai íveléseit egy egységes mérték szerint, ezeknek a sugár-rezgéseknek az ábrázolt formái (grafikonjai), valahol, egy fizikai számításokkal meghatározható pontban, egyszerre mind találkoznának. Ez az interferencia- pont jelezné azt a váltó pontot, amely elválasztja az anyagi világot a szellemi világtól. Ez a váltó pont jelezné azt az ideális frekvencia-rést ahol az anyagi sugárzás szellemi információvá válik és viszont: azt a vibráció - csökkenési küszöböt, amely alatt a szellemi információt tartalmazó energetikai (éteri) mező (az éteri szubsztancia) anyagi szubsztanciává sűrűsödik (materializálódik).

    A folyamat tulajdonképpen az általunk valóságosnak érzékelt fizikai jelenségnek a fordítottja: A fizikai dimenzióban észlelhető legmagasabb és legfinomabb rezgési fokozatoknál sokkal magasabb fokú (finomabb) rezgési állapotban létező információs- energetikai struktúráknak (a spirituális létformáknak, a spirituális ős-erőknek és ős ideáknak, tehát a gondolatainknál és képzeteinknél is magasabb rezgési állapotban létező ősideáknak) a rezgési frekvenciája csökkenése következtében, e váltó pont által jelölt vibrációs skála-küszöbön aluli frekvenciás állapotba kerülő létállapotok anyagi formákba sűrűsödve jelentkeznek. A spirituális energiát és információt tartalmazó energia-kvantumok ezen a fehér zajnak nevezett, alsó rezgési küszöb alatti rezgési állapotaikban eldurvulnak (csökken a rezgési frekvenciájuk) és az alacsonyabb (anyagi) rezgési állapotukban, durva és kevésbé áthatható, kevésbé változtatható, de egymástól jól differenciált, rugalmatlan információs- energetikai struktúrákba: anyagi formákba tömörülve, hozzák létre az anyagi világ különböző megnyilvánulási formáit, az őket emígy „létrehozó” eredeti, spirituális ősmintájának megfelelően formálódva!

    A vibrációs interferenciák által, különböző szellemi színezetek szerint rendezett, illetve a vibrációs frekvenciák és interferenciák szerint anyagi struktúrákba rendeződő szellemi ős szubsztanciából (az éterből), a két alkímiai létprincípium (Világosság és Szeretet, Maszkulin és Femininin), a három alkímiai ősminőség (Sarkalatos, Szilárd és Változó, vagy: Sal, Sulphur, és Mercur,  Tatva, Manas és Radzsasz, stb.) a négy ősi alapelem (Levegő, Tűz, Víz és föld), a hét alkímiai alapművelet, a tíz egyetemes törvény és teremtő erő szerint és a tizenkét konstelláció által megtestesített morfogenetikus – kauzális erőtérben rendeződő, és egymást befolyásoló és fenntartó, különböző hatású spirituális ősállapotokból, tehát az ősi (metafizikai: fizika előtti, fizika fölötti) információs-energetikai erőterekből és az egyetemes törvények és alkímiai lételvek szerint, létesülnek és tömörülnek (materializálódnak) a fehér zaj alatti határállapotba: az anyag állapotába került különböző létformák.

 

     A (durva) fizikai (anyagi) létállapot ugyanis a Létezés végső, határ- állapota, határhelyzete. A Teremtés tehát, nem az anyagban, nem az anyagi világban kezdődik, hanem ott végződik(!), ott áll meg és ott jut határ-állapotba. Ám ez a határ állapot és ez a határhelyzet is állandóan változik és tágul. Nem hiába beszélnek a fizikusok táguló világegyetemről, noha a fizikai világegyetem is, csak egy bizonyos vibrációs skálán belüli létezési állapot, csak egy bizonyos rezgési skálán belüli és tűrési határon belüli megy nyilvánulása a létnek. Az anyagi kozmosz tehát, még egyáltalán nem az Egész és a Teljes világegyetem, hanem annak a fehér zaj alatti frekvencián rezgő állapota és része. Ez viszont, Lilith-mentes állapot, annak ellenére, hogy a maga összességében és összetettségében, az anyagi mintázata által, tökéletes tükre és formai kifejeződése a szellemi világegyetemnek: az egyetemes létnek. A legtömörebbnek hitt atom részecskéi között is akkora távolságok vannak a részecskék térfogatához viszonyítva, mint az általunk is ismert bolygók között, azoknak a térfogatához és sűrűségéhez viszonyítva. Ezeken az atomokhoz és atomi részecskékhez képest nagy, fizikai távolságokon belül léteznek az atomokat, valamint az atomi részecskéket és a szubatomi részecskéket „fenntartó” és azok struktúráit különböző mintákba rendező (szubatomi) energetikai terek, amelyekből azok a, magas sebességű pörgésükkel a szilárd anyag látszatát keltő energia-kvantumok válnak ki, amelyek a szubatomi részecskéket képezik.

    Ugyanakkor, a különböző (kauzális és ideális) létesszenciáknak megfelelő és az atomi struktúrákat ezen idea mintáknak megfelelő, azok lényege szerinti fizikai (geometrikus) mintákba rendező, fizikai energetikai tereket a spirituális lét-minták szerint strukturált és differenciált, éteri és asztrális energia-terek tartják fent, azok táplálják egyetemes létenergiával. Tehát, a fizikai – anyagi mintázatokat létrehozó (fizikai) energetikai terek is, pontosan a fizikai anyag alapját képező, de a fizikainál finomabb éteri, asztrális és szellemi - ideatikus szubsztanciák töltik fel energiával. Sőt, létezik még azoknál is finomabb rezgési szintű kauzális szubsztancia is, amit fentebb, a hermetikus filozófusok kifejezésével élve, az imént Isten Misztikus Testének neveztem. Ebből, az abszolút ősi, kauzális és spirituális energia-térből jönnek létre tehát, a kauzális teremtési képzetek alapján az idea-világ mintái (ősi ideái), amely idea-minták szerint differenciálódnak az ősi energetikai terek, és további vibráció csökkenéssel, így jönnek létre a mentális, asztrális és éteri energia-terek, majd a fehér-zaj frekvencia-küszöbe alatt az ősi idea-mintázatokat is tartalmazó fizikai terek, amelyek ezen ősi idea-mintázatok szerint differenciálják és strukturálják számunkra szilárd anyagi állapotként érzékelt, fizikai világgá a szubatomi energia- részecskéket, majd az atomi struktúrákat.

    Az anyagnak és anyagi világ létesülésének a kulcsa és magyarázata tehát a kvantumfizika által felfedezett szubatomi részecskévé váló energia-kvantumoknak a különböző mintázatú („színezetű”) fizikai energia-mezőkből való kiválása és azonnali atomi struktúrákba való tömörülése – rendeződése. És itt érjük utol a modern asztrofizika nagy tévedését is, amely egyrészt azt állítja, hogy a fizikai világegyetem egyetlen egy másodperc töredéke alatt, hirtelen mintegy a semmiből egyszerre, csak úgy, nem tudni mitől és miért, „kirobbant”. – Ez a mostanában, a híres Oxfordi professzor, a tolószékben élő és beszélni nem tudó Hawkins fizikus által fenntartott és bizonygatott Ősrobbanás – elmélet. Ők tehát még mindig az ősrobbanáskor keletkezett anyag- és energiamennyiséggel számolnak és azt az apokaliptikus víziót vezették le ebből a metafizikai tudatlanságukból keletkezett téves látásmódjuktól, hogy az anyagi világnak két milliárd év múlva teljesen meg kell szűnnie, mivel a Huble-féle egyetemes tágulási erőnek következtében, addig tágul majd a fizikai univerzum, amíg minden egyes atom szétbomlik és szétoszlik a határtalan univerzumban és az anyag nélkül marad. És képesek tudományos képleteket alkotni és levezetésekkel bizonyítani ezt a metafizikai képtelenséget (Hiszen nem véletlenül és céltalanul lett létrehozva, sem a fizikai dimenzió, de még inkább nem az egyetemes létezés tudatát az individuális tudatában hordozni és értelmezni képes ember!), csak azért, mert nem jöttek még rá arra, hogy az anyagot képező szubatomi energia kvantumok, az őket fenntartó és őket rendezett struktúrákba tömörítő energia-terekből válnak ki! Azt tehát, hogy hiába tágul a kozmosz, mert attól az anyag még nem fogy el belőle határtalanul szétoszolván, mivel nem „csak” annyi anyag létezik benne, mint amennyi keletkezett állítólag az ősrobbanáskor (Ami ismét csak nem egy meghatározott idő-momentumban megtörtént és azzal együtt le is zárult „teremtődési”, aktus, hanem egy állandóan és mindig folyó és történő teremtési folyamat!) keletkezett, hanem az anyag folytonosan energiából létesül és keletkezik és átáramlik „hozzánk” a fizikai dimenzióba, a finomabb energetikai terekből. - El nem képzelhető, hogy a fizikusoknak, ez az egyszerű és kézenfekvő tény, hogy a csodába nem jut végre az eszébe?            

II.

  

    De számunkra a vibráció törvényének jelentősége nem a fizikai világegyetemnek a szellemi szubsztancia szerinti felépítettségének az öncélú megértésében áll, hanem a mindennapi életünk értelmessé, értékessé, egészségessé és harmonikussá tételében való hasznosíthatóságában. A vibráció tőrvényének az ismerete ugyanis lehetővé teszi számunkra a hozzánk közel álló és a velünk kapcsolatba kerülő személyekkel és lényekkel, valamint a környező fizikai természettel való tudatos, kiegyenlítődési képesség kialakítását. Pontosabban: a vibráció törvényének az ismerete lehetővé teszi számunkra a kapcsolataink és a konfliktusaink kezelhetőségét, alakíthatóságát, az azonosulási és elkülönülési (felülemelkedési és feloldási, meghaladási: felszabadulási) képesség kialakítását.

     A legérzékletesebb példákat arra, hogy miként nyilvánul meg a mindennapi életünkben a Rezonancia és az Affinitás törvényeként is ismert Vibráció Törvénye, illetve arra, hogy ennek a törvénynek az ismeretét miként hasznosíthatjuk a környezetünkkel fenntartott viszonyainkban, a különböző személyekkel folytatott, különböző jellegű kapcsolatainkban, az Asztrológia területén találunk. Általában az alsó és a felső asztrál dimenzióknak megfelelő vibrációs skálán élő Víz jegyű szülöttek, nagyon könnyen, szinte startból, ráhangolódnak egymásra és önkéntelenül átveszik egymás érzelmi hullámzásait. Ugyanakkor, szintén önkéntelenül megpróbálják egymást befolyásolni, szeretnék egymást hasonlóvá változtatni (összemosni). Az persze más kérdés, hogy pontosan ezért a víz jegyű szülöttek, ha burkoltan is, de állandó konfliktusban állnak, vagy legalábbis nehezen tudnak kijönni egymással, hiszen nem csak hogy ráéreznek egymás lelki állapotára, de át is veszik egymás negatív és szélsőséges érzelmeskedését és ezt szeretnék tovább adni másoknak is, szeretnék, ha mindenki a környezetükből és az egész világon együtt éreznevelük. Ezzel szemben a kívülállók számára többnyire kellemes és üdítő hatásúnak tűnik egy nyugodt természetű föld jegyű szülöttnek egy másik megfontolt és alapos föld jegyű szülött társaságában biztonságban éreznie magát, holott ebben az esetben, a két ember között semmiféle lényeges információ csere nem történik. Ezért ez a föld jellegű, alapos megfontoltság és túlzott nyugalom például akár az őrületbe kergethet egy mindenüvé behatolni akaró, mindent megismerni, vagy meghódítani és megtermékenyíteni akaró, tettvágytól hajtott Kos szülöttet, amennyiben ők együtt kell valami fontos dolgot véghezvigyenek! - És nehéz boldognak lenni a föld jegyű, nyugodt és lassú, minden részletkérdést akkurátusan aprólékossággal megvizsgálni szerető Bak szülöttnek egy szenvedélyes és erőszakosan célratörő, türelmetlen, azonnali sikert aratni akaró, tüzes Kos mellett!

    De tudnunk kell azt is, hogy ezek az alaptermészetek (alaptinktúrák) senkiben sem találhatók meg egyértelműen és elkülönülve, hiszen a napjegyünk csak huszonöt - harminc százalékát adja az alaptermészetünknek és a legtöbb esetben a születési képletünkben álló Sárkányfarok konstellációja sokkal meghatározóbb mint a napjegy. Az viszont gyakran megtörténik, hogy valakiből teljesen hiányzik a négy közül valamelyik alapelem, ami azt jelenti, hogy a másik három alapelem tulajdonságaiból több található az adott személyben. Ezek a személyek ha találkoznak - és a rezonancia törvénye alapján gyakran találkoznak és azonnal felkeltik egymás figyelmét: önkéntelenül provokálják egymást -, hamar kiderül, hogy vagy nagyon könnyen összeférhetőek és jóban-rosszban, erkölcsösben - erkölcstelenben azonosulni tudnak egymással és mindenben egyetértenek (Ikrek, Nyilas), vagy már az első találkozásuk alkalmával kiderül, hogy egymásnak esküdt ellenségei. Ugyanis a Polaritás Tőrvénye hatására, az azonos eredetű tinktúrák létezhetnek ellentétesen szélsőséges megnyilvánulási formákban is. Köznapian úgy szoktuk ezt mondani, hogy a két embernek van, illetve nincs közös érdeklődési köre, és hogy vagy hasonló, vagy merőben ellentétes ezeknek a személyeknek (a szellemi élet-programjukból és a neveltetésükből, az élet-képzeletükből adódó) érdekeltségi köre, a lelki alapállása.

     Amennyiben ez a nagyfokú probléma-azonosságból eredő ellentét tudatossá válik és a két szülött képes a Vibráció Tőrvényének a rá vetülő következményeit: hatásait tudatosan kezelni, ha mindkettő külön-külön figyelembe veszi (tiszteli) a másik vibrációs másságát, egyik sem fog olyasmit igényelni a másiktól és nem fog úgy viselkedni a másik társaságában, hogy azt irritálja és zavarja a saját - ellenőrizetlen - természetéből eredő, a másikra provokáló módon ható megnyilvánulásaival. És viszont: egy érzelmeiben könnyen befolyásolható (pl. vízjegyű) szülött fokozni fogja szellemi éberségét egy másik víz jegyű szülött társaságában, hogy a partnere érzelmi hullámzásai (negatív kisugárzása) ne befolyásolják ítéleteiben, döntéseiben és általános mentalitásában. Persze, ezt csak akkor teheti meg ha, ismervén az egyetemes tőrvényeket és a saját horoszkópjából kiolvasható szellemi - lelki meghatározottságait, tudatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy saját személyiségén belül feloldja és kiegyenlítse a diszharmonikus lelki és szellemi állapotokat (hangulatokat) előidéző, víz (érzelmes, meghatódó, hullámzó kedélyű) és tűz (szenvedélyes, lobbanékony, gátlástalan) jellegű tulajdonságait.

    Minél alacsonyabb (fizikai, lelki és szellemi) vibrációs skálán vagyunk (élünk), annál zavarosabb és zártabb (öncélúbb, együgyűbb) az információ befogadási készségünk és ezért annál nehézkesebb és zavarosabb: problémásabb a többi emberrel való kommunikációnk. Emiatt az alacsony és zavart rezgési frekvenciák létszférájában állandóan szélsőséges azonosulási-ellenkezési alapállási formákkal kell számolnunk az embertársaink részéről. Ezért az anyagi és az asztrális (érzelmi) síkokon, vagyis az érzékelési képességeink által biztosított információ- áramoltatás és információ- csere szintjén, de a mentális (gondolati) információ áramoltatási erőterekben is, állandó kommunikációs nehézségeink adódnak, mert a szellemi információk nem juthatnak el a mentális és a kauzális receptorainkig, hanem többnyire megállnak, és viaszverődnek, vagy összezavarodnak a fizikai és az asztrális energetikai pajzsokon (Lásd épp a vízjegyű szülöttek esetében a Rák és a Skorpió páncélzatát, valamint a Halak érzelmi láncöltönyét). Az alacsony vibrációs szinteken állandóan, ellenőrizetlen és kaotikus - érzelmileg és értelmileg őrvény szerű, vihar szerű - információ közvetítés történik, így ezeken a szinteken csak alacsony rendű kapcsolódások, alacsony rendű azonosulási formák - rezonanciák - lehetségesek.

     A spirituális tudatosságra, illetve magasabb vibrációs állapotokra törekvő személyek, akik képessé vállnak saját személyükön belül kiegyenlíteni a kauzális maghatározottságukból (karmájukból) eredő lelki és szellemi feszültségeiket, diszharmonikus állapotaikat és ezért idővel ténylegesen érhetnek el magasabb vibrációs létállapotokat, de ennek az eléréséhez, fenntartásához és állandósításához a kezdetben egy finom fizikai egészségre való törekvésekkel egybekötött, majdhogynem erőltetetve fenntartott lelki és szellemi éberség szükséges. A szellemi életet gyakorló személyek számára mindenképp fontos a vibrációk szintjének tudatos emelése, vagy épp fordítva: a vibrációk ellenőrzött csökkentése, különböző lazító, vagy serkentő technikák (sport, harcművészet gyakorlása) és meditációs gyakorlatok segítségével (pl. Joga, nem egoista vágyakat, hanem a szeretet-azonosulási és a fény azonosulási képességet megszerzésére és növelésére szolgáló agykontrolos meditáció), valamint a spirituálisan célirányos - kultikus - mozgási formák gyakorlásával ( pl. a Qi - Kong, a Ji-Csing, vagy a harcművészetek formagyakorlatai: katái). Mindazonáltal tudni kell, hogy a legmagasabb vibrációs színtű lét- és tudatállapotok elérése csakis az egyetemes felelősségtudatba ágyazott (egyetemes) Szeretet átélésének a tudatosan állandósított gyakorlásával lehetséges. Ez lelkünknek és szellemünknek az egységbe való kapcsolódási képessége (szeretet) intenzív átélésével, személyi tudatunknak a Szeretet élet-melegével való átitatásával tehető lehetővé.

     Ám a dolog fordítva is igaz: az egoizmusunk, az önérzeteskedéseink, a becsvágyunk, a bosszúvágyunk, a sértettségi érzéseink, a félelmeink, az egyéni (személyes sorsunkkal, vagy környezetünk, élettársunk, viselkedésével szembeni) elégedetlenkedéseink, a nyílt vagy rejtett gyűlölködő érzéseink, a közönyösségünk, a sötét és negatív ambícióink, de sokszor még az általunk jónak képzelt, jóakaratú és jóindulatú ambícióink is, amivel másoknak, azok akarata ellenére és józan belátása ellenére, minden áron jót akarunk tenni, alacsony vibrációk őrvényébe sodornak bennünket. És ezeket a negatív (diszharmonikus) belső átéléseinket a közvetlen környezetünkre is kisugárzunk, kiáramoltatjuk, ha akarjuk ezt, ha nem. Ezért is jó tudni, hogy a vibráció törvénye alapján, tudatosan, vagy önkéntelenül, pozitívan, vagy negatívan, de szellemi-lelki állapotaink kisugárzásával állandóan befolyásoljuk a környezetünket és természetesen a környezetünk is befolyásol minket. Ez ellen a tény ellen nem védekeznünk kell, hanem az ellenőrzött (tudatos) szellemi és a lelki kommunikáció minél nagyobb, harmonikusabb és felemelőbb spektrumát kell megvalósítanunk ahhoz, hogy boldogan, kreatívan (szellemi képességeinket kibontakoztatva) és egészségesen éljünk.

    A Vibráció, azaz a Rezonancia törvényét a tükröződés törvényének is nevezzük és ennek értelmében, mindig csak olyan vibrációs szintű jelenségekkel és személyekkel találkozhatunk és olyan lényekkel kerülhetünk kapcsolatba, amelyekkel (és akikkel) valamilyen módon, főképp a mentális és a kauzális dimenziók szintjén azonos rezgési frekvencián létezünk. Ilyen értelemben a vibráció tőrvényét az egyéni Sors-megoldás, illetve a Sors feloldás tőrvényének is nevezhetnők. Mindig olyan emberekkel, lényekkel, tárgyakkal és jelenségekkel találkozunk, vagy kerülünk konfrontációba, akikkel és amelyekkel, valami - a találkozás pillanatában nem mindig helyesen érzékelt, többnyire érthetetlen és értelmezhetetlen - kiegyenlítődni: megélni, megoldani, elszámolni, elintézni valónk (és néha konfrontálódni valónk is!) van fejlődésünk aktuális szakaszában. És ez akkor van így, ha az illető személy valamiért számomra nem közömbös, ha a jelenség fölött nem tudok nyugodtan átsiklani, amennyiben az valamivel (egy, a figyelmünket önkéntelenül magára vonó jellel: színnel, formával, fénnyel, gesztussal, vagy talán épp egy agresszív cselekedettel, durva szóval, vagy éppenséggel az akadály-mivoltával) fel hívja magára a figyelmemet. Ez nem azt jelenti, természetesen, hogy lényem minden vonatkozásában azonos hullámhosszon állok azzal a személyjel, akivel mélyebb és fontosabb kapcsolatba, illetve konfliktusba kerültem.

    Ha békés járókelőként, egy utcai rablás áldozata leszek, nem azt jelenti, hogy én a rablóval minden vonatkozásban azonos hullámhosszon (rezgési frekvencián) állok. De amennyiben ez történt velem, jó, ha mélyen elgondolkozok az eseten, mert ez legalább annyit jelent, hogy egy bizonyos életterületen, amelyre valamiképpen vonatkozik a konviktus (Pl. erősen különböző személyiségeink inkoherenciája egy erőltetett szexuális viszony esetében.), azonos hullámhosszon mozgok a gonosztevővel és a konfliktus pontosan azt jelzi, hogy nekem is még sok homályban maradt felismerni, beismerni és megismerni valóm van azon az életterületen, ahol én is a gonosztevőhöz hasonlóan járok el. Ez minimum annyit jelenthet, hogy én is erőszakosan akarok valamit magamhoz venni, magamhoz kapcsolni, illetve, hogy erőszakosan ragaszkodok valamihez, amit a spirituális fejlődésem gyarapítása (a kiegyenlítődési képességem növelése, a szellemi szabadságom elérése) érdekében el kellene engednem.

     Ezért ha valaki ellenségeskedik velünk, nem egyértelműen csak az illető személy tehető felelőssé ellenséges magatartásáért, ellenséges cselekedeteiért velünk szemben, hiszen ahhoz, hogy az ellenséges cselekedetnek és a negatív érzelmeknek a kisugárzása (hullámai) elérjenek bennünket, valamilyen - számunkra akkor még észlelhetetlen vonatkozásban, rezonanciában vagyunk azzal a helyzettel és azzal a személlyel aki az adott körülmények között, az adott konfliktusban ezeket az ellenséges, kihívó és provokáló megnyilvánulási formákat megtestesíti (“kinyilvánítja”) számunkra.

    Egy autóbaleset után például, még akkor is erős lelki és szellemi vizsgálatot kell tartanunk, ha nem csak a rendőri jegyzőkönyv alapján, hanem a mi lelkiismeretünk szerint is egyértelmű, hogy nem mi követtük el a vezetési hibát és egyetlen személy sem sérült meg. A Vibráció Törvénye alapján ugyanis nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem. Tragikus kimenetelű tragédiákba, háborús összecsapásba és más, drámai kimenetelű konfliktusokba azok a személyek kerülnek, akik a rezonancia törvénye alapján vonzódnak a konfliktushoz, illetve, akiket vonzzanak a konfliktusok, vagy azok, akik az előbbiekkel ellentétben: félénkek és minden áron el akarják a tisztázott - kiegyenlített helyzetekhez állapotokhoz vezető konfliktusokat kerülni, mivel azok felvállalása lelki, szellem és esetleg fizikai erőfeszítést is igényelne a részükről. Azok a felnőtt személyek keverednek tehát “ártatlanul” konfliktusokba, akik félénkek, gyávák, konfliktuskerülők, nem nyíltak, nem határozottak, nem világosak, akik tehát gondolataikban, tetteikben és érzéseikben nem egyértelműek. És természetesen azok is, akik rejtetten gyűlölködnek miközben játsszák a jóságos és béketűrő szerepeiket, akik titokban, többnyire még önmaguk előtt bevallatlanul is bosszúszomjasak és akik rejtetten neheztelnek valakire, valakikre, vagy valamire (általában a világra, az emberekre, vagy a saját sorsukra, ami által az egyetemes teremtőerőkre). Ők azok akik a legnehezebb karmával (sors-kiegyenlítési életfeladatokkal) születtek a világra, akik nem látható és nem érzékelhető módon, nem a fizikai és nem a pszichikai síkon, hanem a legfinomabb létszférák szintjein kegyetlenek, gyűlölködők és agresszívek.

“Véletlenszerűen előállt konfliktushelyzet esetén tehát tudnunk kell, hogy az érzelmeink, vagy a tudattalan szellemi világunk valamely rejtett zugában mi is táplálunk ellenséges érzéseket és agresszív gondolatokat, gyűlölködő érzelmeket és agresszív jellegű mentális késztetéseket (eddig még felszínre nem került, vagy ki nem egyenlített mentális, vagy kauzális tulajdonságokat). A lényeg az, hogy tudatosítsuk magunkban: mindannak ami velünk történik, van valahol egy értelme, amit egyelőre nem vagyunk képesek azonnal megérteni pontosan ott, azon az életterületen, ahol a fizikai esemény történt, ahol a lelki bántalom (sértés), vagy a szellemi provokáció ért bennünket és a mi kötelességünk (az én kötelességem) és egyben a mi lehetőségünk is maximális tudatossággal és személyes felelősségvállalással eljárni, még az ellenségesen kiélezett helyzetekben is! Ez a személyes felelősség viszont semmiképp nem jelenthet konfliktuskerülést, un. úriemberkedést. Sőt, Jézus nem azt mondja, hogy térj ki az elől, aki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, hanem azt, hogy menj el vele két mérföldet. De azt sem mondja, hogy azon túl is a ki kell tartanunk a velünk önkényeskedő személyek mellett. Az a két mérföld, vagyis a ránk erőltetett és általunk tudatosan felvállalt kényelmetlen eseményben való részvétel duplája éppen elég arra, hogy rá gyere: milyen téves úton támolyogsz, miért volt szükség a Sorsod ( személyes szellemi életfeladataid) alapján egy ilyen erőszakos figyelmeztetésre. Hiszen a rezonancia törvénye alapján nem véletlenül találkoztál egy olyan emberrel, aki téged erőszakosan rá akar venni valamire, ami neked nincs a kedvedre!     

     El kell jutnunk ahhoz a hiba-belátó készséghez, hogy felismerjük: egy veszett kutya sem haraphat meg bennünket, ha valamiképpen azzal a lételvvel, amit egy veszett (természetében meg zavarodott) kutya jelent (Feltáratlan és kiegyenlítetlen diszharmonikus Mars, Nap és Jupiter fényszög- kapcsolatok, illetve diszharmonikus Kos, Oroszlán és Nyilas asztrológiai meghatározottságok), vagy ami a kutya veszettségi állapotát korábban létrehozta, esetleg azzal az emberi, vagy természeti környezettel, amelyben a kutya épp megéli veszettségi állapotát, nem vagyunk bizonyos vonatkozásban rezonanciában. Egy ilyen agresszív támadás (baleset) figyelem- felhívó eseményként kell szolgáljon számunkra, amely egy olyan diszharmonikus személyi tulajdonságunkra figyelmeztet, amely az addigi életünkben, azon vibrációs fokon, amelyen az általunk megtestesített létprincípiumok az adott konfliktusig léteztek, még nem kerülhetett felszínre, azaz mindaddig még nem került sor arra a külső, vagy a belső konfrontációra, ami rá világított volna e rejtett tulajdonságunk létezésére és így nem kerülhetett sor a tudatosításra, a kiegyenlítődésre és a harmonizációra sem.

    Konkrétan: a nacionalisták, vagy a rasszisták is csakis azoknak a személyeknek árthatnak, akik a személyi és a csoport karmájukból adódó félelem, gyűlölet, vagy más jellegű alacsony vibrációs állapotok szintjén (lehet éppen a finom szellemi ellenérzések és a fegyelemmel uralt védekezési reflexek szintjén is) a nacionalizmus eszme- és érzelmi köreivel rezonanciában vannak. A rezonancia tőrvénye alapján nem csak hogy olyan konfliktusaink vannak, hanem olyan környezetben is élünk, amellyel, ha rejtett módon (kauzális szinten) is, valamilyen affinitásban vagyunk. És mindig olyan események, történések részesei vagyunk, amelyekkel valamiképpen - sokszor a tudattalanunk legmélyén rejtőző vágyak, sóvárgások, gondolat- képek és képzetek, vagy a rejtett félelmeink és szorongásaink szintjén: az ősideákkal való karmikus kapcsolataink szintjén - rezonanciában vagyunk. És ez a rezonancia attól függetlenül létezik, hogy a polaritás tőrvénye függvényében, a konfliktus időszakában a barikád melyik oldalán állunk. Attól függetlenül tehát, hogy az illető princípium melyik végletes megnyilvánulási formája lappangott bennünk feltáratlanul.    

    Az intellektuálisan pallérozott, kifinomult ízlésű és választékos modorú, ám lelke mélyén kegyetlenkedni vágyó, magasrangú rendőrtiszt, gátlástalan politikusokkal és az un. jó családból származó perverz alakokkal és profi gyilkosokkal találkozik, konfrontálódik és viszont. A sors nehézségek elől a rendőri egyenruha szabvány biztonságába és a törvény védelem látszata mögé rejtőző járőr viszont lumpenekkel, olcsó szórakozásként a polgári rend ellen garázda tettekkel lázadozó lumpenekkel, külvárosi vagányokkal, az adott környezetétől faji vallási és nemzeti másságával külsőségekben, vagy belső mentalitásában elkülönülő, a másságában titokban, vagy nyílt agresszivitással büszkélkedő, vagy e mássága miatt éppen szorongó, rész- illetve fél személyi tudattal rendelkező kisember pedig természetes, hogy fajvédőkkel, nacionalistákkal, vagy vallásos fanatikusokkal fog találkozni, mindaddig amíg az egész léttudat átélésének a képességét ki nem fejleszti magában.

     A legtöbbet arról, hogy a Rezonancia Tőrvénye hogyan működik a mindennapi életben, a betegségeink árulják el. Ha igaz az, hogy nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem, akkor a betegségek esetében ez egyértelműen elmondható: nem csak a betegség találkozik velem, hanem én is találkozom a betegséggel. Nem csak a baktérium kerül véletlenül az én szervezetembe és támadja meg valamely legyengült szervemet, hanem én is megkeresem öntudatlanul azt a környezetet és azt a lehetőséget, ahol és ahogy a baktériumok a szervezetembe bekerülhetnek, hiszen már éveken és hónapokon át, alacsony vibrációs állapotban voltam, diszharmonikus magatartást tanúsítottam (konfliktus-helyzetben, agresszív állapotban álltam) egy, vagy több ősprincípiummal szemben. A hűléseket követő gyulladt (tüzes) állapotok, valamint a vér és a fej-betegségek a Kos spirituális erőterével és a Mars ős- princípiumával szemben gyakorolt huzamos diszharmonikus viszonyokból erednek. A hűlést követő gyulladásos állapot, akárcsak a vérnyomás különbség, a kihűlés, vagy a magas láz, az idejében fel nem ismert és ezért sem fizikai, sem érzelmi, sem értelmi síkon meg nem élt és szellemileg fel nem oldott agresszivitás következménye. A Kos típusú “forró fejű” személyek, ha nincs lehetőségük a nyílt konfrontációra, illetve a háborúzásra, a veszekedésre és a verekedésre, vagy más, közvetlenül kiélhető konfliktusra, öntudatlanul megkeresik a maguk számára jó kiadós megülési lehetőségeket időnként.

    Csak fokozza az emberiség Kos-problémáját az, hogy a hűlés-ellenes orvosságok és a fájdalomcsillapító tabletták által az ember megfosztja magát a belső konfliktusok közvetlen kiélési és feloldási lehetőségétől és emiatt állandósulnak benne azok a betegség-hajlamok, amelyek azért jönnek létre, mert nem képes közvetlenül megélni (közvetlenül megtapasztalni és észlelve megismerni) azokat az ős princípiumokkal való (fájdalmas) kapcsolat - felvételt szolgáló találkozásait, amelyeknek a diszharmonikus szellemi struktúráit hordozza magában (az aurájában) a születése óta. Ezért a krónikussá vált fejfájások, a sűrű fogfájások és foggyökér gyulladások, és végül a különféle agydaganatok, akárcsak az agyembólia nem más mint a huzamosan és durván kiélt agresszív késztések, vagy az állandóan elfojtott (: kiéletlen) agresszív szellemi - lelki állapotok következménye.

    Annak ellenére, hogy a rezonancia tőrvényének a működése illusztrálására a betegségek szolgáltatják a leghálásabb témakört, ezúttal megelégszünk a fenti példákkal, ugyanis a betegségnek a metafizikai funkciójáról és a különböző betegségeknek a szellemi-lelki okairól szól a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimnak hatvan-hetven százaléka. (Lásd „A betegségek szellemi eredete, Az örökletes betegségprogramok, A teremtés forrásánál és a Kereszténység asztrológiai értelmezése” című tanulmányokat.) Amit viszont föltétlenül meg kell említenem a Vibráció törvényének a Tükröződés Törvényeként való megismerése kapcsán, a szülői minőségünkben történő, otthoni alkalmazási lehetősége. Mind a magatehetetlen csecsemő szervezete, mind a kiskorú gyermek személye, spirituális szálaival közvetlen kapcsolatban van az anya tudattalan lelki és szellemi tevékenységével, illetve az anya tudattalan lelki-szellemi állapotával. Ezért a gyermekek egészsége és azok betegsége, tökéletes tükre az anya tudattalan lelki világának. Vagyis az örömének és a bánatának, boldogság-érzetének és szomorúságának, félelmének, szorongásainak és oldottságának, és esetenkénti kedélyhullámzásának, személyi sértettségének és vak ambíciójának, valamint a depressziós közönyének. Az anya és a gyermek kapcsolatának a megszűnése, az anya elvesztése - halála - esetében, az „árva” gyermek a hozzá közvetlenül kapcsolódó apa, nagyszülő, vagy más, a gyermek gondozását felvállaló, ahhoz érzelmileg kapcsolódó gyám és nevelő, vagy nevelők tudattalan lelki folyamatainak lesz a kevésbé felismerhető, zavaros és ellentmondásos tükre. Ezért bármennyire is furcsa, de a gyermekek gyakori betegsége esetében, nem annyira a gyermek terápiás kezelése a fontos, hanem az édesanya (a közvetlen nevelő) tudata alá süllyesztett sóvárgásainak, ingereinek, ambícióinak, agresszivitásának, indulatainak, félelmeinek, gyűlölködő érzelmeinek, szexuális kielégületlenségből eredő feszültségeinek, stb. az asztrológiai kauzális feltárása és a tudatosítás segítségével történő feloldása.

    A gyermekbetegségek és balesetek kilencven százalékának ugyanis nem a külső, anyagi kórokozók az okai, hanem az édesanyának, vagy a közvetlen nevelőknek a feltáratlan alvilágából a gyermekbe átszüremlett negatív, vagy romboló energiák. Például a kiskorú gyermekek sorában is ma rengeteg áldozatot szedő, nagy kiterjedésű virágpor és fűpor allergiás-betegségek esetében, annak ellenére is, hogy olyan külső okokat is, mint pl. az ipari szennyeződését is meg lehet nevezni, nyomon követhető, hogy a természeti termékenysének a tavasszal és nyáron megnyilvánuló zabolátlanúl erős megnyilvánulása azért okoz allergiát a gyermekeknél, mert a szüleik - és főként az édesanyjuk öntudatlanul agresszív mentalitást tanúsít minden olyan képzettel és lehetséges élethelyzettel szemben, amely az ő lehetséges megtermékenyülésével teherbeesésével áll, közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban.

    Abban az ipari civilizációban, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, az ötven évvel ezelőtt született generációktól kezdődően, a női személyi horoszkópokból kiolvasható sors-képletek által jelzett magzat- és gyermekellenes mentalitás erősödésével összhangban, botrányosan növekszik az önkéntelen és öntudatlan spirituális magzat- és gyermek ellenes, valamint családapai és családanyai szerepkör ellenes mentalitás.

     Köztudott, hogy az allergiás betegségben szenvedők többsége nő. És az is, hogy ezeket a nőket a megtermékenyülési képességük időszakában gyötri intenzíven az allergia. És köztudott az is, hogy a természetesként elfogadott társadalmi érvényesülés, a karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje nem csak a 18 - 20 éves életkorban történő szülés gondolatával fordul szemben ellentmondást nem tűrően. Ma már nem csak a lányok félnek az időnap előtti (sicc!), illetve a 26 - 30 éves kor előtti teherbe eséstől, hanem emiatt aggódik értük két európai szemléletű generáció: a felnőtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák felvilágosult generációja.

    Asztrológusok és szellemi gyógyítók körében közhely, hogy a természeti megtermékenyítés őserejét és a természetes termékenységet megtestesítő virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitás fejezi ki testi szinten. Ezt, a valamikori akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van - jellegű mentalitást, a természeti ciklusokkal szembeni természet ellenes agresszív magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe a k. Világba” nem érdemes szülni gyermeket, szalagcímű meggyőződés. Sőt: tanúi lehetünk annak is, hogy metafizika tudatlanságában, azaz tudományos nagyokosságában már nem csak a gyermekeket kínozza az ember, hanem az állatokat is. Nem csak a háziállatokból műtik ki mesterségesen a kölykeiket, hanem a háziasított kígyókon és ősgyíkokon is nőgyógyászati műtéteket kell elvégezzenek, mivel az őket gyermekként (Lizzy egy családtag) kezelő gazdájuk védekezik a megtermékenyülés ellen, azaz önkéntelenül és öntudatlanul szorong a megtermékenyülés gondolatától, mivel a karmájának köszönhetően diszharmonikus viszonyban áll az anyaság (Hold) princípiumával.

    Ahhoz, hogy a vibráció-törvénye, valamint a mágia törvénye alapján a személyi mentalitás, tehát a személyi lelkiség és szellemiség, és a biológiai folyamatok közötti szoros kapcsolatot megértsük, a legjobb példát éppen a gyermekfoganás, illetve a magzatok megfoganási lehetőségének a csökkenésének és a vetéléseknek a jelensége szolgáltatja. Ideális esetben, tehát gen magas (össz-!) vibrációs állapotban levő nők csak úgy tudnak megfoganni, ha nagyon vágynak erre és nagyon erősen el akarják érni ezt a céljukat. Illetve, átlagon felüli vibrációs állapotban levő (asztrológus, metafizikus) hölgyek olyankor fogannak meg „be nem tervezetten”, vagyis korábban, mint ahogy azt eredetileg akarták, amikor huzamosabban csökken az éberségük és negatív (agresszív, zavaros) szellemi – lelki átéléseken mennek keresztül. Ezt a jelenséget több, az utóbbi években anyává vált, metafizikát jól ismerő és asztrológus barátnőmmel megbeszéltem és mindegyik meg tudta határozni azokat a külső okok miatt bekövetkezett huzamos éberségvesztését, aminek a következtében huzamosabban élt át bizonyos negatív lelki élmlnyeket és spirituális képzeteket a foganás előtt. És ez logikus is, hiszen az egyetemes – abszolút teremtés is, a Lilith hatására, vagyis az abszolút léttudat bizonyos fokú megzavarodása (A Véda szerint: a Barhman elkábulása, megzavarodása: abihmana) következtében indul meg. Olyan, persze ritka, esettel is találkoztam, hogy spirituálisan felébredt és mind a táplálkozás, mind a párkapcsolat területén magát redbe tett hölgyek elérketek oda, hogy még egy gyermek után kezdtek vágyódni , de nem fogantak meg addig, amíg valamilyen, belőlük, huzamosabban fennamaradó, negatív élményeket vagy zavaros lelki állapotokat kiváltó külső esemény, személyi konfliktus, stb., a szó szoros értelmében is, ki nem váltotta (provokálta!) a magzatfoganást. – De mondom: ezek a ritka esetek!

    Mert a gyakoribb és csaknem általános történés, ami egyre inkább a modern és posztmodernk önzési koreszmére is jellemző egyben, az a fentiek ellenéte. Vagyis az, hogy az egy – két egyetemi diploma megszerzése közben és a tíz - tizentöt éves karrier, vagy anyagi - szociális helyzet építése közben megkövült öntudatú nők, annak ellenére, hogy e sikereik hatására szerfölött magas spirituális szinvonal birtokosainak képzelvén magukat, igazából olyan alacsony vibrációs állapotba jutnak, hogy képtelenekké válnak a magzatfoganásra, vagyis a materializációra. Sőt: a „lombik bébi program” nevű módszerekkel a méhükbe ültetett embriókat is mind szétbontja az „anya” alacsony vibrációs állapopta is. – Hiszen az un. spontán (természeti) vetéléseknek is az az igazi (spirituális) oka, hogy az illető hölgyek alacsony rezgésű spirituális állapota, az ő akaratuktól függetlenül, tehát öntudatlanul, egészen, vagy csak részben (malformációkkal – fogyatékkal született gyerekek), de szétbontja a megfogant magzatokat.     

 

    A Rezonancia és az Affinitás törvényét leginkább a Vonzás és a Harmónia lételvéveiel, valamint a Szeretet (Egység) törvényével tévesztik össze, mivel az egyetemes létezéssel való teljes harmóniába kerülés a legmagasabb vibrációs szinten történő azonosulási és kiegyenlítődési folyamat eredménye, amely a személyesen realizált Szeretet és a Fény egysége átélésének a végső következménye. Nagyon fontos tehát itt megjegyezni, hogy a hét egyetememse törvény és az tíz egyetemes őserő (létprincípium) nem elválaszthatók egymástól, és így nem is írhatók le, nem érthetők meg egymás nélkül, de nem is keverhetőek egymással össze. Az ilyen összekavarásnak általában zavaros miszticizmus lesz a következménye. Az egyetemes tőrvények áthatolnak egyik a másikba, és kölcsönösen feltételezik, megtermékenyítik és kiegyenlítik egymást. Miért?

    Azért mert az egésztől elszakítva, önmagában egyetlen jelenség sem érthető meg, hiszen semminek sincs különálló léte, semmi nem lehet valóságos önmagában, az egyetemes egységes egész létezésből kiszakítva és attól teljesen külön választva. Ezért veszélyezteti pl. hosszútávon az "ésszerű"-nek látszó, de valójában primitív és irracionális termelői mentalitást szolgáló technikai civilizáció az egész föld élővilágat, és magát az emberi nem fennmaradását.

   A rövid távú megoldásokat szolgáló analitikus gondolkozás csőlátásával a természetben általánosan létrehozott rombolások és rendellenességek, nem állíthatók helyre egyetlen szintetizáló módszer alapján kidolgozott "természetmentő-projekt" segítségével sem. És mindezt elmondhatjuk az olyan rész-sikerek ellenére is, mint például az, hogy a Temzét sikerült annyira megtisztítani, hogy újra gyarapodott az élő világa. A technika által szolgáltatott eszközökkel megbontott természet nem csirizelhető (ragasztható) újra össze a szintetikus módszerek segítségével. De a rezonancia tőrvénye alapján a külső, természeti szenny és a természetben megjelenő károsodások csak következményei és tükrei az emberi „belső” természetben a fizikai-biológiai természetnél sokkal finomabb dimenziók (vibrációk) szintjén végbement szennyeződéseknek és károsodásoknak.

   A neveltetésünk által indukált helytelen mentalitásunkból és a helytelen táplálkozásunkból eredő betegségeink, a materialista- fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsősorban az EGÉSZ EMBER kell mentálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú termelő-fogyasztói mentalitásról és így a "Létért való küzdelem" rémeszméjéről, valamint a külső ellenségként kezelt természettel való egyenlőtlen (hiszen az ember elsősorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külső, "vad természetet" akarja legyőzni) harcáról, a természet-irányítási mániajáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte.

    Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hűhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédő tudományos beruházások. Ezek csak arra valók, hogy néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlenül átélhető, a személyes (szubjektív) felelősségre alapozott, univerzális lét teljességét kell a mindennapos szemléletünkben és jelen felelősségtudatunkban fenntartanunk.

     Az alkímiában a solutio (szolució) művelete: az oldás, illetve az oldódás művelete felel meg a vibráció törvényének. A vibráció törvényével a Hold és a Neptunusz áll analógiában az asztrológiai őserők közül, az asztrológiai erőterek közül viszont mind a három vízjegy: a Rák, a Skorpió és a Halak.

 

 

 

Kozma Botond Szilárd  ·   8 éve   ·   2184   ·   0

Közköltség, Csíkszereda, huszonegyedik század.
Van pár probléma ezzel a közköltséggel. Meg a meleg vízzel és a fűtéssel.Meg a számlával – de azzal aztán nagy!Az ANL tömbházakban (is), persze.Minden lépcsőháznak saját hőközpontja van, amely már eredetileg kicsi volt a 8 lakrésznek, és amely már régen elromlott, így mára már egyszerre nem lehet fűtésünk és meleg vizünk is. Vagy ez, vagy az. A munkások mosolyogva vonogatták a vállukat, ez van kérem szépen, örvendjenek hogy ez is van. Ők nem tehetnek...


János-Széll István  ·   3 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hobbiból pénz
A legtöbb embernek van hobbija. De az a szerencsés, aki a hobbijából keresi a pénzt, mert azt csinálja, amit a legjobban szeret. Úgy is mondhatnánk, hogy az ideális munka az, amit az ember amúgy hobbiból is megcsinálna. Ahhoz, hogy a hobbiból pénzt tudjunk keresni, három küszöbön kell átlépnünk.A hobbi az, amit az ember munkaidőn kívül szívesen csinál, nap mint nap. Anélkül, hogy erre valaki kötelezné. S anélkül, hogy ezért valamit kapna, azon kívül, hogy...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jegyzet: Autó vezetésnél is kell a logika
Sajnos nem mindenkinek adatott meg a logikus gondolkodás képessége, s ezt azonnal észlelhetjük, ahogy elindulunk autóval a városban. Az egyik gyakori, és zavaró hiba, amit sokan elkövetnek, a rossz irányjelzés. Csíkszeredában több körforgalom is van, de még több autóvezető, aki teljesen logikátlanul jelez benne. Sőt, iskolás autót és rendőrt is láttam már összevissza jelezni. Mint az a tanuló, aki nem tanulta meg az órára a leckét, aztán elkezd mindenfélét...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   1  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Angyali iromány.
Szia Kedves Olvasó !Valahogy mindig azokat a dolgokat igyekszem megmagyarázni, amelyek megmagyarázhatatlanok.Ilyenek például az angyalok.Már az gondolatmenet indulásakor felvetődik a kérdés, hogy vannak-e angyalok, vagy nincsenek? Ha vannak, milyenek és hol élnek? Látható vagy láthatatlan lények ? Kifélék ,mifélék? Honnan tudhatom, hogy vannak, hogy segítenek ,hogy vigyáznak rám?Ezekre a kérdésekre sajnos nem tudom a választ. Azt viszont hiszem, hogy angyalok...


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hajnal
Álmosan kél a nap.Kávéillatú füstös hajnal.A város réveteg.Nyújtózkodó fűszállerázza harmatát,tétován remeg...Még ráér az idő,még lusta-lassúnelmereng.Kacsint rám harmatcsepp az ágon,fázom..Szembejön velemdülöngélve a csend..


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Miért hoz egészséget a hüvelyi orgazmus?
Mi köze a szexualitásnak és azon belül a nők hüvelyi orgazmusának a Fényhez, a Tűzhöz? Miért rendeltetése a nőnek a hüvelyi orgazmus?Annak a nőnek nincs vaginális orgazmusa, aki nem bírja elviselni a fényt. A Tűz különböző vonásaitól fél. Vaginális orgazmust elérni félelemmel, félelemben nem lehet. Aki szándéktalanul, tehát utolsó vérig hazudik, csakhogy ne derüljön ki, hogy hazudik ( Skorpió 8as ház) az nagyon régen fél a tűztől.. Generációkon...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   4  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jó vagy igazi legyen az asztrológus?
A világból nem tűnhet el a Rend, mert egyetlen elem hiánya az egész összeomlását jelentené. Ami van az rendetlenség lehet csupán. Ha helyre tesszük, nyugalom van.A rendes értelmezés annyi, mint helytállóság megállapítás. Helytállóan megállapítani valamit úgy lehet, ha az elemeket, amiket felhasználunk az értelmezés során, a helyükön vannak. Minden a neki megfelelő funkciót látja el. Értelmezés –eltérés olyankor jön létre, amikor az egyes...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Nem kell a Facebook
Nap mint nap ellátogatok a Facebook nevű közösségi portálra, és ahányszor rámegyek, minden alkalommal ott ékeskedik a kérdés: Mi jár a fejedben?Most az jár a fejemben, hogy minek nekem a Facebook.Legalábbis minek a Facebook - osoldal, a megosztott információk.Először is:Ennek az információnak, amelyet én hiszek, tudok és tanulmányozok, nem kell reklám. Az igazi metafizika nem közösségi érdekesség, amelyen csámcsogni lehet. Akit érdekel ez az...


János-Széll István  ·   5 éve   ·   17  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Előnyős vagy hátrányos a válás?
  Egészen közeli ismerősőm fogalmazott úgy minap, hogy " inkább az hátrányos, nekem és bárkinek, ha az "élet"- vagy "házastársak" hazugságban élnek le egymás mellett több évet vagy talán egy életet. Jobb így és jobb lesz, mégha a kezdet nehéznek is tűnik. És akármilyen furcsa, a gyermekeknek is jobb lesz, mert nem nevelődnek bele a hazugságba".Elsősorban nem lehet általános mércének tenni azt, hogy a válás mindenki és minden helyzet esetében...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

A "felszabadító" válás
Elválok- mitől, Kitől?Olvasom a helyi hírdetések között, hogy nemsokára tartanak egy előadást ezzal a címmel : „ Hogyan lehet életben maradni (vagy tovább élni) válás után?” Vagyis, van-e élet a válás után?Hm, gondoltam magamban valami erősen zörög ebben a megfogalmazásban. Miért kell a hangsúlyt arra tenni, hogy van-e élet a válás után? Szinte elijesztik ezzel az embert a házasságtól. Szinte azt mondják ezzel, hogy a házasség nem jó, mert...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!
 • Bejelentkezés
  Automatikus bejelentkezés


  Regisztráció  |  Elfelejtettem a jelszót
 • Jelszó kérése
  Egy új jelszó lesz generálva és elküldve a beírt e-mail címre,
  amelyet belépés után a saját fiókom menüben bármikor megváltoztathatsz.  Belépés  |  Regisztráció