Szepo

Az emberiség első, és örök-tudománya

Kozma Botond Szilárd   ·   8 éve   ·   Tanulmány

 


Az asztrológia mint szellemtudomány


 


„Isten létének a cáfolatánál csak egy nagyobb ostobaságot


 ismerek: Isten létének a bizonyítását.”


                    (Hamvas Béla: Scientia Sacra, A kereszténység)


 


 


       A legtöbb tévedés, ami az asztrológia tudományosságának, illetve (az analogikus gondolkozást kerül? szkeptikusok szerint: a nem-tudományosságának) a kérdése kapcsán felmerül, és amit rendszerint azok követnek el, akik az asztrológia nem-tudományos mivoltát, vagyis az áltudomány jellegét akarják minden áron bebizonyítani, az, hogy az asztrológiát nem mint szellemtudományt kezelik (és vizsgálják – s?t, amint kiderült, vizsgáztatják!), hanem mint természet-tudományt. Ennek, az elemi tévképzetb?l ered?, téves alapállásnak megfelel?en, a természet-tudományokkal szemben elvárt és alkalmazott kritériumok szerint értelmezik és értékelik és ezzel, az asztrológia állítólagos ál-tudomány mivoltát bizonyító, elemien hibás eljárással, nem csak, hogy végzetes hibát követnek el, hanem a rosszhiszem?ség, s?t: a tudatos szélhámosság gyanúját is magukra vonják.


     Ilyen „komoly, tudományos” alapú vizsgálatoknak az eredményeit és saját elmarasztaló következtetéseit közölte 2004 nyarán Szilágyi András Magyarországi "szkeptikus" is a kolozsvári Transindex portálon. Ennek a "tudományos vizsgálatnak" már az els? fölényesked? mondata elárulja a szerz? és eszmetársai egyoldalú szándékát és az általa valóságnak nevezett, de valójában a felszíni jelenségek szintjén megreked? kutatói alapállásnak az alacsony osztályú min?ségét: „Az asztrológiában való hit rohamos terjedésének ismert szociálpszichológiai okai vannak.” Ezek után nem kell csodálkozni, ha a tárgykör ilyenszer? megközelítését észlelve, egyes asztrológusok idegesek lesznek és - ahogy azt Sz. A. panaszolja - személyeskedésekbe bocsátkoznak. Mivel tehát a Szilágyi féle "leleplezésnek a „tudományos” csúsztatása és ködösítése, illetve a zavarosban való halászat szándéka már a beköszönt? mondatban kezd?dik, nincs amiért csodálkozni azon, ha azok az asztrológusok is háborognak, akik nincsenek tisztában az alaphelyzettel, és természettudománynak képzelik az asztrológiát.


… Szilágyi Andrásnak ugyanis, láthatóan esze ágában sincs felsorolni azokat a fránya, szerinte „ismert szociálpszichológiai” okokat, amelyek az asztrológiának, mint az emberiség els? szellemtudományának, és mint spirituális beavatási rendszernek, az archaikus korban való „rohamos terjedését” el?idézte. Terjedésr?l ugyanis szó sem lehet, mivel az asztrológiának nincs és soha nem is volt ahonnan (rohamosan!) terjednie. Az Asztrológia egységes létérzékelésének megfelel? szimbolikus képlátása, illetve az egyetemes lét-látás és az annak megfelel? logikus gondolkozás ugyanis az ember ?si gondolkozási képességének, a teóriának: Isten-látásának a fokozatos kialakulásával együtt jött létre, ezért az asztrológia mint els?ként racionális rendszerbe foglalt analogikus és szimbolikus lét-látásmód, az emberi tudatvilág legmélyebb és legfinomabb hajszálgyökérzetében él, vagyis otthon van az ember spirituális logikájában. Következésképpen nem is volt ahonnan, és amib?l teret hódítson. Hiszen az ember valóságlátásában már ott volt az els?, elvonatkoztatott (tudományos) gondolatformák megszületésekor.


… A holisztikus (egységes - egészséges) létlátáson alapuló asztrológia alapaxiómája az, hogy analógia törvénye alapján, az ?si (kauzális) teremt?er?k és teremtési minták – törvények! - kifejez?désre jutnak mind a természetben, mind az ember idea-világában (képzeletében), gondolataiban, gondolkozási formáiban: logikájában és rációjában (mentális tevékenységében), valamint az érzelmeiben és vágyaiban (ösztöni késztetéseiben) és ugyanígy kifejez?désre jutnak az ember szilárdnak észlelt anyagi megtestesülésében: a biológiai szerveiben és a szervezetében is. Az asztrológia alapelve tehát az, hogy a kauzális teremtési minták és er?k megtestesülnek: formát öltenek és megnyilvánulnak a különböz? él?lények természetében, azok természeti és (az ember esetében) természet feletti tulajdonságaikban, éppúgy, mint a szervetlen anyagnak a különböz? megjelenési formáiban is. Így a naprendszer bolygóiban, illetve a földr?l figyelt Nap-pályának a hátterében található tizenkét konstellációjában is (Lásd, a konstellációknak, mint jellegzetes spirituális er?tereket megtestesít? asztronómiai képz?dményeknek a leírását, a betegség- és balesethajlamoknak a szellemi-spirituális hátterét ismertet? tanulmányokban).


… Az asztrológia sok ezer éves konkrét megfigyelései és megállapításai és logikai következtetései (feltárásai) nem (csak!) a természettudományok által használt horizontális és lineáris logikai rendszerek szerint alkotódnak. Hanem els?sorban a naprendszer tíz bolygója által mindössze megtestesített, tíz kauzális teremt? ?ser?nek és a tizenkét spirituális teremtési ?smintának (spirituális er?térnek), valamint a különböz? asztrológiai pontoknak (Lilith, Sárkányfarok, Ascendens, stb.) a lét különböz? vertikális hierarchiái (létállapotai) és azok természeti-horizontális kifejez?dései (materializációi) jöttek létre. Ezért az asztrológia határozottan nem természettudomány, hanem jellegzetesen és egyértelm?en szellemtudomány és éppen az asztrológia integritása (épsége) és metafizikai tisztasága - Végs? soron hatékonysága! -  érdekében el kell utasítani minden olyan törekvést, amely természettudományként akarja feltüntetni és kezelni.


 …. Az asztrológia tehát az analógia törvénye (rendszere: az analogikus logika) szerint követi és tárja fel a több dimenziós valóság különböz? szintjein létez? spirituális-energetikai tömörüléseknek a földi jelenségekben és lényekben történ? különböz? megnyilvánulásait. Ezek a spirituális-energetikai struktúrák végs? soron mind találkoznak és egybe kapcsolódnak az abszolút létforrásban, amely létforrásból teremt?dik minden és "mindaz, ami van" (Hermész Triszmegisztosz) az egyetemes teremt?i (Isteni) ?sképzelet szerint. Azok az analogikus kapcsolatok és kapcsolatrendszerek, amelyek léteznek a különböz? teremtési folyamatok, valamint a lények és a lényeket létrehozó és fenntartó különböz? spirituális-energetikai struktúrák között, az asztrológia módszerei segítségével kimutathatóak és így racionálisan is követhet?ek, könnyen érthet?ek és értelmezhet?ek. - Ez az asztrológia els? és egyben alapaxiómája.


 … Az viszont, mi az asztrológiát a többi szellemtudománytól gyökeresen megkülönbözteti (diferentia specifica), éppen az, hogy a többi szellemtudománytól eltér?en, az asztrológiának létezik közvetlenül érzékelhet?, látható és észlehet? (anyagi) vonatkoztatási rendszere is (éspedig az ekliptika konstellációinak és a naprendszer bolygóinak, valamint az „asztrológiai helyeknek” az egymáshoz való viszonya). És ez a szilárd és ellen?rizhet? vonatkozatási rendszere, annak ellenére is meg van, hogy akárcsak a más szellemtudományok esetében(!), a legkorábbról ismert tételei (igazságai), nem e "biztos" rendszer logikájából, hanem feltehet?en empirikus megfigyelésekb?l (pszichológiai karakter és szellemi típus megfigyelésekb?l), valamint kinyilatkozatásból származnak. Nem létezik ugyanis egy olyan ?störténeti bizonyíték, ami után ne kerülhetne valamikor a föld valamely pontján a felszínre még egy újabb bizonyíték az asztrológiai gondolkozás ?skori létezésére.


 … A másik megkülönböztet? jegye, hogy e szilárd és ellen?rizhet? (nem kitalált, nem fiktív, nem az egyéni fantázia által szült és nem kinyilatkoztatott) vonatkoztatási rendszerének (az ekliptika konstellációinak és a naprendszer bolygóinak, valamint a többi, a bolygók pozíciójából kiszámítható sarkalatos pontjainak – un. karmikus helyeinek) az id?ben módosuló formáiból kikövetkeztetett igazságokból nem csak általánosságokat vezet le, hanem személyesíti is az információt. Ez által lehet?vé teszi az egyén számára a saját személyének az egyetemes lét-folyamatokba (univerzális trendekbe) való harmonikus integrációját, illetve annak a spirituális trendekt?l való diszharmonikus eltéréseinek (kilengéseinek) a kimutatását. - Szemben a többi szellemtudománnyal, amelyek a különböz? személyek (próféták) által kinyilatkoztatott „Isteni igazságoknak” (vallásos axiómáknak) a kés?bb él? és ezért más erkölcsi normák szerint gondolkozó és ítélkez? személyeknek a (ugyancsak a múltban: váltakozó történelmi körülmények által meghatározott) szubjektivitása által meghatározott, és ugyancsak szájhagyomány útján terjedt, majd írott formában átadott igazságoknak az (önkényesen alkalmazott) értelmezéseit (bizonyos gazdasági konjunktúrákban: adott történelmi id?ben és térben meghatározódó erkölcsi felfogása szerint) értelmezik - általánosan, vagy az adott helyzetre illesztett érvényes igazságként (isteni akaratként).


 


… Az asztrológia másik alapaxiómája az, hogy fizikai-biológiai törvények tökéletes leképez?dései a szellemi törvényeknek. Ennek következtében ahhoz az igazsághoz tartja magát, hogy mindaz a tevékenység és törekvés, ami az ember esetében – nem véletlenül! – fizikailag és biológiailag lehetetlen, vagy káros hatású (pl. a mágikus akaratátvitel), azért van így, mert spirituális szempontból is törvénytelen. („Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van.&rdquo Ezért, noha elismeri azt, hogy lehetséges a mágikus eljárások és gyakorlatok által a fizikai formákat és struktúrákat fenntartó spirituális (asztrális és éteri) er?tereknek a befolyásolása és módosítása, az ilyen gyakorlatokat, nevezetesen: a mágikus befolyásolást, törvénytelennek tartja. Épp úgy, mint az öncélú és egoista célok és érdekek szolgálatába állított jöv?kutatást, ami tudat- és akarat befolyásoló és így önbeteljesít? jellegénél fogva, szintén a mágikus tevékenységnek az egyik formája.


Ezért, az asztrológia saját magát, mint tudományt, kimondottan a spirituális valóságfeltárás (kauzális és spirituális struktúráknak és programoknak a feltárása) és a szellemi megismerés szolgálatába állított tevékenységet határozza meg.


 … Ez a valóságfeltárás nem más mint a bolygók és a konstellációk és más asztrológiai pontok által (is) megtestesített és megjelölt spirituális er?knek, er?központoknak és morfogenetikus er?tereknek egy bizonyos id?szeleten belül történ? egymáshoz való viszonyának és e viszonyok min?ségének (és az emberi mentális, pszichikai és biológiai szférákban jelentkez? hatásának) a megállapítása, követése és metafizikai értelmezése.


 … Az asztrológia tehát nem természettudomány, hanem egyértelm?en szellemtudomány. Mivel azonban a vonatkoztatási rendszere, illetve a vonatkoztatási rendszerének a módosulásai megállapítását egy egzakt tudomány, az asztronómia végzi el, az asztrológia a természettudományhoz, egészen pontosan az asztronómiához is köt?dik, de csak annyiban, hogy a bolygók, a konstellációk és más asztrológiai pontok (helyek) helyzetének a megállapítását az asztronómiai adatok és számítási rendszerekb?l veszi át. Ez biztosítja egyben az asztrológia ellen?rizhet?ségét, és ezáltal a megbízhatóságát is. A többi szellemtudománnyal szemben. Ezért az asztrológiát a szellemtudományok matematikájának is nevezik, mivel, akárcsak a matematikával a természettudományok esetében, az asztrológia vonatkoztatási rendszere segítségével is ellen?rizni és igazolni, illetve cáfolni lehet a különböz? szellemtudományok állításait. Az asztrológiát tehát nemesebb és értelmesebb feladatokra lehet és kell használni, mintsem hogy jósolgassunk vele, mert attól, hogy bizonyos asztrológusok el?re megjósoltak bizonyos eseményeket, senki nem fejl?dött szellemileg, nem lépett spirituálisan el?re.


 


 … Az archaikus korban az asztrológia, akárcsak az aritmológia és az alkímia, beavatási tudományként és nem anyagi hasznot hozó jóslási rendszerként m?ködött. Egymástól csak formailag és nem lényegileg (jelentés-tartalmilag) eltér?, különböz? szimbólumait, illetve különböz? id?beosztásokkal operáló rendszereit, megtaláljuk a földkerekség minden magasrend? kultúrát és civilizációt létrehozó archaikus nép szentkönyveinek teremtés-tanában (a kozmogóniákban), úgy mind az ?si teremt? er?k (az istenségek) „m?ködési mechanizmusát” leíró tant. Mind a vallásrendszerekben, mind a népi mítoszokban, az archaikus hieroglifák jelrendszerét?l el egészen a kereszténység alapdokumentumáig: az Evangéliumig. Szilágyi Andrásnak annyiban igaza van, hogy paradox módon, az asztrológia épp azért él még ma is („a primitív emberi múltnak ez a csökevénye&rdquo, mert az életét mindenáron megnyerni akaró modern ember nem beavatási rendszerként használja, hanem a sors-nehézségek kikerülésére, illetve sors-feladat kikerülésre, azaz: jóslásokra kezdte alkalmazni az asztrológia egyes gyakorlati következtetéseit. Arról viszont az asztrológia nem tehet, hogy a természettudomány térhódítása mellett, a mai ember, különböz? vallásos-misztikus képzetek és tudományosnak képzelt, röghöz kötött (materialista) babonák szerint él (Hamvas Béla szerint babonásabb, mint valaha is volt!) és ennek következtében teljes mértékben kiszolgáltatottja például, az asztrológia segítségével (is) kimutatható és feltárható, irracionális és tudattalan személyi tulajdonságainak.


    Az asztrológiai jóslás ma nem más, mint az asztrológiának – a keresztény alapállással ellentétes életvitellel együtt járó, alacsonyrend? fogyasztói egoizmust szolgáló és azt er?sít? „népszer?” ágazata. Az asztrológia eme szégyenletes mellékvágányával szemben (jogosan!), küls? (szkeptikus) megbízhatósági elvárások merültek fel. Ezért természetes tehát, hogy a tudományosság és a nem-tudományosság kérdésével találja szembe magát. És ezt nemcsak azért mert manapság, a természettudományos alapismereteknek (f?ként az aritmetikának) a hozzáférhet?sége következtében bárki, aki nyolc elemi osztályt elvégzett, képes egy egyszer? asztrogramm elemeinek a kiszámítására (és az informatikai ipar által gyártott asztrológusi programok megjelenésével még számolni sem kell tudni, csak számítógép gombjait nyomogatni) és e tudás-anyaggal beállhat misztikus szemfényveszt?nek: csillagjósnak. Hanem azért is, mert a gazdasági látszat-fejl?dés hatására, a spirituális igényeit feladó újkori ember a tudomány nevével kizárólag a természettudományokat kezdte illetni. A természettudományok térhódításával egy id?ben az Európai kultúra ugyanis a saját spirituális örökségét, a kereszténységet, nem a mindennapos szellemi tudatosságot fenntartó és gazdagító kultuszként: beavatási rendszerként gyakorolja, hanem bizonyos közösségi egységek látszatát fenntartani hivatott esztétikai és érzelmi aktusként, amit a hétköznapi pragmatizmusa mellett, vasárnapi és ünnepnapi érzelmi-esztétikai színezetként (Drámaian, vagyis eseményszer?en és szertartásosan.) gyakorol, amit a templomból kilépve teljesen megtagad. (Ezért lehettek sikeresek a Voltaire-féle gondolkozók, majd a materialista filozófusok és a szocialista - kommunista ideológusok és ezek nyomán a mai „szkeptikus” nagyokosok.)


… A szubatomi részecskéket kutató, illetve az anyagnak energia mez?vé és az energia kvantumoknak a részecskévé változó jelenségét felfedez?, és e felfedezés alapján az egész fizikai dimenzió alaptermészetér?l alkotott klasszikus koncepció-rendszert megváltoztató természettudomány legújabb eredményeit ismer? és azok jelentését megért? személyek számára nyilvánvalóak a szellemi világ és a fizikai világ közötti egyetemes - analogikus összefüggések. Ezen analogikus kapcsolatok fényében az asztrológia semmivel sem lehet tudománytalanabb, mind amennyiben tudománytalan a a fizikai jelenségek világát vizsgáló és értelmez? természettudományoknak az úgynevezett tudományos vizsgálati és elvárási rendszerében például, a teológia vagy a pszichológia. Ez a magyarázat arra, hogy egyesek számára meglep? módon ma több az Isten-hív? a személy a természet-tudósok körében, mint az ún. humán értelmiségiek körében. Nem is jutna eszébe ma egyetlen tudósnak sem, aki a Heisembergék által felfedezett és kidolgozott egyetemes komplementaritás elvének a szellemében folytatja munkáját, hogy az Egyetemes Teremt? (abszolútum), vagy a Szent Szellem létezésére és ezeknek az ?ser?knek az emberrel való személyes kapcsolatára, vagy az emberi személyre gyakorolt befolyására természettudományos, vagy statisztikai bizonyítékot követelni! (Egyébként is: „A statisztikai igazság az, amit én hamisítok meg.” W. Churchill.) Egy magára valamit is adó tudós ma semmivel nem tartja lehetetlenebbnek az asztrológia elméletének a valóságosságát is mint a teológiáét.


   Azt, amit a huszadik századi fizika rég bebizonyított, ti., hogy az anyag mint szilárd lét-fundamentum nem létezik, föltétlenül tovább kell gondolni. E továbbgondolás által olyan metafizikai „misztériumok” értelmét lehet felfedezni, hogy az atommagoknak az „üres” centrumait, amelyek körül nem csak az elektronok keringenek, hanem az atommagot képez? – részecske látszatát kelt? – szubatomi elemek is (apró és s?r? energia csomagocskák), végs? soron bizonyos teremtési mintákat (?sideákat) követ? er?terek tartják, rendezik és szervezik a számunkra szilárd struktúra benyomását kelt? anyagi szerkezetekben. Ezek a szubatomi, vonzó-taszító er?k és magnetikus terek egyensúlya által szabályos rendszerekben tartott anyagtalan centrumok bizonyos mintákat követnek, amely minták, er?k és struktúrák, nem mások mint az asztrológiai bolygók és konstellációk által (is) megtestesített teremt?i er?k és teremtési idea-minták spirituális er?terei. A spirituális er?tereknek és energetikai struktúráknak viszont mindössze a kifejez?dései formái: a teremtés határállapotában (abban az energia állapotban, ami számunkra anyagnak látszik) történ? megjelenési formái, azok a mágneses és más, a fizika és a biofizika által kutatott és feltárt éteri formák és er?terek, amelyek az atom-mag centrum-rácsokat (a szilárd anyag benyomását kelt? struktúra-mintákat) létrehozzák, fenntartják, majd id?vel szétbontják.


   A szkeptikusok tehát nagyon tévednek abban és ott követik el tudatos, vagy öntudatlan csalásaikat, hogy a fizikai valóságot tekintik els?dlegesnek – és nem mindössze az ember által referenciaként használható vonatkoztatási alapnak – és nem hajlandóak a fizika és a matematika mez?- és térelméletét továbbgondolni és ennek alapján az anyagi látszat-világon túli létszférákra: a lét spirituális bázisára vonatkozó következtetéseket levonni. Ilyen következtetés lenne például a géntérképnek a személy, illetve a személyek: a szül?k és nagyszül?k spirituális térképéb?l való származtatása. Hiszen, ha nincs anyag, csak energia és ha a fizikai energia is természetfeletti energiának és er?tereknek a kifejez?dése és határállapotba jutott megnyilvánulása, akkor teljesen világos, hogy els?dlegesen nem a sejtjeink, a hormonjaink, a génrendszerünk az egészségünknek és a személyi tulajdonságainknak a meghatározója, hanem azok a morfogenetikus spirituális struktúrák, amelyek mindezt fenntartják és mindezeknek a m?ködését meghatározzák. És ekkor már nincs szükségem statisztikai mérésekre ahhoz például, hogy tudjam: az er?s Skorpió meghatározódással rendelkez? személyek (Figyelem: nem azt írtam, hogy a Skorpió jegyében született személyek!), hajlamosabbak a depresszióra, a rombolásra és az önrombolásra, mert ez statisztika nélkül is jól kikövetkeztethet? a Skorpió által megtestesített spirituális er?tér jellegéb?l.


   


II  Példa:


 


    A metafizikai magyarázat a holdciklusok, egészen pontosan a holdjárás különböz? fáziaiban észlelt növekedési, vagy csökkenési, gyógyulási, vagy betegdési jelenségek tulajdonképpeni értelmére a következ?:


    Ezek a holdfázisok, mindössze megtestesítenek a ritrmus és a ciklus egyetemes törvénye szerint, az ember által észlelt és ismert fizikai és a pszichikai (természeti) jelenségeknél (árapály, emberek és kutyák - farkasfélék lelki és szellemi világának a feszültsége, megzavarodása, növények növekedése, virágok nyílása - stb.) sokkal magasabb rend?, er?sebb és egyetemesebb hatású (lényegesebb), az ?steremtés gyökerénél álló teremtési folyamatokat, kauzális és spirituális energia áramlásokat. A Naprendszer és a földi világ, a teremtés idea világi mintájára és a teremtés eredeti funkciója szerint épül fel, ezért a Hold is, - A földre gyakorolt gravitációs ereje majdhogynem mellékes mindemellett: - ezt szolgálja és ezt, a kauzális dimenzióban létejöv? teremtési célt, reneltetést és rendet testesíti - jeleníti meg a földi élet és az itt létrejött (kifejlett) földi lények számára.


   Persze, a kauzális dimenzióban nincs id? és tér, de hozzánk id?ciklusokra és térszeletekre (térzónákra) felosztva érkeznek a különböz? teremt?i energiák.


    Hogy mik is ezek? A holdtölte a Jang energiák túlsúlyos - in extremis - kiáramlását jelenti, viccesen fogalmazva isteni sperma-kilövelés történik (Ezért érzékenyek rá és vagy nem tudnak aludni, vagy megzavarodnak és depressziósok lesznek ilyenkor az éberség nélküli, Rák - Hold karmával rendelkez? személyek, mivel elönti a létet a megtermékenyítés ?sszelleme.), a holdfogyatkozás a Jin energiák növekedett (maximális) kiáramlását. Ez is godot okoz, azoknál a, szintén Rák - Hold karmával rendelkez? személyeknél, akik magzat-foganási, megtermékenyülési problémákkal küzdenek. Holdtöltekor kvantum-szer?en áramlanak a létben (és a földön) az átvilágító - és minden szinten: spirituális, mentális - gondolati, asztrális - pszichikai és fizikai szinteken is mindent (és mindenkit) megtermékenyít? Fény-energiák. Holdfogyatkozáskor a befogadást, a megtermékenyülést, az odaadást jelent? Szeretet energiák (Ugyancsak minden dimenzió szinten) áramlanak a létbe és a földre. Ezeknek a finom energiáknak az áramlása annyira fontos számunkra, hogy például bárki is, ezekkel az Isteni er?-hullámokkal - áramlásokkal szembe szegül pragmatikus megfontolásból (Pl. karrier építési), vagy más (személyi) szempontok miatt, ahelyett, hogy ezekkel az er?kkel megkísérelné az együttm?ködést – a kollaborációt, a hatás-visszahatás törvénye szerint, neki, vagy az utódainak, hoszzú távon majd viselniük kell az Isteni er?kkel való szembeszegülés következményeit.


    Az empirikus megfigyeléseken alapuló népi mágikus hit és az asztrológiai tudomány és bölcsesség, miszerint bizonyos fázisokban kinyilvánított vágyak megfogannak - beválnak, és materializálódnak, illetve az, hogy mikor milyen gyógynövényt kell leszedni - begyüjteni és mikor mit lehet gyógyítani és mit nem (Mikor ajánlatos és mikor életveszélyes m?téteket végezni.), már csak a  földi "kisülési" jelenségek megfigyelésére alapozódnak. De a lényeg akkor is az, hogy az egyetemes teremt?er?kkel és törvényekkel való együttm?ködési képesség és készség er?sítése és az ellenszegülések, elhárítások és elzárkózások megszüntetése a célja akár a Nap-, akár a Holdfázisok ismeretének (Az ?sanyák ellenszegülése következtében keletkez? karmikus hatások megfigyelési lehet?ségének), és nem az, hogy a fázisok által jlezett egyetemes termékenységi periódusok idején a földre áramló energiákat, mágikus praktikák segítségével, a hasznunkra befogjuk, holmi anyagi el?nyökhöz való jutás érdekében. És ez akkor is így van, ha például a josolgató klasszikus asztrológia nem ezért tartotta fontosnak a holdciklusok megfigyelését és a földi következmények értelmezését - el?revetítését (jóslását).   


 


Kozma Szilárd http://www.kozmaszilard.tvn.hu/">http://www.kozmaszilard.hu/


 


 


Kozma Botond Szilárd  ·   8 éve   ·   965   ·   0

Közköltség, Csíkszereda, huszonegyedik század.
Van pár probléma ezzel a közköltséggel. Meg a meleg vízzel és a fűtéssel.Meg a számlával – de azzal aztán nagy!Az ANL tömbházakban (is), persze.Minden lépcsőháznak saját hőközpontja van, amely már eredetileg kicsi volt a 8 lakrésznek, és amely már régen elromlott, így mára már egyszerre nem lehet fűtésünk és meleg vizünk is. Vagy ez, vagy az. A munkások mosolyogva vonogatták a vállukat, ez van kérem szépen, örvendjenek hogy ez is van. Ők nem tehetnek...


János-Széll István  ·   3 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hobbiból pénz
A legtöbb embernek van hobbija. De az a szerencsés, aki a hobbijából keresi a pénzt, mert azt csinálja, amit a legjobban szeret. Úgy is mondhatnánk, hogy az ideális munka az, amit az ember amúgy hobbiból is megcsinálna. Ahhoz, hogy a hobbiból pénzt tudjunk keresni, három küszöbön kell átlépnünk.A hobbi az, amit az ember munkaidőn kívül szívesen csinál, nap mint nap. Anélkül, hogy erre valaki kötelezné. S anélkül, hogy ezért valamit kapna, azon kívül, hogy...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jegyzet: Autó vezetésnél is kell a logika
Sajnos nem mindenkinek adatott meg a logikus gondolkodás képessége, s ezt azonnal észlelhetjük, ahogy elindulunk autóval a városban. Az egyik gyakori, és zavaró hiba, amit sokan elkövetnek, a rossz irányjelzés. Csíkszeredában több körforgalom is van, de még több autóvezető, aki teljesen logikátlanul jelez benne. Sőt, iskolás autót és rendőrt is láttam már összevissza jelezni. Mint az a tanuló, aki nem tanulta meg az órára a leckét, aztán elkezd mindenfélét...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   1  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Angyali iromány.
Szia Kedves Olvasó !Valahogy mindig azokat a dolgokat igyekszem megmagyarázni, amelyek megmagyarázhatatlanok.Ilyenek például az angyalok.Már az gondolatmenet indulásakor felvetődik a kérdés, hogy vannak-e angyalok, vagy nincsenek? Ha vannak, milyenek és hol élnek? Látható vagy láthatatlan lények ? Kifélék ,mifélék? Honnan tudhatom, hogy vannak, hogy segítenek ,hogy vigyáznak rám?Ezekre a kérdésekre sajnos nem tudom a választ. Azt viszont hiszem, hogy angyalok...


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hajnal
Álmosan kél a nap.Kávéillatú füstös hajnal.A város réveteg.Nyújtózkodó fűszállerázza harmatát,tétován remeg...Még ráér az idő,még lusta-lassúnelmereng.Kacsint rám harmatcsepp az ágon,fázom..Szembejön velemdülöngélve a csend..


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Miért hoz egészséget a hüvelyi orgazmus?
Mi köze a szexualitásnak és azon belül a nők hüvelyi orgazmusának a Fényhez, a Tűzhöz? Miért rendeltetése a nőnek a hüvelyi orgazmus?Annak a nőnek nincs vaginális orgazmusa, aki nem bírja elviselni a fényt. A Tűz különböző vonásaitól fél. Vaginális orgazmust elérni félelemmel, félelemben nem lehet. Aki szándéktalanul, tehát utolsó vérig hazudik, csakhogy ne derüljön ki, hogy hazudik ( Skorpió 8as ház) az nagyon régen fél a tűztől.. Generációkon...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   4  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jó vagy igazi legyen az asztrológus?
A világból nem tűnhet el a Rend, mert egyetlen elem hiánya az egész összeomlását jelentené. Ami van az rendetlenség lehet csupán. Ha helyre tesszük, nyugalom van.A rendes értelmezés annyi, mint helytállóság megállapítás. Helytállóan megállapítani valamit úgy lehet, ha az elemeket, amiket felhasználunk az értelmezés során, a helyükön vannak. Minden a neki megfelelő funkciót látja el. Értelmezés –eltérés olyankor jön létre, amikor az egyes...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Nem kell a Facebook
Nap mint nap ellátogatok a Facebook nevű közösségi portálra, és ahányszor rámegyek, minden alkalommal ott ékeskedik a kérdés: Mi jár a fejedben?Most az jár a fejemben, hogy minek nekem a Facebook.Legalábbis minek a Facebook - osoldal, a megosztott információk.Először is:Ennek az információnak, amelyet én hiszek, tudok és tanulmányozok, nem kell reklám. Az igazi metafizika nem közösségi érdekesség, amelyen csámcsogni lehet. Akit érdekel ez az...


János-Széll István  ·   5 éve   ·   17  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Előnyős vagy hátrányos a válás?
  Egészen közeli ismerősőm fogalmazott úgy minap, hogy " inkább az hátrányos, nekem és bárkinek, ha az "élet"- vagy "házastársak" hazugságban élnek le egymás mellett több évet vagy talán egy életet. Jobb így és jobb lesz, mégha a kezdet nehéznek is tűnik. És akármilyen furcsa, a gyermekeknek is jobb lesz, mert nem nevelődnek bele a hazugságba".Elsősorban nem lehet általános mércének tenni azt, hogy a válás mindenki és minden helyzet esetében...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

A "felszabadító" válás
Elválok- mitől, Kitől?Olvasom a helyi hírdetések között, hogy nemsokára tartanak egy előadást ezzal a címmel : „ Hogyan lehet életben maradni (vagy tovább élni) válás után?” Vagyis, van-e élet a válás után?Hm, gondoltam magamban valami erősen zörög ebben a megfogalmazásban. Miért kell a hangsúlyt arra tenni, hogy van-e élet a válás után? Szinte elijesztik ezzel az embert a házasságtól. Szinte azt mondják ezzel, hogy a házasség nem jó, mert...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!
 • Bejelentkezés
  Automatikus bejelentkezés


  Regisztráció  |  Elfelejtettem a jelszót
 • Jelszó kérése
  Egy új jelszó lesz generálva és elküldve a beírt e-mail címre,
  amelyet belépés után a saját fiókom menüben bármikor megváltoztathatsz.  Belépés  |  Regisztráció